Skipsfartsnasjonen Norge

I mange tiår var Norge en av de største skipsfartsnasjonene i verden. Norske skip seilte mellom alle havner ved alle verdens hav, og de mange norske sjømenn var regnet som de beste i verden. Denne bransjen skapte store verdier til fordel for alle som var innblandet i den: sjøfolkene, deres familier, rederne, verftene, osv.

I dag er det annerledes. Det er nesten ingen norske sjøfolk igjen. Og for noen få dager siden meldte rederiet Fjord Line at de flagger ut. I og med dette mister 350 norske sjøfolk jobben.

Hvorfor er det gått slik?

Det er gått slik fordi politikerne har lagt større og større byrder på norsk næringsliv. Alle som har drevet produktiv virksomhet i Norge er litt pålagt høyere og høyere skatter, et mer og mer omfattende regelverk, flere og flere skjemaer som må fylles ut. osv. Mange virksomheter bare finner seg i dette (eller skyver noe av sin virksomhet over på det svarte markedet) - og grunnen til at de ikke flytter er at de ikke er mobile, de må bli der hvor de er. Men med skipsfarten er der annerledes: den kan flagge ut, dvs. den kan overføre sine kontorer til land med et gunstigere klima for næringsvirksomhet.

På denne måten har politikerne, tilhengere som de er av å legge større og større byrder på de produktive for å støtte de uproduktive, drevet en næring som kunne ha gitt stor velstand til nordmenn, ut av landet. (La oss nevne at dette selvfølgelig er et gode for de landene som disse virksomhetene flytter til.)

Grunnen til at Fjord Line nå flagger ut er at en ordning med skattekompensasjon for norske sjøfolk forvinner; den blir avviklet i neste års statsbudsjett. Denne kompensasjonen har gjort det mulig for rederiet å drive fra Norge med norske ansatte og med norsk skattenivå.

Enkelte av de politikere som har gått inn for å avvikle kompensasjonsordningen har påstått at det er galt at staten gir kompensasjon til en bedrift når bedriften går med store overskudd, som Fjord Line har gjort. Vi vil til dette si at en virksomhets overskudd bør stå i forhold til den kapital som er investert i bedriften, og at alle bedrifter vil ha omtrent samme fortjeneste sett i forhold til investert kapital. (Hvis ikke vil kapitalen flyte dit hvor fortjenesten er høyest.) Hvis det nå er slik at bortfallet av kompensasjonsholdningen fører til at overskuddet i en bransje plutselig blir langt mindre enn overskuddet er i andre bransjer, så synes vi det er helt rimelig at bedriften forsøker å rette på dette.

DLF er tilhenger av å fjerne alle de byrder som staten pålegger bedriftene: vi vil fjerne skatter, avgifter, skjemavelde, osv. Under DLFs politikk vil klimaet for verdiskapning i Norge bli så godt at andre lands virksomheter vil flytte sin virksomhet til Norge! Vi vil da oppleve en velstandøkning som man aldri har sett maken til. man med dagens politikk - med økende skatter og økende skjemavelde - vil det bare gå dårligere og dårligere. Fortsetter det som hittil vil det bli mange flere enn de nå 350 som har mistet jobben i Fjord Line som vil stille stå i køen for arbeidssøkende heller enn å bedrive produktivt arbeid.

Med andre ord: Med DLFs politikk vil Norge bli en økonomisk stormakt, og Norge vil da også igjen ble en av verdens fremste skipsfartsnasjoner. Dette vil føre til en kolossal velstandsøkning i Norge, noe DLF betrakter som et stort gode.