Fugl vs. menneske

Nei, dette handler ikke om at fugler angriper mennesker Slik som i Alfreds Hitchcocks klassiker ”Fuglene”, det handler om at vise mennesker prioriteres fugler foran menneskers verdier. Vi siterer fra Aftenposten 13/4:

En “storbonde ved Orrevannet [på Jæren] slår ut et kart der 700 dekar, omtrent 40 prosent ev engmarkene hans, er skravet som “funksjonsområde for svarthalsporv””. Kartet kom til bonden i posten i begynnelsen av juni i fjor, avsender var miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland, og det opplyste følgende: “Dette brevet er sendt til deg fordi det trolig hekker svarthalesporv på innmarken din nå i år. For å berge hekkende svarthalesporver og ungene deres er det nå viktig ikke å slå gresset innenfor de økologiske funksjonsområdene før 15. juni uten å bli enige med oss om hvordan og hvor dette kan gjøres”.

Nå hadde bonden slått dette gresset før han leste brevet, og hva skjedde da? Noen uker senere svingte en bil med fire menn inn på gårdsplassen. Ut steg de fire, to fra Fylkesmannen, en fra regjeringsadvokaten, og en fra Direktoratet for naturforvaltning. Deres samtale med bonden gikk visstnok greit, men noe senere mottok bonden et brev med “forhåndsvarsel om pålegg om miljøerstatning, utstedt av direktoratet, fordi bondens slåmaskin antagelig hadde ødelagt fire reder med svarthalesporvunger”.

Bonden akter ikke å betale, og han vil om nødvendig ta saken helt til Høyesterett.

Myndighetene, dvs. Direktoratet for naturforvaltning, sier ifølge Aftenposten at “Norge har en helt klar forpliktelse til å ta vare på svarthalesporven”, og vil ikke la bøndene slå gresset når det passer dem og deres verdiskapning dersom dette kan true sjeldne dyr.

Så her står saken: myndighetene legger hindringer i veien for næringsdrivendes verdiskaping for å ta vare på en sjelden fugl.

Vi i DLF kan absolutt forstå ønsket om å ta vare på sjeldne dyrearter, men vi er imot at dette skal skje på bekostning av menneskers valg om heller å foreta reell verdiskapning. Vi er altså imot at myndighetene skal legge hindringer i veien for en bondes arbeid for å produsere mat for at en fugl ikke skal forstyrres.

Løsningen også på dette området er en full praktisering av og respekt for eiendomsretten. Vi mener at myndighetene ikke skal ha noen rett til å krenke borgernes eiendomsrett; dvs. dersom en bonde ønsker å slå sitt gress så skal ikke myndighetene ha noen rett til å legge hindringer i veien for dette.

Dersom slik landbruksproduksjon er til forstyrrelse eller skade for sjeldne dyr eller planter så må de som er interessert i å beskytte disse dyre- eller planteartene inngå en avtale med bonden og evt. betale ham for ikke å slå på bestemte tidspunkter.

Dette innebærer at også beskyttelse av sjeldne arter må skje frivillig og i full respekt for eiendomsretten.

Vi støtter altså bonden som i den omtale saken ikke legger seg flat for miljømyndighetene, men vil kjempe saken så langt det er mulig innenfor rettsapparatet.

Men man bør gå lenger enn dette. Man bør gå inn for å avvikle alle statlige ordninger som innebærer krenkelse av eiendomsretten.

Dette er som kjent et sentralt element i DLFs politikk. Vi siterer fra programmet: “DLF holder eiendomsretten som absolutt og ukrenkelig. Eiendomsretten innebærer retten til å utvikle og bruke sin eiendom for selvvalgte formål uten inngripen fra staten eller andre. Det er statens oppgave å beskytte denne retten.”

DLF står helt og fullt på dette svært viktige prinsipp!