February 2006

Helt riktig reaksjon

Som vi påpekte i gårsdagens kommentar har Vestens politiker reagert helt feil på muslimers aksjoner i forbindelse med trykking av tegningene av Muhammed. Ingen fremtredende politiker har sagt det han burde si (for detaljer, se gårsdagens kommentar).

Ytringsfrihet, Muhammedtegninger, mm

Vi tillater oss å begynne med å sitere fra en tidligere kommentar her på www.stemDLF.no "Ytringsfrihet i praksis er ikke noe selvsagt og ukontroversielt. Ytringsfriheten er å sammenligne med en viktig, men lite brukt, sti i vanskelig terreng og gjennom en tett krattskog, en krattskog som raskt vokser til og som kan gjøre stien umulig å benytte. Derfor er det viktig at stien iblant gås opp, og at noen brøyter seg vei igjennom det krattet som en gang i blant er i ferd med å gjøre stien ufremkommelig.

"Cartoon controversy"

Dagens overskrift har vi hentet fra en sending på CNN i går, og på norsk blir dette, noe fritt oversatt, "Tegneseriekrigen".

Ja, vi skal også i dag kommentere oppstusset som de publiserte tegningene av religionsstifteren Muhammed har ført til. Vi har oversatt "controversy" med "krig", noe som ikke er helt dekkende for det opprinnelige ordet, men som er i samsvar med hva den kjente autoriteten mulla Krekar har sagt: "Nå er det krig".

Norsk ambassade brent ned

Som de fleste nå vet ble den norske ambassaden i Damaskus i Syria brent ned i løpet av helgen. Rasende muslimer - de var rasende fordi karikaturer av Muhammed var blitt publisert i norske aviser (også den danske ambassade ble brent ned) - tok seg inn i ambassadebygningen, raserte den, og tente på. Ødeleggelsene er totale.

Nye svake grupper

Vi kom til å lytte til P4 rett før kl 1700 i går, og da hørte vi Carsten O. Five forklare at man kunne få det offentlige til å betale en del av utgiftene derom man brukte en del tid og hadde utgifter til sin hobby. Dersom man spilte bridge eller drev fluefiske eller lignende så kunne man søke om å få støtte av det offentlige til innkjøp av utstyr, leie av lokaler til samlinger, innkjøp av instruksjonsmateriell, etc. (Five ble av programlederen spurt om man også kunne få støtte dersom man drev en klubb for pokerspilling, men Five svarte negativ på dette.)

Bedre kan det nesten ikke sies

Arne Jensen og Shazad Rana har idag en kronikk med tittelen «Godt skal ondt fordrive» i Aftenposten idag, som er fullstendig i tråd med vårt syn.

Jensen og Rana kritiserer appeasement, og går inn for full sekularising av samfunnnet.

Hva det handler om

"Det er de svakeste i de muslimske landene som nå må betale for vår ytringsfrihet" uttalte en talsmann for en hjelpeorganisasjon på NRKs nyhetssending i morges. Det han siktet til var at hjelpearbeidere fra vestlige land nå trekker seg ut av Sudan, Afghanistan, Irak, Gaza, Vestbredden, osv., og dermed vil hjelpetrengende mennesker ikke få hjelp som de trenger.

Flertall i Norge mot ytringsfrihet

Giordano Bruno (1548-1600) hevdet at verdensrommet er uendelig og at vårt solsystem kun er ett av mange - for dette ble han brent på bålet i år 1600. Galileo Galilei (1564-1642) forsvarte Kopernikus' heliosentriske verdensbilde, og dette førte til at han ble kastet i fengsel, 70 år gammel, hvor han døde åtte år senere. Disse, og mange andre, gjorde opprør mot sin tids dominerende religion, og ble straffet for dette på de mest grusomme måter. Den organisasjon som sto bak henrettelsene var kirken, og den ideologi de bygget på var kristendommen.

«Fred i vår tid»

Vebjørn Selbekk krøp til korset, og vi vil ikke kritisere ham for dette. Han kunne ikke annet. Etter at han publiserte Muhammed-tegningene har han mottatt mer enn 20 drapstrusler mot seg og sin familie, hans redaksjon er blitt utsatt for bombetrusler, osv. Men det som har vært aller verst er at de som skulle støtte ham og som hadde som jobb å støtte ham mot bandittene og terroristene som har fremsatt truslene, de har sviktet. Og ikke bare har de sviktet, de har lagt skylden på Selbekk for det som bandittene og terroristene satte i gang.

Massivt løftebrudd

Fagforeningen Unio har analysert Soria-Moria-erklæringen fra de nåværende regjeringspartiene, og funnet ut at deres løfter om ytterligere satsing på det offentlige tjenestetilbudet må føre til at det må ansette ca 25 000 nye lærere, sykepleiere, barnehavelærere, forskere, etc.

Dette kommer i tillegg til de ca 18 000 lærere som snart vil gå av med pensjon. Det vil si at regjeringspartienes løfter vil kreve at det skal ansettes omtrent 45 000 nye mennesker i offentlige stillinger.

Vannverkskandalen

Det ser ut til at avsløringene i vannverkskandalen bare fortsetter og fortsetter. Først ble det avslørt, i fjor høst, at vannverkssjefen, Ivar T. Henriksen, hadde investert mellom 14 og 19 millioner kroner i sin egen private viltfarm i Sør-Afrika. En leverandør til vannverket hadde overført flere millioner kroner til prosjektet. Da var det enkelte som naturlig nok stilte spørsmål om hvordan en sjef i en offentlig virksomhet som et kommunalt vannverk kan ha en privat viltfarm i Afrika!

Innvandringspolitikken

Norsk innvandringspolitikk er svært ødeleggende for mange mennesker, både for mange av de som slipper inn og blir passivisert av alle de støtteordninger de da får krav på, for mange av de som ikke slipper inn fordi det da vil koste velferdsordningene alt for mye, og for andre som kommer i kontakt med de som innvandringspolitikken rammer.

En konflikt mellom sivilisasjoner?

Mange hevder at den strid vi nå ser hvor muslimer går til angrep på vestlige institusjoner (ytringsfrihet) og firmaer (Telenor) er en konflikt mellom sivilisasjoner. Men er det det? La oss kort angi noen hovedlementer i de ideologier som finnes på hver side:

Moderate muslimer

De siste dager har vi på TV sett illsinte muslimer brenne ned ambassader, brenne norske og danske flagg, bære plakater med teksten "Behead those who mock islam", osv. Og årsaken til dette sinne er at enkelte aviser har publisert tegninger av profeten Muhammed.

Det er klart at en slik reaksjon kun viser hvor sterkt irrasjonelle disse menneskene er. (At disse menneskene er blitt oppildnet av fundamentalistiske muslimer som har reist omkring og vist frem tegningene, til dels supplert med falske tegninger, er et poeng vi ikke skal ta opp her.)

Venstresiden avslører seg igjen

Venstresidens ideologi innebærer at de vil ha et samfunn preget av ideer som "arbeid etter evne, forbruk etter behov", "rettferdig [de mener lik] fordeling av goder", at "alle skal ha ei lønn de kan leve av [uavhengig av innsats]", "utjamning", osv. Dette skal skje ved at staten styrer og dirigerer alt i minste detalj, at alle og enhver har plikt til å gjøre det staten måtte bestemme bestemme, og at staten deler ut goder etter de kriterier som venstresiden finner rimelige.

Ytringsfrihet og dobbeltmoral

Når man forfekter grunnleggende moralske prinsipper, inkludert politiske prinsipper, er det ev enorm viktighet at man følger dem fullt og helt. Dersom man følger dem kun i noen situasjoner, og svikter dem i andre, så er dette svært ødeleggende - man er da ikke en forkjemper for det sanne og rette, man er kun en opportunist som ingen aner hva vil mene i neste omgang. Opportunister ødelegger de saker de en gang i blant kjemper for, fordi de tar ikke sine standpunkter på alvor.

Hamas i regjering

Det har gått noen uker siden Hamas vant valget i de palestinske områder, og de er nå i gang med å innta regjeringskontorene. Hamas er en terrororganisasjon som til forskjell fra enkelte andre politiske aktører blant palestinerne også sier eksplisitt at de vil fjerne Israel fra kartet.

Hamas vant i et demokratisk valg, men demokrati gir ikke legitimitet. Demokrati sier bare at flertallet bestemmer - dersom flertallet velger terrorister, så er ikke dette legitimt uansett hvor stor valgseieren er.

Industripolitikk

"Vi arbeider med planer om å etablere en dør-fabrikk i Årdal". Det var selveste statsminister Jens Stoltenberg som sa dette på Dagsrevyen for et par dager siden. Og det eneste ord som passer som beskrivelse av dette er "patetisk".

Bakgrunnen er at tungindustrien må omstille seg, og regjeringen forsøker å få etablert ny arbeidsplasser i en dørfabrikk som erstatning for de innpå 200 arbeidsplasser som nå på kort sikt går tapt når de gamle forurensende ovnene på Hydro i Årdal må stenges etter pålegg fra SFT og Miljøverndepartementet.

Ytringsfrihet: to spesielle saker

Engelske aviser har i det siste brukt to noe spesielle saker som utgangspunkt for en diskusjon om ytringsfrihet: Den ene saken går på at Londons borgermester, den sterkt venstreorienterte Ken Livingstone, etter å ha blitt stilt spørsmål fra en journalister han åpenbart oppfattet som innpåsliten, sa at journalisten oppførte seg som en vokter i Auschwitz, noe som journalisten oppfattet som krenkende i og med at journalisten var jødisk. Den andre saken går på at en avis publiserte utdrag fra den engelske tronarvingen prins Charles dagbok, fremskaffet av en utro tjener.

Narkopolitikk

"50 på glattcelle Studenter og vanlige arbeidsfolk får rullbladet ødelagt". Dette var overskriften på Aftens forside i går. På artikkelen side 12 leser vi at etter en ny aksjon er "halvparten av hasjkjøperne som politiet har pågrepet ...ferskinger, dvs. uten rulleblad. "De kastes rett på glattcelle og får rullebladet ødelagt", noe som kan få store negative konsekvenser for dem senere i livet. Og de som rammes er ifølge politier "vanlige folk".