Argumenter for mer skatt

”Ja til økt skatt” er tittelen på et innlegg skrevet av en fremtidig byråkrat i SiD i Aftenposten i dag. Gjerningsmannen er Kristoffer Berg, nestleder i AUF Akershus, som forsøker å forsvare den sosialdemokratiske politikken. Noen av de poengene han er noe spesielle, og vi vil kort gi vårt syn på dem.

Berg skriver: ”Et relativt høyt skattenivå bidrar også til stabilitet i økonomien. Dette har vi sett under finanskrisen, der land med større offentlig sektor har klart seg bedre.” De land som klarte seg dårligst var Hellas og Island, og vi er overrasket over at det påstås at disse landene ikke har en ”stor offentlig sektor”.

Han sier at det er en fordel at vi står sammen (”vi avhengig av at folk fortsetter å stå sammen”). Ja i visse tilfeller er det en fordel å stå sammen, men dette er ikke poenget, det er ingen som betviler dette. Poenget er om dette skal skje frivillig eller ved tvang. Vi mener at slike ting må skje frivillig, mens sosialdemokrater foretrekker at slikt skjer med tvang, dvs. at de som ikke er villige til å adlyde blir truet til å adlyde med bøter eller fengselsstraff.

Apropos det å bidra: sosialdemokrater vil alltid ha skatteøkninger - de systemer de vil ha (offentlig skole, offentlig helsevesen, offentlige pensjoner, NAV, etc.) fungerer svært dårlig, og de tror at å sprøyte enda mer penger inn i disse ordningene vil løse problemene. Men slik går det ikke, de blir bare verre og verre og mer og mer byråkratiske. Når sosialdemokrater innfører disse skatteøkningene sier de dels at de ”vil be de som har mye om å bidra mer til fellesskapet”, og dels at deres (elendige) løsninger er felleskapsløsninger, noe de ikke er. Men de løsninger som sosialdemokrater ønsker er løsninger som primært er egnet som påskudd for å gi makt og prestisje til politikere, og dels mener de det ikke når de sier at de vil ”be” de som har mye om å bidra, de vil som nevnt bruke tvang for å få flere til å bidra enda mer.

”Et rettferdig skattesystem”, sier Berg, ”bygger på at de med lav inntekt betaler relativt lite, mens de med høy inntekt betaler relativt mye. Dette kan være gunstig for effektiviteten. Det viser seg at de med høyere inntekt i mindre grad velger å jobbe mindre når de får økt skatt, mens de med lavere inntekt ofte velger å jobbe mer dersom skatten deres reduseres”

Det han sier er at det er bedre å gi skattelettelser til de med lave inntekter enn de med høye inntekter, siden de som har lave inntekter da gjerne jobber mer ekstra enn de som har høye inntekter. Vårt syn er at alle fortjener lavere skatter, men det syn at det er bedre å gi skattelettelser til de med lave inntekter ignorerer hvor viktige investeringer er.

Det er de som har store beløp å disponere som investerer, og ved skattelettelser vil disse få beholde mer av sine egne penger og kan da investere mer, og siden mer investeringer fører til mer akkumulert kapital, og siden det er mengden akkumulert kapital som bestemmer velstandsnivået i et land så er det å gi skattelettelser til de rike med på å heve velstanden for alle.

Ja, det er også slik at det offentlige investerer (selv om det offentlige i hovedsak bruker penger på forbruk), men disse investeringene skjer gjerne i samsvar med politiske føringer, dvs. i samsvar med hva som kan gi politikerne flere stemmer, og ikke i samsvar med det som virkelig hever velstand. F.eks. er alle investeringer i ”alternativ energi” som vindmøller etc. totalt bortkastede penger.

I enda et forsøk på å legitimere øket skatt skriver Berg følgende: ” I dag ser vi en sterk vekst i folks forbruk, mens offentlige tjenester er temmelig konstante. Høyresiden påstår at dette kommer av «ineffektivitet i offentlig sektor». Hovedårsaken til at offentlig sektor ikke kan bli mer og mer effektiv, er den svært store andelen av tjenester innen offentlig produksjon, mens vareproduksjonen hovedsakelig foregår i privat sektor

Berg hopper over den økende byråkratisering som har ført til at antall leger og lærere øker, mens antall pasienter pr lege og antall elever pr lærer går ned og tiden de bruker på å behandle pasienter og å undervise elever også går ned – lærerne og legene bruker isteden mye tid i møter. Dessuten øker antall byråkrater som administrerer det hele.

Så sosialdemokratenes argumenter for enda mer skatt er like sterke, overbevisende, logiske og faktabaserte som de alltid har vært.
.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/meninger/article3840714.ece