Sentralbanken er en av hovedårsakene til problemene i økonomien, og de kan ikke løses ved manipulering og inngrep

Torsdag 17. februar holder sentralbanksjefen sin årstale. Hovedoppgaven til sentralbanken skal være å regulere styringsrenten: når økonomien går tregt så senker sentralbanken styringsrenten, for således å styrke økonomien. Når økonomien går godt øker sentralbanken styringsrenten, for å svekke økonomien.

Sentralbanken gjør dette på grunnlag av en forfeilet og uforstandig økonomisk teori. Snarere enn å løse problemer, skaper sentralbanken økonomiske kriser.

Det er velkjent at en rentekurve hvor korttidsrenten er høyere en langtidsrenten uten unntak forutsier at det kommer en økonomisk krise. Likefullt inverterer sentralbanken jevnlig rentekurven slik at den får denne formen. Og da får man som sagt en økonomisk krise.

Det er på tide at sentralbanken overlater rentesettingen helt og fullt til bankene, slik at markedet selv kan styre rentesettingen.

Sentralbanken må også ta på seg deler av ansvaret for at kronens verdi fremdeles er flytende, selv om Finansdepartementet her har den største del av ansvaret. Etter at president Nixon endte Bretton Woods avtalen i 1971 har samtlige av verdens valutaer vært flytende, og dette har medført en inflasjon som historisk sett har vært uten sidestykke.

Dollaren har siden 1971 falt enormt i verdi, slik at en dollar i dag er verdt mindre enn 3% (1/37) av en 1971-dollar. Dette ser man for eksempel i at gullprisen har gått fra 35 dollar til over 1300 dollar per unse. Før og etter 1971 var kronen sterkt knyttet opp til dollaren, og man har derfor hatt et tilsvarende fall i kronens verdi på disse 40 årene.

Sentralbanken må ta sin del av ansvaret for at kroneverdien er blitt holdt flytende, og derfor synkende, i stedet for at man har gått over til en ny form for gullstandard som erstatning for Bretton Woods.

Særlig alvorlig var dette foran krisen på 70-tallet, og i den krisen som begynte i forrige tiår og som fremdeles pågår, og som nærmest har stanset den økonomiske veksten.

På 80- og 90-tallet ble man i Norge reddet av at president Reagan førte en sterk-dollar-politikk, en politikk som også ble ført av finansminster Nigel Lawson i Storbritannia, og som gav en pengeverdi sammenlignbar med den under en gullstandard. Gjennom disse 40 år har sentralbanken vært en nær alliert til politikerne, som har gjennomført en flytende kroneverdi, selv om det har vært flere viktige personer i sentralbankene som har gått sterkt imot flytende valutaer (spesielt Arthur Burns, sentralbanksjef i USA fra 1970 til ’78).

Så lenge sentralbanken ikke aktivt arbeider for en gullstandard, eller i alle fall en sterk-krone-politikk, må sentralbanken ta sitt ansvar for dagens inflasjonsklima og den svake vekst som dette medfører.

Kun ved å bli en pådriver for en fast definert krone, kan sentralbanken redde en liten del av sin anseelse og være med på å få i stand en økonomisk vekst i tiden fremover.

En rekke konkrete tiltak, som man finner beskrevet i DLFs stortingsprogram, kan bidra til at man kan få en fullt ut markedsstyrt rente og penger med gull som måleenhet:

-Bankvesenet bør være solid og forutsigbart, og må derfor være uten noen former for statlig innblanding.

-Gullkontrakter bør tillates, og merverdiavgiften på produksjon og handel med gull og sølv bør avskaffes.

-Alle statlige pålegg om at bestemte betalingsmidler må aksepteres (dvs. alle lover om tvungent betalingsmiddel/«legal tender» må avskaffes).

-Alle krav til reserve og innskyter-forsikring i private banker må avskaffes.

-Alle statlige krav for å starte bankvirksomhet må avskaffes.

-Alle statlige begrensninger på eierskap i finansinstitusjoner må fjernes.

-Norges Bank, Kredittilsynet, Bankenes Sikringsfond og lignende statlige institusjoner må gradvis bygges ned.

-Sentralbankloven må oppheves.

Nedenfor er linker til noe utvalgte artikler og bøker som forklarer dette i større detalj.

(Skrevet av Petter Sandstad)
.
.
.
.

Richard M. Salsman: Altruism: The Moral Root of the Financial Crisis,

http://www.theobjectivestandard.com/issues/2009-spring/altruism-financia...

Jean-Baptiste Say: OF THE NATURE AND USES OF MONEY, in A Treatise on Political Economy,

http://www.econlib.org/library/Say/sayT21.html#Bk.I,Ch.XXI

Nathan Lewis: What Is A Gold Standard?

http://www.forbes.com/2011/01/26/gold-dollar-bretton-woods-opinions-cont...

Richard M. Salsman: Gold and Liberty

http://www.aynrandbookstore2.com/prodinfo.asp?number=HS24B