December 2004

Ukraina

Det som nå er i ferd med å skje i Ukraina er viktig: skal et tidligere sovjetisk/russisk lydrike klare å innføre demokrati og markedsøkonomi, eller vil det gamle diktaturet bite seg fast? Og vil den prosessen som nå pågår ende på fredelig vis, eller i et blodbad?

Distriktspolitikk

Fraflyttingen fra enkelte tettsteder i Nord-Norge har igjen gjort distriktspolitikk til et tema som politikerne snakker mye om. Det er allikevel klart at fraflytting skaper problemer: mange klarer ikke å takle det å miste jobben, og fraflyttingskommuner blir mer enn gjennomsnittlig rammet av problemer som skilsmisser, alkohol- og narkotikabruk, kriminalitet, etc.

De vanlige politikerne har som alltid en - og kun en - løsning: det må bevilges penger og settes inn støttetiltak.

Muslimer demonstrerer

I morgen, lørdag 4/12, vil norske muslimer demonstrere mot vold og terror i en markering i Oslo. DLF hilser en slik markering velkommen. Vi tillater oss dog å minne om at forrige gang muslimer - vanlige norske muslimer - arrangerte demonstrasjonstog i Oslo, så var det til støtte for ayatholla Khomeinys dødsdom mot forfatteren Salman Rushdie. Dette var mer enn 15 år siden, og siden da har muslimer stått bak en rekke attentater og terrorangrep mot Vesten.

Muslimenes demonstrasjon

Det var mange som hadde forhåpninger til gårsdagens demonstrasjon: norske muslimer skulle virkelig vise at de tar avstand fra vold og terror.

"Norsk skole er den beste i verden"

At norsk skole er den beste i verden har vi hørt fra ledene politikere og fra lærernes fagforeninger i flere tiår. Og det er klart at den norske skolen måtte være den beste i verden: Den er drevet av staten, lærerne er utdannet av staten, pensum er laget av staten. Videre, skolen er gjennomsyret av den sosialdemokratiske likhetsideologi, fagforeningene står sterkt, osv. I de siste år har elvene dessuten i stor grad blitt pålagt å gjennomføre gruppearbeid og prosjektoppgaver. Det har vært tverrpolitisk enighet om de store linjer mht. hvordan skolen skal være.

Sametinget

Sametinget ble opprettet lov av 12/6 1987, og valgt første gang 1989 samtidig med stortingsvalget. Sametinget har i svært liten grad hatt noen bestemmende myndighet, først og fremst er det myndighetenes rådgivende organ i alle saker som har med den samiske befolkning å gjøre.

De fleste samer - og del fleste andre nordmenn - hadde store forhåpninger til Sametinget; de trodde at nå, ved opprettelsen av Sametinget, skulle problemer virkelig løses; problemer løses jo, tror de, ved at folk kommer sammen, diskuterer og tar en demokratisk avgjørelse.

Politiske streiker

Igjen er vi blitt rammet av en politisk streik - og årsaken er den samme som den alltid er.

Denne gangen førte streiken til at i går sto alle tog mellom kl 1200 og kl 1500. Folk kom for sent til møter, de rakk ikke fly, de kom forsinket hjem til middag, osv.

Terrorisme

"I går kjempet brannmannskaper mot ild i 41 hus i Indian Head i Maryland, USA. Tolv hus er lagt i ruiner, og det er gjort skader for over ti millioner dollar. Flere av de brannskadde boligene lå så langt fra hverandre at det er lite trolig at brannen kan ha spredd seg naturlig.

Nå er FBI ble koblet inn i etterforskningen, og etterforskerne sier de tror motivet kan være økoterrorisme."

Dette kunne vi lese i Dagbladet i går.

Obligatorisk morgengymnastikk?

"Arbeidsgiver skal vurdere fysisk aktivitet for arbeidstager, som et ledd i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid".

I seg selv så høres dette ikke så kontroversielt ut, men når vi ser hvor sitatet er hentet fra, så aner vi visse mulige konsekvenser. Sitatet er hentet fra et nytt lovforsalg fra Arbeids- og Sosialdepartementet, et forslag om et tillegg til Arbeidsmiljøloven. Forslaget er en oppfølgning av Stortingsmeldingen "Resept for et sunnere Norge", og la oss også minne om at statsråden i dette departementet er røykelovens far, Dagfinn Høybråten.

Mobbing etc. i skolen

Norske skolefolk og norske politikere har i flere tiår fortalt oss at den skolen de er ansvarlige for er den beste i verden. Nylig ble det avslørt i en omfattende internasjonal undersøkelse at norske lever ligger omtrent midt på treet i en undersøkelse fortatt i 40 av de mest velstående landene i verden, og at elvenes kvalifikasjoner har sunket de siste få år.

Unge sjåfører og dyre forsikringer

Unge sjåfører er en større risiko i trafikken enn mer erfarne sjåfører, og forsikringsselskapene krever derfor høyere forsikringspremier av unge sjåfører. Flere medier har i det siste tatt opp det som de åpenbart mener er urettferdig ved en slik ordning. VG skriver for eksempel på lederplass i går at "forsikringspremier på rundt 1600 kr i måneden for en bil som koster 80 000 kr, er dryg kost".

Dagens innvandringspolitikk

Som på alle andre felter hvor politikerne har blandet seg inn har også dagens innvandringspolitikk en god del underlige utslag. Ett aspekt har vi sett flere oppslag om i avisene de siste dagene.

Drivhuseffekten igjen

FN arrangerer igjen en konferanse, nå i Buenos Aires, med sikte på å vedta resolusjoner og andre virkningsløse tiltak med det påskudd å begrense det som påståes å være en menneskeskapt forsterkning av drivhuseffkten.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en artikkel av Per-Anton Rønning om konkurransepolitikk, en artikkel ev Emil Johnsen om rettigheter, en artikkel av Knut Mønnesland om noen av ideene i Ludwig von Mises' bok "Theory and History", og en artikkel av John Lewis om de nykonservative intellektuelle bak president George W. Bush.

Bladet innholder også refleksjoner om en rekke ulike temaer av blant andre Knut Eirik Braaten, Fleming Dahl, Andreas Aure og Per-Anton Rønning.

-Asylsøkere fyller opp psykiatriske sykehus

Enda et forferdelig utsalg av dagens norske innvandringspolitikk er i dag omtalt i nyhetsmediene: asylsøkere som får avslag på sin søknad om opphold/asyl truer nå med å begå selvmord, og blir således nærmest automatisk lagt inn på et psykiatrisk sykehus.

Dødsstraffen i Iran

At Leyla skal henrettes i Iran fordi hun har bedrevet utukt - hun ble tvunget ut i prostitusjon av sin familie før hun var ti år gammel og fødte barn som 14-åring uten å være gift - har ført til en del protester i Norge. Spesielt legger de protesterende vekt på at Leyla er mindreårig og psykisk utviklingshemmet; de mener det er umoralsk å henrette en person som ikke forstår at det hun har gjort er i strid med loven.

Ytringsfriheten i fare

Ytringsfrihet - det å kunne si hva man mener uten å risikere å bli utsatt for voldelige angrep fra de som har en annen oppfatning - er et enormt gode. I Vesten har vi i hovedsak hatt full ytringsfrihet de siste århundreder. Ytringsfriheten kom da kristendommen store innflydelse nærmest forsvant i forbindelse med opplysningstiden.

Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for hva man vil av meninger, og inkluderer også retten til å kritisere og latterliggjøre andres meninger, idoler og autoriteter.

Tiltak mot ungdomsvold fører til mer vold

"Ansatte ved Barnevernets ungdomssenter i Oslo tør ikke gå på jobb. Grov vold truer ungdomsakutten" og "Voldelig ungdom truer ansatte" er to av overskriftene i gårsdagens utgave av Aftenpostens aftennummer.

Artikkelen forteller at ansatte ved BUS, Barnevernets ungdomssenter, den kommunale institusjon i Oslo som skal ta seg av voldelig ungdom, blir utsatt for vold av den ungdommen den er opprettet for å ta seg av.

Julens virkelige innhold

I tider som disse er vi utsatt for så mye påvirkning at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.

Tragedien i Asia

Denne julen har blitt preget av den enorme tragedien som har rammet landene rundt det indiske hav. Flodbølgen har tatt livet av et ufattelig antall mennesker, og vi må desverre anta at langt fler vil dø av epidemier forårsaket av forurenset drikkevann som følge av ødeleggelsene.

Våre tanker går til ofrene og deres etterlatte, og jeg vil oppfordre alle til å bidra i nødehjelpen ved å sende penger til en av hjelpeorganisasjonene. Vi har ofte kritisert slike organisasjoner i denne spalten, men dette er ikke tiden for å la det stå iveien for ren nødhjelp.