Flaggets heder

Det er snart 17.mai, en dag som vi kan glede oss over og være stolte av.
Feiringen av vår nasjonaldag foregår i en form som gir et bilde av en fredelig og sivilisert nasjon. Vår feiring av grunnlovens tilblivelse truer ingen, og vår nasjonalfølelse retter seg ikke mot noen ytre fiender. Selv om vi var i union med Sverige i 91 år etter Eidsvoll, så har vi ingen høner å plukke med Sverige, vår fremste nabo.
Dette at barnetogene er hovedsymbolet på nasjonaldagen, viser oss hvor godt samfunn vi tross alt har i Norge.

Det har desverre dukket opp et stridsspørsmål omkring feiring, som går på bruken av sameflagget og tildels flagg fra andre nasjoner. I Oslo har som kjent bystyret vedtatt å ikke flagge med sameflagget på 17 mai, og oppfordrer til ikke å benytte dette og andre nasjoners flagg i toget o.l.

Sameflagget er et offisielt norsk flagg, desverre, og vi finner avgjørelsen merkelig av den grunn. Stortingsflertallet har gitt Sametinget og Sameflagget en status som vi mener er i strid med Grunnlovens $1:
(Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk. )

Det er ille at Stortinget har akseptert en deling av nasjonen på etnisk grunnlag, og på en uklar og tvetydig måte. Vi i DLF vil avvikle de særrettene samer er tildelt, og den tilsvarende diskrimineringen av ikke-samer, og gjeninnføre likhet for loven. Alle statborgere, uansett etnisk bakgrunn, er borgere av Norge, hverken mer eller mindre.

Når det er sagt, ville vi funnet det naturlig at sameflagget ble brukt på 17.mai, ikke som likeverdig med det norske flagg, men som en underordnet og integrert del av det norske samfunnet.

FN-flagget har derimot ikke noen plass i feiringen av nasjonens selvstendighet. FN-flagget er symbolet for et overnasjonalt organ, som har som mål å overta nasjonalstatenes oppgaver. FN er en organisasjon som sidestiller tyranniske regimer med siviliserte land, og ved å bære FN-flagget bærer man i realiteten flaggene til Kina, Iran og Nigeria, som alle er land der våre idealer om frihet og verdighet for enkeltmennesker knuses under en jernhæl.
Å flagge med FN-flagg side om side med vårt eget krenker verdigheten til det norske flagget og grunnlovens idealer om ukrenkelige rettigheter.