En underlig sak

Høyesterett skal i dag komme med en kjennelse i en sak som vi bare kan karakterisere som underlig. Bakgrunnen er som følger: I Norge (og i mange andre land) har det i alle år vært slik at en jury kan avgjøre en tiltalts skyld eller uskyld uten å begrunne sin kjennelse.

Nå er det i en bestemt sak hevdet at dette er i strid med menneskerettighetene, og saken om dette har havnet i Høyesterett. Det som Høyesterett i dag skal avgjøre er om man i en norsk straffesak kan la juryen avgjøre skyldspørsmålet uten å gi begrunnelse.

Hvis Høyesterett sier at dagens ordning, hvor juryen ikke begrunner sin avgjørelse, er i strid men menneskerettighetene, vil dette føre til at anslags ca 100 saker som nå er for retten må utsettes til det kommer en lovendring på dette punktet. Og lovendringer tar tid. Dette betyr at ca 100 rettssaker må utsettes kanskje i svært lang tid.

Adresseavisen skriver: ” Dersom Arfan Bhatti … får Høyesteretts medhold i at en jury ikke kan erklære ham skyldig i kriminalitet uten en begrunnelse, kan det skape køer og kaos i rettsvesenet”.

Dette er meget kritikkverdig. Vi trodde at det i justisdepartementet i hvert fall fantes noen skarpskodde jurister, men at man kan komme i en situasjon som denne tyder ikke på at de som burde sørge for at den slags situasjoner ikke oppstår, er spesielt dyktige.

Uansett håper vi at det kommer en avklaring snart. Vi er tilhengere av jury-ordningen, men om dette innebærer at juryen må gi en begrunnelse eller ikke, det har vi intet syn på; dette er etter vårt syn i hovedsak et juridisk spørsmål og ikke et politisk spørsmål.

Uansett, hovedpoenget er at justisdepartementet kan ikke ha fulgt særlig godt med (i dette tilfellet i forholdet mellom menneskerettighetene og norsk lov) siden vi kan komme i den svært uholdbare situasjonen vi vil komme