June 2009

Likhet

Et av de argumentene som velferdsstatstilhengerne setter høyest er likhet – de vil at man ikke skal være avhengig av penger man har spart eller tjent for å få gode tilbud innen viktige område som helse, skole og eldreomsorg; de mener at alle har krav på de samme tilbudene innen disse viktige områdene uavhengig av hvor produktiv man er eller har vært. Derfor mener de at tilbud innen disse områdene må være offentlige, dvs. komme fra stat eller kommune, og gis mer eller mindre gratis til alle.

Tyranner med atombomber

I den siste tiden har Nord-Korea fortsatt med sitt rakett- og atomvåpenprogram, og dette til tross for at de fra viktige internasjonale fora er blitt utsatt for kraftig formulerte resolusjoner om å avstå fra slikt. Hvilken frekkhet! Men hva er det de egentlig vil? De ønsker neppe en krig mot Sør-Korea eller Japan med det første.

For å forstå hva som foregår er det viktig å være oppmerksom på hvem som er Nord-Koreas allierte og samarbeidspartner – og dette er først og fremst Iran.

Det gikk som det måtte gå: ”Regjeringen gir opp”

Vi siterer i vår overskrift i dag fra vg.nos forside, og artikkelen ligger her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=554477

Poenget er at regjeringen har ønsket noe innstramming i pensjonene, fagforeningene har stått steilt imot, og som vi så i VGs overskrift: ”regjeringen gir opp”. Resultatet er blitt at de ”viderefører dagens [svært kostbare] pensjonsordning”.

Vi siterer fra VGs artikkel:
”… Regjeringen har måttet gi opp å få til en ny ordning for offentlige tjenestepensjoner.

I Chamberlains fotspor

Fire tidligere statsministre – Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik, Kåre Willoch og Odvar Nordli – har skrevet et leserbrev i Aftenposten (4/6) om at atomvåpen er farlig, og redaksjonen har satt så stor pris på brevets innhold at den har valgt å bruke mye av forsiden på det. Under fotografier av de fire har redaksjonen sitert følgende dypsindighet fra brevet: ”Den beste måten å hindre at atomvåpen blir brukt, er å fjerne dem”, Ja, hvem kan være uenige i det.

Fungerer konkurranse?

”Konkurransen fungerer ikke” leser vi på forsiden av Aften 4. juni. Bakgrunnen for oppslaget er at en deregulering av drosjemarkedet i Oslo ikke har ført til lavere priser, tvert imot er prisene blitt 34 % høyere etter dereguleringen. Hva er det som har skjedd? Sier ikke liberalister at konkurranse er det viktigste, og at det alltid fører til lavere priser?

Udugelige politikere?

Svært ofte får vi høre at politikerne er udugelige. Men er dette riktig? Vi vil si at i hovedsak så er de fleste som holder på med sitt yrke rimelig dyktige – leger flest er gode som leger, gartnere flest er gode som gartnere, sjåfører flest er gode som skjåfører, lærere flest er gode som lærere, osv. Men hva er det da som skiller politikere fra alle andre yrkesgrupper?

Tagger livstruende skadet

”En tagger ble livstruende skadet da han kom borti en kjøreledning på NSBs område i Lodalen i natt” fortalte TV2-nyhetene i morges, og Dagbladet skriver slik om saken:

”En mann er hardt skadet etter en ulykke i Lodalen i Oslo i ett-tiden natt til onsdag. Mannen har fått strøm gjennom kroppen etter å ha vært på området til NSB trafikkservice, sannsynligvis etter å ha kommet borti en kjøreledning med en spenning på 16 000 volt.

Statsministeren ulovlig overvåket

Overskriften er noe sterkere formulert enn det som det i dag er grunnlag for å si – det man kan si er at flere regjeringsmedlemmer, og høytstående embetsmenn, kan ha blitt ulovlig overvåket av Forsvarets sikkerhetstjeneste.

Så vidt man kan si i dag ligger det bak dette ikke bevisste forsøk på å overvåke disse regjeringsmedlemmene, men det er skjedd ved at kontrollrutiner ikke har fungert slik de skal.

En underlig sak

Høyesterett skal i dag komme med en kjennelse i en sak som vi bare kan karakterisere som underlig. Bakgrunnen er som følger: I Norge (og i mange andre land) har det i alle år vært slik at en jury kan avgjøre en tiltalts skyld eller uskyld uten å begrunne sin kjennelse.

Nå er det i en bestemt sak hevdet at dette er i strid med menneskerettighetene, og saken om dette har havnet i Høyesterett. Det som Høyesterett i dag skal avgjøre er om man i en norsk straffesak kan la juryen avgjøre skyldspørsmålet uten å gi begrunnelse.

Valget i Iran

Iran avholdt i forrige uke valg på president. La oss før vi går videre si at Iran er det land hvor islam står sterkest, og det land som i størst grad styres i samsvar med sharia - Iran er islams fyrtårn. Vi vil også ha nevnt at Iran under sjahens diktatur, som ble avløst av et enda verre diktatur under ayatolla Khomeiny i 1979, til en viss grad var vestlig orientert og åpent mot Vesten. Det finnes derfor spesielt i byene en betydelig og velutdannet middelklasse som helst vil se at vestlig verdier som næringsfrihet, ytringsfrihet, religionsfrihet, frihandel, rettssikkerhet, etc. blir innført.

Netanyahu avslørte bløffen

De fleste politiske ledere i Vesten har de siste tiårene gått inn for at det skal opprettes en egen palestinsk stat; de mener at opprettelsen av en slik stat vil gi fred mellom Israel og palestinerne.

Hva skjer i Iran? Hvordan bør Vesten forholde seg?

”Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden”, heter det. Vi vet ikke om noen som på forhånd hadde antydet at det som nå skjer i Iran ville skje. Med utgangspunkt i et ubetydelig valg, et valg til president mellom to svært like kandidater som begge var forhåndsgodkjent av Vokterrådet (som har all makt og aldri er på valg), ser vi nå voldsomme demonstrasjoner i flere stor byer i Iran fordi det åpenbart er drevet valgfusk til fordel for den sittende presidenten.

”Banket opp av naboen”

Overskriften har vi hentet fra gårsdagens (17/6) Aften, og de fleste som leser dette vil vel tro – eller i hvert fall håpe – at myndighetene/politiet har satt en stopper for dette. Men hva leser vi i artikkelen? NN ”er slått, sparket og truet av sin nabo. De siste årene har en 46-åring angrepet og truet flere med øks og hammer. Nå frykter naboene at 46-åringen kommer tilbake etter endt fengselsopphold”.

Hvordan hindre finanskriser

Senterpartiets utrettelige Per Olaf Lundteigen ønsker ifølge TV2-nyhetene i morges at det skal settes ned et utvalg som skal undersøke årsakene til finanskrisen og komme med forslag til tiltak slik at man unngår slike i fremtiden.

Vi synes dette er en god ide, selv om vi ikke er spesielt optimistiske mht hva et slik utvalg vil komme frem til. Vi tillater oss allikevel å gi en skisse av årsakene til krisen vi er innen i, og en kort oppskrift på en politikk som vil hindre at økonomisk kriser oppstår.

Helseministeren og helsevesenet

De som er tilhengere av et offentlig helsevesen påstår at et slik system vil sørge for at alle får gode helsetjenester, dvs. at alle blir behandlet likt uavhengig av forbindelser, status og økonomiske situasjon. De som er kritiske til dette systemet sier at et offentlig system vil føre til køer, ineffektivitet, sommel, rot, underskudd, dårlig tilbud til alle bortsett fra for de som har forbindelser og bekjentskaper; disse kan snike i køen. Mao. kritikerne sier at et offentlig system må føre til ineffektivitet og korrupsjon.

Boplikt

Listen over offentlige tiltak som ikke virker etter hensikten er meget lang, og iblant får saker på denne lange listen omtale i media. Sist ute er boplikten, som er omtalt i A-magasinet 19. juni.

”Boplikten virker ikke” leser vi på forsiden, og inne i bladet er det en artikkel med tittelen ”Bosvikten: På Lyngør er skolen nedlagt. En tredjedel av befolkningen er allerede borte. Boplikten klarer ikke å fylle de tomme husene”.

Iran

Det er umulig å si hva som vil bli resultatet av de folkelige protestene som nå pågår mot tyranniet i Iran

Det er allikevel noe vi kan si i dag, det er enkelte poenger vi gjerne vil rette oppmerksomheten mot. Men la oss først si at vi støtter demonstrantene. De protesterer mot 30 års prestetyranni, og vil ha noe annet, de vil ha det mange beskriver som frihet. Vi støtter dem. Ethvert annet styre vil være bedre enn det islamistiske skrekkregime som har styrt Iran siden Khomeiny tok makten i 1979.

Ny regjering etter valget

Flere av lederne av de store partiene har i de siste dager avholdt arrangementer hvor har kommet inn på sannsynligheten av ulike regjeringsalternativer etter valget. Aps Jens Stoltenberg mente at det var store muligheter for en FrP—Høyre-regjering, Venstres Lars Sponheim mente at det beste ville være en sentrum-Høyre-regjering, mens FrPs Siv Jensen på FrPs valgkamp ble introdusert som "landets neste statsminister".

"Enorm gjeld truer verden"

Og ikke nok med det: ” REGNINGEN SKAL BETALES”. Det er Aftenposten som forteller dette på sin førsteside i dag.

http://e24.no/boers-og-finans/article3141895.ece

Hovedpoenget er at en rekke stater nå skylder enorme beløp, og at folk flest vil bli sittende med regningen.

Hva er det som har skjedd? Grunnen til at statene har gjeld er at de har brukt mer penger enn de har. Pengene har de brukt på velferdsgoder til befolkningen. Man kan også si at pengene er brukt for å finansiere politikernes valgløfter.

Iran og Vestens svik

Befolkningens forsøk på å gjøre Iran til et noe friere land ser ut til ikke å lykkes i denne omgang. Kanskje er en spire sådd, og kanskje det kan skje noe senere, men når tyranniet kan bli kastet er det vanskelig å si noe om nå.

Regimet i Iran har gjort det tyranner alltid gjør når deres makt blir truet, de har brukt vold av verste slag for å skremme folk til lydighet. I dette tilfellet har regimet sendt ut voldsmenn med Koranen i den ene hånden og en øks i den andre, og fredelige demonstranter som kun ønsker større frihet er blitt behandlet på de mest grusomme måter.

Kristin Halvorsens kamp for mer fattigdom

Partiene på venstresiden har de de kaller «kamp mot fattigdom» som et av sine aller viktigste mål. Hvordan fører de denne kampen? Ved å beskatte de rike og å gi de pengene som da kommer inn som overføringer til de fattige. De tror altså at man kan bekjempe fattigdom ved å gi de fattige mer penger (evt. ved å gi dem gratis tilbud fra det offentlige).