September 2003

En protest fra en som rammes

Det er mange som direkte rammes av den politikken som sosialistene står for. Et av de utallige områder hvor sosialistisk politikk ødelegger for enkeltmennesker er det sosialistiske kravet om at det er det offentlige som skal ta seg av barna. Det konkrete tilfellet som er oppe nå er utvidelse av skoledagen. og mer eller mindre obligatorisk SFO (av de som rammes kalt Skolens FengselsOrdning). Et hjerteskjærende eksempel så vi i Aftenposten sist lørdag.

Mobbing i skolen

Avisene forteller i dag om en undersøkelse som viser at 5 % av elevene i den offentlige skolen blir mobbet - av lærerne!

Eleven må altså gå i en skole hvor lærerne mobber dem. Og dette til tross for de siste års utallige anti-mobbe-kampanjer. (Kanskje dette er et tegn på at offentlige holdningskampanjer ikke har noen effekt?)

Løsningen på dette er selvsagt private skoler.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

Et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL blir i disse dager sent til medlemmer og abonnenter.

Bladet inneholder artikler om følgende temaer: Nobels fredspris, SVs økonomiske politikk, at Irak bør blir et fritt og ikke et demokratisk samfunn, at en riktig utenrikspolitikk fra USAs side kunne ha forhindret angrepet på WTC 11/9-01. Dessuten inneholder bladet en artikkel om Thales fra Milet.

(Alle artiklene står kun for forfatterens regning, og gir ikke nødvendigvis uttrykk for DLFs synspunkter.)

USA og krigen i Irak

Norsk presses fremstilling av USAs krig mot terrorismen, og spesielt krigen i Irak, er full av feilfremstillinger: fakta gjengis feil eller ufullstendig, og viktige fakta utelates.

Her er noen få eksempler:

1) Terrorister sprengte en bombe i nærheten av et hotell hvor FN hadde kontorer: nesten 150 ble skadet og mer enn 20, mange av dem FN-ansatte, ble drept. USA får selvfølgelig skylden siden de som okkupasjonsmakt har ansvar for sikkerheten i Irak.

Besøk oss på vår stand!

Hver lørdag fra kl 1100 har DLF standsaksjon på Karl Johans gate ved Nationaltheateret.

Der er hele tiden flere av DLFs tillitsmenn og bystyrekandidater. Der deler vi ut løpesedler og eksemplarer av prinsipprogrammet. Der kan man få kjøpt de to siste numrene av tidsskriftet LIBERAL. Der diskuterer vi med velgere, og vi forklarer vårt budskap om at hvert individ har rett til frihet og at kun et samfunn som er organisert med utgansgpunkt i det enkelte individs ukrenkelige rett til å styre sitt eget liv er et sivilisert, velstående, fredelig og harmonisk samfunn.

Opprør mot virkeligheten

Kommunister, til tross for at deres ideologi har rammet hundrevis av millioner av mennesker med massemord, sultkatastrofer, underrykkelse, har aldri hatt problemer med å slippe til i media. Sist ute er AKPs leder Jorun Gulbrandsen som i et portrettintervju i Dagbladets lørdagsmagasin blant annet gir uttrykk for sine kunnskaper innen økonomi: «Hvor fort kan vi gjøre ting gratis? Jeg tror vi kan gjøre poteter ... og melk gratis. Det kan staten subsidiere».

DLF er for frihet

Frihet er retten til å styre sitt liv som man selv ønsker. Alle de store partiene er idag motstandere av frihet, de ønsker isteden å styre oss.

Ni kvinner drept!

Vanligvis har paret barn, og barn som vokser opp med vissheten om at deres far drepte deres mor må være utsatt for en forferdelig belastning.

11. september

Khomeinys maktovertagelse i Iran i 1979 førte til en kolossal styrking av den islamske bevegelse. Dette ga seg også fra omkring 1980 utslag i en rekke angrep på Vesten. Det første tilfellet som fikk stor oppmerksomhet var dødsdommen mot Salman Rushdie og drap/drapsforsøk på flere av hans forleggere.

Drapet i Sverige

Drapet på Sveriges utenriksminisiter Anna Lindh er selvsagt en tragedie. Aller verst er det for hennes familie, og spesielt hennes to mindreårige barn.

At slike ting forekommer er dessverre uunngåelig, men man bør gjøre det man kan for å redusere redusere antallet drap (og andre kriminell handlinger) mest mulig.

Statens legitime oppgaver

Dagsavisen forteller at «kriminaliteten i Norge er blitt tidoblet siden 1960». Dette faller sammen med den perioden hvor man ikke lenger betraktet dømte kriminelle som fanger, men som innsatte som det var synd på og som trengte behandling.

DLF mener at reell kriminalitet skal straffes strengt, og at dette vil redusere krimnaliteten. Men virker dette da? kan man spørre.

Grovt umoralsk av STATOIL

Statoil har involvert seg i forretninger i Iran, og har i den anledning måttet betale bestikkelser til personer i Irans maktapparat. Statoil er blitt utsatt for kritikk for dette, men å foreta denne type bestikkelser er ikke bare helt normalt, å bestikke offentlige funksjonærer er en uunngåelig bestanddel av å drive forretninger i land som har en statsstyrt økonomi, slik Iran har.

Valget

Politikerne er fortvilet over den lave valgdeltagelsen: mer enn 40 % av de stemmeberettigede satt hjemme.

Verken politikernes fortvilelse eller den lave fremmøteprosenet er overraskende. Lav valgdeltagelse betyr at de valgte politikerne mister legitimitet, og dette uroer dem, naturlig nok. Den lave valgdeltagelsen kommer av at velgerne ikke ser poenget i å stemme på de store partiene - de er nærmest identiske alle sammen, og de vet at løftene ikke vil bli holdt.

Nei til utvidelse av verneplikten.

Forsvarssjefen, general Sigurd Frisvoll, går nå inn for en kraftig omlegning av verneplikten. Formålet er en styrkning av Forsvaret, og for å oppnå dette ønsker forsvarssjefen å innkalle jenter til sesjon, han ønsker mer fleksibel tjenestetid, han ønsker å utdanne noen av de vernepliktige enda bedre, og han vil øke dimmepengene.

DLF er selvsagt en sterk tilhenger av at Forsvaret skal styrkes. Vi er dog også sterke motstandere ikke bare av en utvidelse av verneplikten til også å omfatte kvinner, vi er også motstandere av verneplikten, som vi vil avvikle i sin helhet.

Lover og ulover

NRKs nyhetssending i morges fortalte at seriøse bedrifter, dvs. de som følger villnisset av lover og regler og som betaler sin skatt og sine avgifter til det offentlige, ikke klarer seg på byggemarkledet i Oslo. Det er for mange "useriøse" firmaer, firmaer som til dels unnlater og følge bestemmelsene, og disse kan derfor tilby sine tjenester til langt lavere priser enn de seriøse firmaene, og derfor blir de seriøse konkurrert ut. Bransjen selv anslår at det "svindles" for tre milliarder kr per år i byggebransjen.

Bondeviks terrorkonferanse

Som politikere flest svarer Bondevik på en fiasko med å sette i gang et enda større prosjekt av samme type. Etter at hans Verdikommisjon med rette ble latterliggjort av praktisk talt alle som kommenterte den, er han nå i gang med en Anti-terror-konferanse.

Den avholdes i New York i disse dager, og samler en rekke vanlige politikere og intellektuelle fra hele verden.

Formålet er å finne årsakene til terrorisme, men vi kan trygt si at årsakene til terrorisme er kjent, og at deltagerne på konferansen kommer til å gjøre alt de kan for å unngå å finne den.

Selvfølgelig!

"Vi har ikke lykkes godt nok" sier kommunalminister Erna Solberg ifølge en overskrift på første side i dagens Aftenposten.

Enhver oppegående leser vil da stille seg følgende spørsmål: Hvilket område er det hun snakker om? Er det eldreomsorgen? Helsevesenet? Skolen? Norges fredsmegling i Midt-Østen? U-hjelpen? Det psykiatriske helsevern?

- Krigeren Arafat er i kjempeform

Overskriften har vi hentet fra Dagbladet, og den innleder en artikkel som forteller om Torbjørn Jaglands nylige besøk hos Arafat.

Arafat er en naturlig kriger, trenet opp av KGB til å bli en fanatisk marxists og anti-sionist fra tidlig på 60-tallet. Han ble plassert som leder av PLO i 1967. Arafat er den moderne terrorismen opphavsmann; det var han som introduserte flykapringer som et middel for å oppnå "frihet".

Mobbepenger ???

I et oppslag om mobbing i Nettavisen i dag ser vi helt utrolige ting fremstilt som om det var det mest opplagte man kan tenke seg:

Aps stortingsrepresentanet Karit Bekkemellem Orheim krever " Fram med mobbepengene, Bondevik", Bondevik på sin side lover mobbefrie skoler innen 2004,og det fastslåes at "Lærerne mobber mest".

La oss ta disse etter tur: Først mobbepenger. "I Sverige får mobbede skolebarn lovfestet tilbud om skadeerstatning. Orheim spør Bondevik hvor det blir av pengene til mobbeprosjektet han har satt i gang."

"Skriv under her - redd trikken!"

Oppfordringer av denne typen blir vi stadig utsatt for: med våre underskrifter blir vi bedt om å være med på å hindre nedleggelse av trikkelinjer, bedrifter, sykehusavdelinger, skoler, etc. Iblant blir vi også bedt om å gå i demonstrasjonstog for lignende saker.

Grunnen til at slike aksjoner forekommer er at det ikke er vi selv som disponerer våre penger.

I dag disponerer politikerne ca 70 % av det vi tjener, og de bruker disse pengene slik de finner best, dvs. slik at de i størst mulig grad tilfredsstiller de sterkeste pressgruppene.

Hva staten gjør - og hva den burde gjøre

Statens eneste legitime oppgave er å beskytte individers rettigheter, dvs. å beskytte oss mot tyver, svindlere, overfallsmenn, etc. Dette skal staten gjøre ved etterforske forbrytelser, dømme de skyldige og sette dem i fengsel.

I dag gjør staten dette i svært liten grad. I steden gjør staten en masse annet -som den heller ikke gjør på en tilfredstillende måte.

Et eksempel i forbindelse med det tragiske drapet på Sveriges utenriksminster for noen dager siden viser dette.

Uetisk skattesystem

Skattesystemet vårt er uetisk uttaler Kåre Willoch i et foredrag gjengitt i VG. Akkurat dett er vi enige i - et skattesystem som beslaglegger omtrent 70 % av det de fleste tjener, er grovt umoralsk. Men det er ikke dette Willoch er opptatt av.

Et av de punktene Willoch tok opp var at vi nå har "tilløp til en hensynsløs sløseideologi , [en ideologi som] er til skade for hele vår sivilisasjon."

Willoch har helt rett i at mange av de velstående er blitt kortsiktige og i stor grad bruker sine penger på hytter og båter, tant og fjas.