USAs nye terrorlov

Statens legitime oppgave er å beskytte landets borgere mot kriminalitet og mot krig (mot angrep fra fremmede makter). For å utføre disse oppgavene har staten et politi, et rettsapparat, og et militært forsvar. Disse organene skal håndheve landets lover, lover som skal være gitt av landets nasjonalforsamling.

Disse lovene skal kun fastslå hva som er krenkelser av innbyggernes frihet, og gi regler for hvordan politiet/rettsapparat skal forholde seg til krenkelsene av denne og hvordan personer som er dømt for ulike krenkelser skal straffes.

På mistanke kan individer etterforskes, overvåkes og muligens settes i varetektsfengsel, avhengig av hvor grov krenkelsen er og hvor sterkt bevismateriale som finnes mot vedkommende. Uansett må dette prosessen skje over kort tid (det er helt uholdbart at varetektsfengslede blir sittende i mange måneder i påvent av rettssak).

Ett viktig prinsipp er at det er opp til påtalemakten å bevise skyld hinsides rimelig tvil, det er ikke den mistenkte som skal bevise at han er uskyldig.

De statene som følger slike prinsipper kalles rettsstater.

I krig gjelder ikke de samme reglene. Dersom for eksempel fiendtlige krigere blir tatt til fange på slagmarken utenfor landete grenser så har den hæren som tok dem til fange rett til å holde dem fanget til krigen er over. Disse fangene har ikke krav på en rettssak i løpet av kort tid. Selvsagt skal fangene i denne perioden behandles humant, og hæren skal så langt det er mulig finne ut om den tilfangetatte virkelig er en fiendtlig soldat/kriger eller om han var en ikke-stridende person som tilfeldigvis befant seg i stridssonen. I så fall skal han slippes fri.

Men også hærens måte å behandle slike soldater/krigere på er underlagt regler, og USA har nå nylig vedtatt en lov som etter vårt syn gir staten alt for mye makt, og. viktigst, fører til en kolossal reduksjon av borgernes rettigheter.

Vi siterer fra en artikkel på nrk.no:

” Overgangen til 2012 resulterer i nye inngripingar i amerikanarane sine menneskerettar. PresidentBarack Obama signerte nyleg den kontroversielle lova, «The National Defense Authorization Act», som gjer at amerikanske styresmakter no får myndigheit til å fengsle amerikanarar i militære anstaltar på ubestemt tid. Utan å måtte gå via rettssalen.

Lova vart vedteken i Kongressen i midten av desember med rundt to tredjedels fleirtal. Obama hadde høve til å leggje ned veto mot lova, men trass i reservasjonar signerte han lova på laurdag …

Lova har fått hard kritikk for fleire menneskerettsgrupper. Den republikanske presidentkandidaten Ron Paul kallar lova «eit steg på vegen mot tyranni», ifølgje ABC News. To pensjonerte generalar i det amerikanske forsvaret skreiv ein kronikk i New York Times der dei skildra lova som svært unødvendig.

– Dagens lov gjer at militæret har makt til å arrestere folk i krigssoner, men denne nye provisjonen gjer at krigssonen inkluderer heile USA. ”

Legg merke til den siste setningen: Militæret har nå makt til å ta til fange personer som de mener er fiendtlige soldater som befinner seg i krigssoner. Dette er etter DLFs syn helt legitimt. Men den nye ved denne loven er at dette også skal gjelde amerikanske statsborgere , og at det skal gjelde over hele USA!

NRKs overskrift sier at ” Ny kontroversiell lov skapar rettslause borgarar i USA”, og det ser ut til au den er dekkende. Videre fra artikkelen: ”! No kan amerikanarar bli sett i fengsel av militæret på ubestemt tid, utan høve til rettssak” Også dette ser ut til å være korrekt.

Og kanskje enda verre er det at denne loven ble vedtatt ned stort flertall i Kongressen: ” Lova vart vedteken i Kongressen i midten av desember med rundt to tredjedels fleirtal”.

Og Obama? Han kunne lagt ned veto, men gjorde det ikke: Obama sier dog at loven ikke skal brukes slik (at amerikanere kan bli satt i fengsel uten lov og dom), men hvorfor da vedta en lov som gir mulighet til dette?

Ja, formålet er å bekjempe terrorisme, men slikt skal ikke skje ved at man går bort fra rettsstatens prinsipper.

Vi synes dett er svært ille. Dette vil føre til en kolossal innskrenkelse av amerikanske borgere rettssikkerhet. Det er videre svært kritikkverdig, men egentlig ikke uventet , at Obama ikke legger med veto, men enda verre er det at et så stort flertall i Kongressen sa Ja til en slik lov.

Vi slutter oss helt til følgende uttalelse fra lederen i Amnesty Norge:” For det første så er det openberre brot på rettsstatsprinsippet, og for det andre meiner me at det er gale å gi militæret fullmakt i situasjonar som ikkje krev det, seier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs til NRK.no”.

Det er en skam at en slik lov er vedtatt. Loven er ikke forenlig med de prinsipper som skal gjelde for en rettstat.
.
.
.
.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7936585