Piratene utenfor Somalia og Stolt-Nielsens utspill

Vi har stor sans for skipsreder Jacob Stolt-Nielsens utspill i DN i går: ” - Måten å løse problemet på, er å senke piratene og deres skip med mann og mus, sier rederen til DN.”

I de siste årene er en rekke skip kapret av pirater utenfor Somalia. Dette har ført til at mange skip legger veien om Afrikas horn for å unnslippe piratene, noe som medfører store kostnader, at enorme beløp er betalt i løsepenger, og, kanskje verst, at pr i dag sitter det ca 700 sjøfolk som gisler hos piratene.

Vi har tidligere kommentert dette tema flere ganger, og vår oppskrift er den samme som gjengitt fra Stolt-Nielsen over: skipene bør forsvares med militær makt i det omfang som er nødvendig for å eliminere trusselen. For ytterligere utdypning av dette henviser vi til våre tidligere kommentarer som er lenket til nedenfor.

Men det er noe i Stolt-Nielsens utspill vi er uenige i, og VG har intervjuet noen akademikere og noen av det disse sier er vi helt uenige i.

La oss først si at man ikke må begå kategori-feil; gjør man det blir all tenkning uklar. Voldelige og krenkende handlinger deles inn i tre kategorier: kriminalitet, krig, og piratvirksomhet. Det er helt essensielle forskjeller mellom disse, og det finnes regler for hver av dem. Den feil som ofte begås i dag er at man tar regler fra en av disse kategoriene og krever at man i de to andre skal følge disse reglene som altså hører hjemme i en anne kategori.

Kriminalitet er lovbrudd begått i en stat med et lovverk og et rettsapparat. Krig føres mellom ulike land av de militære med støtte fra mesteparten av befolkningen. (Det forekommer andre typer kriger, borgerkrig, frigjøringskrig, men disse er essensielt sett like den kategorien vi beskrev). Piratvirksomhet foregår på det åpne hav hvor det ikke finnes noen statlig myndighet, dvs. hvor det ikke finnes noe rettsapparat.

Det som har skjedd i de siste år er en utvikling hvor handlinger innen krig og piratvirksomhet er blitt vurdert etter reglene som gjelder kriminalitet.

Mht kriminalitet skal rettsapparatet/politiet bedrive etterforskning, man skal sette eventuell mistenkte i varetekt, de mistenkte har krav på en rettssak, de har krav på en forsvarer, de har krav på å få kjennskap til de etterforskningsresultater som påtalemakten/politiet sitter med, osv.

Den utvikling som er skjedd er altså at enkelte mener at disse reglene skal gjelde også innen krig og innen piratvirksomhet.

Vi har ikke anledning til å gå grundig inn på dette her og nå, men ett eksempel: forestilingen om at dersom et lands militære i selvforsvar bomber en rakettutskytningsbase og derved komme til å ramme sivile, så har den begått drap på uskyldige, er et utslag av dette.

Et annet utslag av denne feilaktige tenkning er kravene om at de fangene som sitter på Guantanamo ha rett på en rettssak. Det har de ikke. Krig innebærer at man har rett til å holde tilfangetatte fiendtlige soldater som fanger så lenge krigen fortsetter. De har ikke krav på noen rettssak.

Mål i krig er å eliminere fiendens mulighet til og vilje til å fortsette angrepene, og for å oppnå dette har man all rett til å angripe (i denne rekkefølgen) militære mål, strategiske mål, politiske mål, og til slutt sivile mål. Den som ikke vil utsette seg/sin befolkning for dette kan bare avslutte krigen. Vi vil presisere at vi snakker om kriger hvor mer frie land forsvarer seg mot angrep fra mindre frie land, et typisk eksempel er de alliertes krig mot Tyskland og Japan i WW2. De alliertes krigføring mot aksemaktene var helt korrekt.

Men tilbake til piratene: VG skriver slik om enkelte akademikeres svar på Stolt-Nielsens utspill: ”Slakter rederutspill: **- Farlig **- Lite gjennomtenkt ** - Historisk feil …

- Også sjørøvere må behandles som mennesker, og straffes ut fra hvordan andre alvorlige forbrytelser straffes. Selv ikke barnemordere blir henrettet i Norge, sier NUPI-forsker og piratekspert John Kristen Skogan til VG Nett.
Han får støtte av Stig Jarle Hansen ved Universitetet i Ås, som er en av verdens fremste eksperter på piratvirksomheten i Somalia.

- Det er en dårlig idé. Selv om det kan virke avskrekkende, vil det skape større spenning mellom partene, og kan føre til at piratene eskalerer voldsbruken, sier Hansen til VG Nett.

- Det er viktig å se på realitetene. Og det er at de somaliske piratene tradisjonelt sett har brukt lite vold, sier Hansen” (sitat slutt).

Før vi kommenterer dette vil vi si at vi ikke slutter oss til Stolt-Nielsns forslag om at tilfangetatte pirater skal henges.

Det ser rimelig opplagt ut at akademikerne ikke klarer å skille pirat-virksomhet fra vanlig kriminalitet. Og når de har dette gale utgangspunktet blir alt de sier feil.

Det de forestiller seg er antagelig at skipenes mannskaper, helst uten vold, skal ta piratene som angriper dem med vold, til fange, bringe dem til Norge, og så stille dem for en norsk rett (de skal ”straffes ut fra hvordan andre alvorlige forbrytelser straffes”). Hvis vi ser bort fra det faktum at dette er umulig å gjennomføre i praksis, så vil dette bety at dersom piraten blir dømt vil han sone noen år i et norsk fire-stjernes fengsel, og så må han jo få opphold i Norge. Og hvis han blir frikjent så må han vel få opphold i Norge med en gang. Vi har liten sans for akademikerens forslag.

Piratene bør, når de angriper, møtes med militær motstand av en styrke som er nødvendig for å eliminere trusselen.

De land som har skip i område bør sette opp en marinestyrke som er tilstrekkelig for å ta seg av dette. Erfaringen fra The Barbary Wars viser at dette fører til at trusselen opphører.

Nå er det en interessant kompliserende faktor her; Stolt-Nielsen er drevet fra Norge (til Bermuda) av det høye skattenivået. Han har derfor ingen krav på beskyttelse fra norske myndigheter/det norske forsvaret.

Det han da bør gjøre er å leie inn et vaktmannskap og plassere dem på alle skip som seiler i området. Han slipper å betale skatt til Norge, og da må han selv betale for beskyttelsen (vi regner med at Bermuda ikke har noen marine å sette inn).

Det burde være klart hva vi i DLF mener. Vi har gitt mer omfattende behandling av dette tema i flere tidligere nyhetskommentarer, og vi anbefaler dem.

Vi avslutter med følgende sitat fra en kommentator:

“Piracy is thriving along the Somali coast today for the same reason it flourished along the Barbary Coast for 300 years. "The number of successful pirate attacks has increased almost fourfold since 2007, after the pirates received several multimillion dollar ransom payments in early 2008," the Intelligence Community said in its 2009 threat assessment.

The only effective way to deal with pirates is to kill them, as Thomas Jefferson did with the Barbary pirates, and the Royal Navy did a century earlier with the pirates of the Caribbean.”

.

.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10038345

http://www.tothepointnews.com/content/view/3578/130/

http://stemdlf.no/node/4517

http://dlf.info/node/3397?page=1

http://stemdlf.no/node/3262

http://stemdlf.no/node/3374

http://stemdlf.no/node/3304