Har Jesus og Marx vunnet?

Siden vi skal trekke frem en god del negative sider ved dagens Vest-Europeiske samfunn vil vi aller først si at for mange som bor her er det mye som fungerer bra: velstanden er høy, de fleste steder er det trygt å leve, omgivelsene er rene i den forstand at det er ren luft, rent vann og lite forurensning, de fleste som er i jobb har gode inntekter og mange av de som ikke kan jobbe har også en relativt høy levestandard. Men enkelte steder er det enorme problemer som rammer den enkelte direkte, og alle land vil få enorme problemer i mer eller mindre nær fremtid. Hvilke problemer er det snakk om? Hva er årsaken til at vi har dem, og hva kan gjøres for å få de siviliserte landene til å legge om og komme på rett kurs? Det er dette denne korte kommentaren skal handle om.

Hvilke problemer er det snakk om? De aller fleste land i Europa har enorm statsgjeld, den ligger i de fleste tilfeller på fra ca 60 til 150 % av BNP. Dette blir en kolossal byrde for fremtidens skattebetalere. Skattetrykket er allerede høyt, og det er økende, noe som demotiverer all produktiv jobbing. Alle typer reguleringer og byråkratiske hindringer, som ikke er annet enn egentlig unødvendige restriksjoner på produktive individers frivillige produksjon og handel, øker – og det spiller ingen rolle om regjeringen ledes av konservative eller av sosialister/sosialdemokrater, begge fløyer øker alle byrder på de produktive uansett.

I en rekke storbyer er det omfattende kriminalitet, det finnes såkalte no-go-zones hvor kriminaliteten er så høy at politet ikke våger å gå inn i disse områdene. Utrykningskjøretøyer som kjører inn i disse områdene (brannbiler, sykebiler, politibiler) blir utsatt for steinkasting, og det blir også personellet i dem utsatt for når de går ut av bilene for å bistå ved skader og ulykker. Helsepersonell blir utsatt for trakassering og trusler på legekontorer og sykehus, og det samme gjelder lærere og sosialarbeidere. Videre, det forekommer for ofte at kvinner i det offentlige rom blir trakassert, spesielt dersom de går i korte skjørt, kvinnelige deltagere på musikkfestivaler blir tafset på i den grad at fremtidige festivaler avlyses, antall voldtekter går sterkt opp, parkerte biler tennes på, osv.

Vi henter ett eksempel som illustrerer denne type kriminalitet omtalt på document.no 6/8-17: Tilfeldige mennesker blir skutt på gaten. Dansk politi innrømmer at de ikke kan beskytte befolkningen: «-Det er nesten umulig å forhindre at to menn setter seg på en moped og kjører av gårde for å skyte på tilfeldige mennesker», sa politiinspektør Jørgen Skov på en pressekonferanse lørdag formiddag. Slike ting forekommer oftere og oftere.

Det kommer en rekke migranter fra Afrika og det nære Østen, mange av dem muslimer, og disse kommer i første omgang til land sør i Europa (primært Italia og Hellas), og siden forflytter de seg nordover; er de først kommet seg inn i EU kan de fritt forflytter seg innenfor (nesten) alle medlemslandene. Spesielt mange er endt opp i Tyskland og Frankrike. Disse migrantene kommer til Europa for få bedre levekår for seg og sine, noe som ikke er kritikkverdig, men i meget stor grad blir disse menneskene av det offentlige plassert i boliger og får sitt livsopphold finansiert av det offentlige, dvs. deres utgifter blir pålagt skattebetalerne ved tvang. Siden de har behov for mat og klær og hus mm., anser de aller fleste, ikke bare myndighetene, men også folk flest, at de har rett til å få disse behovene tilfredsstilt, og at alle har en plikt til å bidra. Mao.: Europas skattebetalere blir tvunget til å fø og huse dem. Det er snakk om millioner av mennesker som altså Europas produktive blir tvunget til å forsørge. I praksis er det ingen krav om at disse menneskene skal finansiere sitt livsopphold selv.

En ikke ubetydelig andel av disse migrantene begår grov kriminalitet: overfall, ran, voldtekter, hærverk, etc, og de blir i for liten grad straffet for disse handlingene. Og det har visstnok forekommet at når de ikke har vært fornøyd med den boligen de er blitt tildelt så har de satt fyr på den for å få en ny, noe de selvsagt har fått. De er heller ikke i slike tilfeller blitt tiltalt for ildspåsettelse. Det er til og med slik at i enkelte tilfeller har det apparat som skal hjelpe ofrene for denne type kriminalitet (politi, sosialarbeidere) unnlatt å gjøre det de skal av frykt for å bli beskyldt for å være rasister (i Rotherham, England, ble mer enn 1400 unge jenter misbrukt av muslimske menn, og politi og hjelpeapparat dysset dette ned av frykt for at de av pressen og det politiske miljø skulle bli beskyldt for å være rasister; dette fordi gjerningsmennene ikke var etniske engelskmenn).

Frykten for å bli beskyldt for å være rasist for å kritisere islam er så utbredt at islamske predikanter som gir uttrykk for støtte til straffemetoder som islam påbyr (dødsstraff for blasfemi og for homofil praksis, steining som henrettelsesmetode) ikke blir spurt om dette, og når en enslig politiker (den modige Sylvi Listhaug) nylig spurte en slik predikant om dette og ikke fikk svar, ble hun av mainstream-pressen nærmest omtalt som om hun hadde vært ufin i dannet selskap.

Vi vil også nevne at en rekke fremtredende personer er blitt drept eller forsøkt drept fordi de skal ha krenket islam: Pim Fortyn, Theo van Gogh, Lars Vilks, Lars Hedegaard, Geert Wilders, Flemming Rose, 12 ansatte i redaksjonen i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, mfl. Noen av disse er fortsatt i live og lever med politibeskyttelse.

Vest-Europa er også blitt utsatt for en rekke terrorangrep de siste årene, og praktisk talt alle er utført av ekstreme muslimer. Disse terroristene utfører sine grusomme handlinger med begrunnelser hentet fra islam, men de som påpeker denne opplagte sammenhengen blir av store deler av mainstream-miljøer beskyldt for å være rasister, en beskyldning som bare er absurd og latterlig. Islam er en ideologi, mens rase er en biologisk kategori. (Rasisme, den idé at biologisk opphav bestemmer individers moralske karakter, er en idiotisk forestilling.) Mainstream-miljøene har også i betydelig grad klart å få det til å se ut som om det å være kritisk til islam nærmest er en type sinnsykdom: «islamofobi». Noe av kritikken som kommer er av lav kvalitet både mht. innhold og form, men alle ideologier bør være åpne for alle former for kritikk, og slik kritikk bør ikke kun være forbeholdt folk med doktorgrad.

Terroren som utføres av militante muslimer støttes militært, ideologisk, økonomisk og strategisk av en rekke grupper, og til og med av regimer i land som Iran og Saudi-Arabia. Allikevel er det praktisk talt ingen av lederne i Vesten som våger å si dette (men slik som vi kjenner mainstreampolitikere er det også mulig i enkelte tilfeller at de ikke kjenner til denne koblingen); USA er til og med alliert med Saudi-Arabia, og praktisk talt alle betrakter regimet i Iran som legitimt.

Vestens politikere støtter også eksplisitt enkelte ledende muslimer som vil begrense europeeres rett til å kritisere islam – ja, enkelte av Vestens ledere går eksplisitt – i handling, om ikke i ord – inn for å begrense ytringsfriheten for å hindre kritikk av islam (vi nevner noen få: Obama, Hillary og Bill Clinton, Torbjørn Jagland, Jonas Gahr Støre). Videre, lederne for store informasjonsformidlere som facebook og google har gitt uttrykk for ønsker om å begrense brukernes muligheter til å benytte deres plattformer for å spre det de kaller «hate-speech», dvs. et uttrykk som i praksis kun benyttes om ytringer som er kritiske til islam (Koranens pålegg drep de vantro hvor dere enn måtte finne dem regnes pussig nok ikke som «hate-speech»).

Det er også slik at pressen lyver om dise tingene. Når f.eks. Aftenposten publiserte et leserbrev med påstanden om at Koranen sier at [innen] islam er menneskeliv hellig. Koranen lærer oss dette, at om du dreper et uskyldig menneske, er det som å drepe hele menneskeheten, og når et svarinnlegg påpeker at sitatet er feil og at det virkelige sitatet er slik: dersom man dreper noen, *og det ikke er som straff for drap eller for å ta de som sprer ugagn*, så er det som å drepe hele menneskeheten, nektet Aftenposten å ta det inn. Alle burde være i stand til å se at dersom det som står mellom stjernene tas ut blir betydningen helt motsatt. Aftenpostens debattredaktør lot altså være å korrigere en vesentlig feil, og tok da skrittet fra å være inkompetent til å bli en løgner – bare for å unnlate å publisere legitim kritikk av islam. Denne type oppførsel er typisk for mainstram-media i Vesten i dag.

Videre er det et velkjent faktum at at mainstream-pressen bevisst vinkler sine nyhetsreportasjer ved å unnlate å formidle viktige og relevante fakta, fakta som ikke passer inn i deres feilaktige verdensbilde – et bilde basert på implikasjoner av ideer som i hovedsak kan knyttes nært opp til Marx og Jesus.

Vi kunne ha nevnt flere fakta, men stopper her, og går over til den virkelige kamparenaen. Hvorfor er det blitt slik vi kort har beskrevet over? Vi nevnte Jesus og Marx. Hvorfor?

Kjernen i disses to innflydelsesrike personenes budskap er følgende, og det ansees som fullstendig ukontroversielle idealer som alle i mainstream holder som høyverdige moralske prinispper: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. ... Fra enhver etter evne, til enhver etter behov (sitatene er fra hhv. Bergprekenen og Marx´ «Kritikk av Gotha-programmet»). Praktisk talt alle, fra journalister, paver, biskoper, politikere og Monty Python til fremtredende filosofer, holder dette som helt ukontroversielle idealer. (Vårt poeng er ikke at disse idealene følges fullt ut, poenget er at disse læresetningene betraktes som idealer som man bør følge i stor grad; og noen vil derfor følge dem til en viss grad. Den politikken som føres i et samfunn hvor disse idealene dominerer vil i betydelig grad være i samsvar med disse prinsippene.)

Grunnen til at de aller fleste mener at alle som trenger det har rett til å bli forsørget på skattebetalernes bekostning, grunnen til at vi ikke tar igjen mot de som angriper oss, grunnen til at vi i alt for stor grad lar kriminelle herje fritt, grunnen til at politifolk og soldater ikke tar igjen mot de som angriper dem, grunnen til at manistream-miljøer kritiserer de som forsøker å ta igjen, er at de i meget stor grad handler i samsvar med idealene fra Jesus og Marx. I Norge består motstanden i hovedsak kun av noen spede forsøk fra Hege Storhaug, Sylvi Listhaug, og de på document.no. Men heller ikke de vi nettopp nevnte utfordrer de idealer som Jesus og Marx står for.

Det er her kampen står. Det er altså en ideologisk kamp. Så lenge idealene som Jesus og Marx sto for dominerer kulturen, så lenge disse idealene er enerådende, vil Vesten bare fortsette å gi etter overfor de som angriper oss og ødelegger våre samfunn og vår fremtid.

Det som må til for at vi skal kunne beskytte oss er at idealene fra Jesus og Marx skiftes ut med moralske idealer som sier at ethvert individ har rett til å bestemme over seg og sitt, at enhver har rett til å ikke å bli utsatt for initiering av tvang, at ingen har rett til å bli forsørget av andre (unntatt barn, som har rett til å bli forsørget av sine foreldre). Den eneste filosof som ikke bare utfordrer, men setter opp et alternativ til den nærmest totalt dominerende altruismen, er Ayn Rand. (Altruisme er den etikk som sier at det som er moralsk rett er å gi avkall på egne verdier til fordel for andre, altruisme er det som Jesus oppfordrer oss til i sitatet gjengitt over. At marinsteam-miljøer sier at altruisme er å være snill og grei og hjelpsom og at Ayn Rand er imot dette, bekrefter bare enda en gang hvor løgnaktige de er.)

DLF står helt og fullt for den enkeltes rett til fullt og helt å bestemme over sitt eget liv. Vi mener at staten ikke har noen som helst rett til å tvinge den enkelte til å gjøre noe (bortsett fra hindre dem i å initiere tvang mot andre), statens oppgaver skal kun være å beskytte borgerne mot kriminalitet, mot invasjon fra andre land. Staten skal da kun drive politi, rettsapparat og det militære. Staten skal altså ikke tvinge borgerne til å forsørge alle som mener de har rett til å bli forsørget på andres bekostning.

Kun et samfunn basert på disse prinsippene kan gi samfunn preget av fred, harmoni og velstand. Et samfunn basert på idealene fra Jesus og Marx vil føre til den situasjon vi har i dag, en situasjon som bare vil bli verre og verre i årene fremover dersom disse idealene fortsatt holdes høyt.

De som lever får se. De vil få se hva oppfordringer som elsk dine fiender og sett dere ikke imot de som gjør vondt mot dere betyr i praksis. Dette er ikke en lystelig fremtid når vi er under angrep fra mennesker som mener at enhver som nyter livet er en fornærmelse mot en Gud/Allah, og at de må utryddes – ja, ekstreme muslimer mener faktisk dette. Vi avslutter med dette sitatet fra Koranen om de som kjemper imot islam: Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified or that their hands and feet be cut off from opposite sides or that they be exiled from the land. That is for them a disgrace in this world; and for them in the Hereafter is a great punishment... Rene ord for pengene, fra Allahs egen munn. (Muslimer mener at Koranen består av Allahs egne ord, diktert til profeten Muhammed.)

For å oppsummere: vi er nå inne i en ideologisk kamp. Det er idealene fra Jesus og Marx som må utfordres, nedkjempes og plasseres i et deponi for giftig avfall. Kulturen må endres slik at ideer som sier at det å leve et godt liv (her og nå, før døden) blir betraktet som moralsk høyverdig. Kampen står altså på den ideologiske arena. Kjemper vi ikke denne kampen på en effektiv måte, vil vi tape, og da kan vi si farvel til alt som er godt i livet! Med andre ord: hvis ikke budskapet fra Jesus og Marx forkastes fullt og helt og erstattes med det motsatte synet, det vi skisserte ovenfor, vil fremtiden bare innebære fattigdom, undertrykkelse, ufrihet, død og fordervelse.

Vårt svar på spørsmålet om hvorvidt Jesus og Marx har allerede vunnet er at om ikke de har vunnet så er de kommet svært nær målstreken, og marinsteam-miljøene benytter alle mulige tricks for å diskvalifisere alle andre kandidater fra å stille i dette løpet.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.tv2.no/v/1219245/

https://www.document.no/2017/08/06/politiet-advarer-pass-pa-dere-selv-de...

https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal

https://www.youtube.com/watch?v=lf84oxX3RRA

https://www.youtube.com/watch?v=PBtct-z9JS8

https://www.youtube.com/watch?v=XfmEbQ7ZSqk

http://stemdlf.no/node/5741

http://stemdlf.no/node/5771

http://stemdlf.no/node/5773

http://thefederalist.com/2017/08/08/read-the-google-diversity-memo-that-...

https://quran.com/5

https://www.theobjectivestandard.com/2014/09/jihad-america-end/