DLFs alternative statsbudsjett for 2012

DLF har den glede å kunne presentere sitt alternative statsbudsjett for 2012. Leseren vil nok ikke merke noen stor forskjell fra vårt alternative statsbudsjett fra i fjor.

Opposisjonspartiene på Stortinget har presentert sine alternative statsbudsjetter forut for Finanskomitéens instilling 18. november, men ingen av disse gir et reelt alternativ til regjeringens politikk. Statsbudsjettet skal opp til behandling i Stortinget 24. november, men man kan ikke her vente noen reell opposisjon fra de borgerlige partier. Samtlige stortingspartier støtter opp om dagens velferdsstat, og dette bekreftes også i deres alternative statsbudsjetter. Her foreslår de kun endringer på noen små prosenter.

DLF står derimot for en alternativ politikk, hvor staten skal innskrenkes til kun å beskytte individers rettigheter. Statens oppgave skal altså hovedsaklig være å drive politi, rettsvesen og forsvar. DLFs alternative statsbudsjett skisserer hvordan DLF ville gått frem det første budsjettåret for å bevege oss i retning av denne type stat.

Denne politikk er konsekvent gjennomført i vårt alternative statsbudsjett, basert på DLFs prinsipprogram, stortingsprogram, samt de prinsipper som presenteres i begynnelsen av dokumentet. I motsetning til andre partier, som av og til sier at de ønsker individuell frihet og skattelettelser, anvender DLF sine prinsipper direkte i sine politiske forslag. Dette kan DLF gjøre fordi våre prinsipper ikke er selvmotsigende, men snarere utgjør et enhetlig, integrert system. DLF har gitt sitt alternative statsbudsjett tittelen ”Et reelt alternativ”, dette fordi det er det eneste reelle alternativ til regjeringens politikk.

DLF foreslår å kutte statens utgifter med nesten 355 milliarder, noe som utgjør et kutt på 31 % av de totale statlige utgifter. Det vil gi en vesentlig mindre stat, vesentlig færre statlig ansatte, og vesentlig mindre bortkastet velstand. DLF foreslår også å selge statlige selskaper, som vil gi ca 640 milliarder i inntekt, samt å selge statlige eiendommer, som vil gi ca 12 milliarder.

På bakgrunn av disse kutt og inntekter foreslår DLF å kutte skattene og avgiftene med 463 milliarder, som utgjør 58 % av skattene og avgiftene. Det er ikke blitt budsjettert med dynamiske skatteeffekter – disse ville i så fall blitt brukt til å kutte skattene ytterligere i det annet budsjettår. DLF foreslår blant annet å fjerne formuesskatten, selskapsbeskatningen, momsen, toppskatten, arveavgiften og tollavgiftene.

I motsetning til hva TV2 sa på valgprogrammet den 8. september, om vårt alternative statsbudsjett for 2011, så betyr ikke disse skattekuttene at DLF vil bruke disse milliardene – snarere ønsker DLF at folk selv, ikke politikere, skal få beholde disse pengene og bruke dem selv slik at de derved kan bruke mer av sin egen inntekt og formue.

DLF har i sitt alternative statsbudsjett prioritert statens hovedoppgaver. DLF ønsker et sterkt militært forsvar, og bevilger derfor ytterligere 20 milliarder til forsvaret. Dette er en økning på 48 % i forhold til regjeringens forslag. Derved kunne man begynt oppbyggingen av forsvaret, en svært viktig oppgave som det i dag haster med. DLF ønsker også å prioritere politiet, og bevilger ytterligere 2,6 milliarder, 21 % mer enn regjeringen.

Dette er hovedtrekkene i DLFs alternative statsbudsjett, men leseren vil i dokumentet finne et betydelig antall andre forslag til endringer i statsbudsjettet.

(Budsjettforslaget er i hovedsak utarbeidet av Petter Sandstad, som også har skrevet denne innledningen.)

Budsjettdokumentet ligger her: http://stemdlf.no/webfm_send/128