Tragiske tall

Mer enn 18 000 mennesker sitter i dag passive på asylmottak i Norge, og dette er tragisk. Antallet er større enn befolkningen i en rekke norske byer. Disse folkene har kommet hit som flyktninger fra undertrykkelse, krig eller fattigdom, og de er kommet hit for å arbeide, ikke for å bli oppbevart.

At disse sitter passive på asylmottak er ødeleggende for dem selv - man opparbeider seg ikke gode arbeidsvaner dersom man i en periode på flere år kun kan spise og sove. Det er også negativt for velstanden at folk ikke er i arbeid: jo flere som arbeider i Norge, jo større blir velstanden. Siden disse menneskene blir hindret i å arbeide, betyr dette at de som arbeider må fø på et antall mennesker som tilsvarer befolkningen i en norsk by.

Det er også tragisk at noen blant asylsøkerne benytter Norges gjestfrihet for å bedrive kriminell virksomhet, noe som selvsagt er skadelig både for det store flertallet av asylsøkere, de som har kommet til Norge for å skaffe seg en bedre fremtid, og for de som bor i områdene omkring asylmottakene. Asylinstitusjonen er selvsagt opprettet og detaljregulert av det offentlige, så man kan jo ikke vente seg annet enn at resultatene blir sterkt negative.

Hvordan bør så et fritt samfunn forholde seg til innvandrer og asylsøkere. For det første er det ingen mening å skille mellom innvandrer og asylsøkere. Et fritt samfunn har fri innvandring.
Men hva er det fri innvandring betyr? Fri innvandring betyr at alle som ønsker å komme hit for å arbeide, kan komme, uten restriksjoner av noe slag.

Når innvandrere passerer grensen er det en grensekontroll, og der vil norske myndigheter foreta undersøkelser for å finne ut noe om innvandrernes bakgrunn. Dersom det for eksempel oppdages at en innvandrer har en kriminell bakgrunn, eller at han er tilsluttet en kriminell organisasjon, så kan han hindres i å komme til Norge. Innvandreren må også undertegne en erklæring om at han vil følge norsk lov. Videre må Overvåkningspolitiet kunne overvåke mistenkelige personer.

Der skal heller ikke være noe offentlig hjelpeapparat for innvandrere (men private kan selvfølgelig sette i gang så mange hjelpetiltak de måtte ønske).
Dersom en slik ordning blir gjennomført vil den føre til at de innvandrerne som kommer hit, kommer for å arbeide, den vil føre til at arbeidsvillige mennesker ikke som i dag blir stuet bort, og den vil føre til langt mindre kriminalitet.

Det er en slik innvandringspolitikk DLF er for.