Ultralyd og frihet

”Flertallet i Nasjonalt råd har med knapt flertall gått inn for at alle gravide skal få tilbud om ultralyd i uke 12 i svangerskapet. …” forteller Dagbladet, og videre:

”Gravide kan i dag få tidlig ultralyd dersom de føler uro for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt – på medisinsk indikasjon. Slik bør det fremdeles være. Rådet la vekt på at mange går til private klinikker for ultralyd i 12. uke. KrF mener likevel at det ikke er et godt nok argument for å innføre en ordning som i realiteten vil innebære en screening av alle gravide. Til det er konsekvensen for alvorlig.

Som argumenter for tidlig ultralyd blir det først og fremst hevdet at det kan bidra til å redde liv, spesielt med tanke på å oppdage hjertefeil. Kunnskapssenterets utredning viser at dette ikke er tilfelle. Det som derimot er sikkert er at man vil oppdage barn med Downs syndrom. Selv om mange gravide i dag velger tidlig ultralyd, vil et tilbud til alle sette en norm - vi som samfunn gir et klart signal om at det er et mål å oppdage barn med Downs syndrom. Vi burde isteden bruke disse ressursene på å tilrettelegge for at familier med funksjonshemmede barn får en bedre hverdag….”.

Spesielt er det altså KrF og Knut Arild Hareide og hans meningsfeller som er motstandere av utbredt bruk av ultralyd under svangerskap.

Dette er ikke uventet.

Noe uventet er det at Bioteknologinemnda også har en restriktiv holdning. Vi siterer fra en artikkel i Aftenposten:

”Ultralyd tidlig i svangerskapet bør ikke tilbys som en rutinekontroll, mener flertallet i Bioteknologinemnda. Nemnda vil imidlertid ikke forby noen å få fosteret undersøkt.

Dermed falt nemnda ned på en annen avgjørelse enn Det medisinskfaglige råd, som med et knapt flertall gikk inn for å tilby gravide ultralyd i tolvte svangerskapsuke.

Den regjeringsoppnevnte Bioteknologinemnda går enstemmig imot forslaget om at gravide kvinner rutinemessig skal kalles inn til ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet (uke elleve-tretten) på linje med dagens tilbud i 18. uke.”

Motstanden er fundamentalt sett å finne i kristendommen. Fundamental sett har kristendommen et negativt syn på dette livet, og forsøk på å gjøre livet bedre har derfor alltid blitt møtt med motstand fra kristenheten (men selvsagt ikke fra alle kristne)).

Men måten dette standpunktet er blitt formulert på har endret seg med skiftende omstendigheter, naturlig nok.

Hvis vi går noe tilbake i historien vil vi finne at kristendommen i det store og hele alltid har bekjempet vitenskap og spesielt bruken av vitenskap for å gjøre menneskers liv bedre; enkelt kristne har bekjempet alt fra bruk av medisinsk behandling (”sykdom er Guds straff og noe man bare må lide seg igjennom, å forsøke å lindre det er å unndra seg Guds straff” ), til bruk av bedøvelse under operasjoner (”hvis Gud hadde gitt oss smerte så må vi finne oss i det”), og i dag fortsetter denne grunnholdningene i kampen mot nye metoder og nye teknikker i form av motstand mot forskning for å finne metoder for å bekjempe sykdommer (en kort, populær oversikt over hele dette tema ("Medicine itself had to struggle into existence against the opposition of theologians, who have spent most of the Christian era massively prolonging human suffering with their ... superstitious theories of disease ... ") er å finne her: http://markhumphrys.com/science.religion.html )

DLF mener at det ikke bør være noen offentlige restriksjoner på bruken av ultralyd, som er den aktuelle saken innenfor denne tematikken. Dersom en gravid kvinne ønsker å ta en kontroll med ultralyd bør det ikke være noen offentlige restriksjoner på dette. Og dersom hun etter en slik undersøkelse ønsker å få utført en abort så bør det heller ikke være noen restriksjoner på dette.

Dett er det eneste standpunkt til dette spørsmålet som er i samsvar med prinsippet om individuell frihet.

Et forbud mot ultralyd har kun et formål: å hindre en kvinne i skaffe seg faktagrunnlag for å finne ut om hvorvidt hun vil ønske å få utført en abort eller ikke, og dette er ikke annet enn et menneskefiendtlig standpunkt.

.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/Et-samfunn-med-plass-til-alle-6718127...

http://www.dagbladet.no/2011/12/11/nyheter/politikk/innenriks/helse/ultr...