November 2011

Thomas og Sybil og hva man kan lære av deres historier

Thomas er den svenske masemorderen Thomas Quick, og Sybil led av schizofreni i en variant som innebar at hun egentlig var 16 helt forskjellige personligheter. Grunnen til at Sybil er kjent er at det ble laget en film om hennes lidelse med Sally Field i hovedrollen.

Historiens mest udugelige politiker

Denne tittelen er det svært mange politikere som fortjener, men hvis vi holder oss til de kandidatene som i de siste dager har gjort en ekstra innsats for å gjøre seg fortjent til denne tittelen så er det statsministeren i Hellas, Giorgos Papandreou.

La oss først se på noen høydepunkter fra hans biografi: ”Han gikk senere på skole i Toronto i Canada og har utdannelse fra Amherst College, Stockholms universitet, London School of Economics og Harvard University.

Privatisering og ideologi

Vi skal bare ta for oss ett eksempel på der som overskriften handler om, men det er et viktig eksempel.

I noen få tilfeller har borgelige partier gått inn for privatisering av enkelte tjenester som tidligere var kommunale. De venstreorienterte partiene har som regle vært imot dette, og har hevdet at de borgerlige kun vil privatisere av ideologiske grunner. Protestene fra de venstreorienterte har hatt noe mindre gjennomslagkraft når slike privatiseringer har vist seg å spare kommunene for store utgifter – private aktører er billigere enn offentlige.

Å rette baker for smed

Hvem – eller hva - har skylden for finanskrisen? Et svar på dette viktige spørsmålet, et svar som nå får større og større oppslutning, ble slik gjengitt i Aftenposten på side 17 sist søndag, 30/10:

” … den globale finanskrisen … skyldes en systemfeil i kapitalismen. Markedet, banker og finansinstitusjoner driver nærmest systematisk utpressing av statene ved å ta for stor risiko, utbetale for høyt utbytte og satse på at de reddes av det offentlige når krisen kommer. Vi lærte ingenting av finanskrisen, og så sant ikke systemet endres, vil slike kriser stadig oppstå”.

”…stritter imot”

”Regjeringen stritter imot …” leser vi i Aftenposten søndag 6/11. Hva handler det om? På forsiden av samme avis står det at ”Etter press fra Brussel har Regjeringen bøyet av: EØS-borgere får dagpenger om de mister jobben etter første arbeidsdag”. (Uttrykket ”stritter imot” er dog hentet fra en tilsvarende sak på samme side i avisen; og den handler om en annen støtterordning, barnetrygden: ”Stritter imot å gi barnetrygd til barn i utlandet”.)

Forskjells-Norge

”Større forskjeller enn vi hadde trodd” sier forsker i en artikkel i Aftenposten i går, 7/11. Bakgrunnen er en stor reportasje om forskjeller på eldreomsorgen i kommunene.

Noen kommuner, gjerne de små, har et svært godt tilbud, mens mange av de store kommunene ikke har et tilbud som er fullt så godt: ”… noen kommuner har en sykehjemsdekning på mindre en 5 % for befolkningen over 80 år, mens de beste har opp mot 100 % dekning”. (Disse forskjellene gjelder ikke bare eldreomsorg, noen kommuner har bedre skoletilbud, bedre barnehagetilbud, bedre skoletilbud, et.)

Kunnskapens stadig dårligere kår

”Sokrates og sjøpungen” er den litt spesielle tittelen på en ny bok av Bjørn Vassnes, en bok hvor forfatteren spør om vi ”flykter fra kunnskapen”, dette fordi kultur- og samfunnseliten har ødelagt mye av respekten for kunnskap i Norge.

Årsaken til terrorisme

Hva er årsaken til terrorisme? Hva er årsaken til at enkelte velger å bli terrorister, dvs. at de velger å kjempe for en sak ved å drepe mange, kanskje tusenvis, tilfeldige mennesker?

Det oftest forekommende svaret på dette – fattigdom - er feil. Det finns utallige eksempler på at denne forklaringen ikke passer.

Dette tema er igjen blitt aktualisert etter en sak som nylig ble slått opp i VG. Vi siterer: ”Norsk-somalieren var en mønstersoldat med norske venner. Så reiste han til Somalia for å kjempe for Allah.

En feil dom

Høyesterett har redusert straffen for en mann som er dømt for voldtekt; etter en anke ble forvaringsdommen redusert fra 15 til 12 år.

Vi henter følgende fra Dagsavisen i dag 11/11: Brutale overfallsvoldtekter har som drap en strafferamme på 21 år. Mannen ble dømt for 8 svært grove overfallvoldtekter, og disse var planlagt og gjennomført over en periode på 9 år. Mannen kjørte pirattaxi, og noen av de som ble overfalt var passasjerer i hans bil. Overfallene var svært grove, og et av ofrene begikk selvmord før saken kom opp for retten.

Endringer som ikke betyr noe

Berlusconi er gått av. Papandreou er gått av. Disse personene, ledere i hhv Italia og Hellas, går av pga den økonomiske krisen disse landene er kommet inn i under deres tid som ledere. På et vis er det riktig at de går av; de er symbolet på det som er gått galt. De er også ansvarlige for den politikken som er blitt ført.

Men de har ikke det hele ansvaret, ansvaret ligger hos de som har støttet politikken, og de som har stemt på de partiene som har ført denne politikken.

Fridtjof Frank Gundersen

I går kom beskjeden om at Fridtjof Frank Gundersen var gått bort, 77 år gammel. Vi bringer her en omtale som er bygget på et kapittel i Vegard Martinsens artikkel om liberalismens historie i Norge.

F. F. Gundersen (f.1934) var kjent som økonomisk liberalist allerede fra
slutten av 60-tallet. Gundersen, som var professor i juss ved
handelshøyskolen i Bergen, skrev ofte i Morgenbladet, Farmand,
Aftenposten og Kapital. Han var opprinnelig med i Høyre, men meldte
seg ut med brask og bram en gang på 70-tallet. Han stilte på valglister

Wall-Street-okkupantene fjernet

Det gikk som det måtte gå: i går ble Wall Street-okkupantene fjernet av politiet. Dette var i utgangspunktet en legitim demonstrasjon med et i utgangspunktet ikke helt uplausibelt budskap: Wall Street, dvs. ledende forretningsfolk, sto bak den alvorlige krisen som nå rammer arbeidsfolk over hele USA.

FrP, Nobelkomiteen og Hagen - hva det egentlig handler om

Carl I. Hagen hadde et sterkt ønske om å bli medlem i Nobelkomiteen. I så fall måtte han avløse Inger Marie Ytterhorn, som har sittet for FrP i komiteen i to perioder.

Ved avstemningen i FrPs Stortingsgruppe fikk Ytterhorn 25 stemmer, Hagen fikk 6. Hagen var sterkt misfornøyd med dette, han trakk seg fra alle rikspolitiske verv i FrP, og gikk stort ut i avisene med sin misnøye og kritikk av ledelsen.

Partileder Siv Jensen svarte formelt sett helt korrekt at ”vi i FrP gjør ikke avtaler på bakrommet, dette var en åpen og demokratisk avgjørelse og gruppen valgte å gå for Ytterhorn”.

Justisministerens avgang

Som de fleste husker gikk justisminister Knut Storberget av for noen dager siden. Når en statsråd går av så er det enten pga en konkret skandale, eller at det blir avslørt at statsråden har gjort en jevnt over dårlig jobb (vi ser bort fra omrokkeringer som skjer av politiske grunner).

Nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er à jour med kontingenten.

DLFs alternative statsbudsjett for 2012

DLF har den glede å kunne presentere sitt alternative statsbudsjett for 2012. Leseren vil nok ikke merke noen stor forskjell fra vårt alternative statsbudsjett fra i fjor.

Et typisk Høyre-forslag

Alle ser de problemer som velferdsstaten/sosialdemokratiet fører til, men de som er sosialdemokrater vil aldri finne reelle løsninger på problemene, de vil bare komme med forslag som vil gjøre vondt verre.

Et typisk eksempel på dette er et ferskt utspill fra Høyre. Forslaget er et forsøk å innføre en ordning som skal løse konflikter som oppstår mellom lokaldemokrati og sentral statlig styring. Forslaget går ut på at Høyre vil ha en egen domstol som skal ordne opp i slike saker.

Et typisk SV-forslag

Dersom en kvinne som er i jobb blir gravid og velger å bli mor har hun krav på en lang fødselspermisjon med lønn, en permisjon som begynner noen uker før fødselen. Dette er selvsagt en byrde for firmaet hun er ansatt i; bedriften går glipp av kvinnens arbeidsinnsats i den perioden hun er borte, og den kan heller ikke si henne opp og ansette en annen, det de må gjøre er å ansette en vikar i perioden den blivende moren er fraværende. (Lønnen betales ikke av arbeidsgiveren, den betales av Folketrygden.)

Pirattaxi

Flere av voldtektene som har skjedd i det siste har skjedd i forbindelse med bruk av pirattaxi: en kvinne har tatt en pirattaxi etter en kveld på byen for å bli kjørt hjem og så er hun blitt kjørt et annet sted enn bestilt og blitt overfalt av sjåføren.

Dette er svært ille; en voldtekt er en svært grov forbrytelse. Dette har vi kommentert flere ganger tidligere; det vi hadde tenkt å kommentere i dag er fenomenet pirattaxi. La oss dog først si enda en gang at vi tar avstand fra alle typer lovbrudd.

Nytt «Brain Drain»

«Euroflyktningene kommer» leser man på forsiden av Aftenposten i dag, og artikkelen forteller at det er en dramatisk økning i antall grekere, spanjoler og italienere som kommer til Norge for å jobbe.

Climategate, del 2

Det er iverksatt en rekke tiltak med det formål å «redde klimaet» og å hindre eller motvirke en «global oppvarming» evt. «klimaendringer».

Disse tiltakene – reduksjon av utslipp av CO2 i land som Norge, stopp i bruk av «gamledags» kraft som kullkraft – og innføring av såkalt «fornybar energi» som vindkraft, har tre viktige kjennetegn: De har ingen virkning på klimaet, de vil føre til en lavere velstand, og de er videnskapelig sett ubegrunnet.

Vi skal bare kort henvise til begrunnelser for de to første, vi skal gjengi litt mer om det siste poenget:

Staten og kreftbehandling

”Mange personer venter svært lenge på kreftbehandling” har vært et tema i flere reportasjer på TV2 i det siste, og disse pasientene utsettes for dette til tross for at regjeringen har et mål om at ingen skal vente mer enn 20 dager på kreftbehandling.

Dommen mot Breivik

Den dom som ble avsagt mot Anders Behring Breivik i går var for ham den verste han kunne få, og sett på denne måten er vi ikke så veldig misfornøyd. (Vi er selvsagt klar over at det som rettspsykiaterne kom frem til og som ble lagt frem i går ikke er en dom, og at den ikke er endelig, den skal vurderes av Den rettsmedisinske kommisjon).