November 2003

Nynorsk og demokrati

Oslo kommune vil igjen forsøke å få sine skoleelever til å slippe tvungen skriftlig nynorsk i den videregående skolen. De sender nå en søknad til regjeringen, og håper på bedre resultat enn forrige gang. Forrige gang de søkte om å få slippe nynorsk, sa regjeringene nei.

"Islam må moderniseres"

"Islam må moderniseres" sier kommunalminister Erna Solberg ifølge en overskrift på første side i dagens Aftenposten.

Victor Normans maktarroganse

Victor Norman er i hardt vær for tiden. Før vi kommenterer grunnlaget for dette bør vi være klar over bakgrunnen. Det virker som om pressen hele tiden trenger et mobbeobjekt. I de siste måneder har det vært Valgerd Svarstad Haugland, før det var det Torbjørn Jagland, og nå har journalistene kastet seg over Victor Norman. Vi må også huske på at Norman i sine forsøk på å effektivisere statsadministrasjonen har lagt seg ut med sterke krefter, krefter som alle utenfor politikernes harde kjerne sterkt undervurderer kraften i.

Victors virksomhet

Etter at Victor Norman nu vel og vakkert har beklaget sitt noe overdådige forbruk, på vår regning, er det på sin plass med litt ettertanke.

Det er ganske visst helt uholdbart at politikere sløser bort mine penger på sine egne favorittprosjekter. Jeg liker dårlig at mine surt innbetalte skattepenger går til andre formål enn drift av nattvekterstaten. I dette tilfellet misliker også sosialister offentlig sløsing, en ny og gledelig utvikling.

Men det kunne vært meget verre. Norman kunne ha brukt pengene ihht valgtruslene, eller valgløftene om du vil.

Ja til selvbestemt abort

President George W. Bush har nylig godkjent en lov som innebærer et forbud mot en viss type senarborter ("partial birth abortions"). Vi frykter at dette er de kristenkonservatives første skritt i å få innført et totalforbud mot aborter, dvs. de ønsker å avvikle en mulighet som amerikanske kvinner har hatt i omtrent tretti år.

DLF støtter selvfølgelig retten til selvbestemt abort. Et forbud mot abort er et kolossalt inngrep i kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv, og vi er sterke motstandere av et slikt forbud.

Når kommer forbudet?

Nettavisen forteller i dag at røykere har kommet med et mottrekk mot røykeadvarslene på sigarettpakkene: Man kan nå kjøpe futteraler som dekker advarslene på sigarettpakkene.

Hvor lang tid vil det gå før myndighetene vil innføre et forbud mot slike futteraler?

"Over alle støvleskafter!"

Vi har mottatt dette brevet fra et av våre medlemmer, og vi gjengir det i sin helhet:

"Nå går det over alle støvleskafter!

Jeg har i mange år kjøpt bøker, videoer, CDer og DVDer fra utlandet, hovedsakelig USA. Bøker er det ingen avgifter, men på alt det andre er det avgifter hvis prisen, som står notert på forsendelsen, overstiger en viss grense, som jeg tror nå er kr 200.

"Tre av ti politikere voldstruet"

Denne overskriften sto i Aftenposten forleden. Omtrent 30 % av norske politikere har altså opplevet trusler om vold, og for noen har det blitt mer enn trusler: politikere er blitt utsatt for hærverk mot hus eller bil, kjeledyr er blitt drept, etc.

"Nei til diskriminering"

Borgerrettighetsstiftelsen STOPP DISKRIMINERINGEN kjører nå en kampanje som går ut på at de vil ha slutt på all diskriminering av handikappede, og for å oppnå dette vil de ha vedtatt en antidiskrimineringslov som har det de kaller "effektive sanksjonsmuligheter". Med diskriminering mener aksjonen forskjellsbehandling og ekskludering/utestenging som følge av menneskeskapte funksjonshemmende barrierer?"

Dom, selvtekt og selvforsvar

I den siste tiden har vi vært vitne til en rekke uforståelige domsavsigelser. I flere drapssaker har den tiltalte blitt idømt uforståelig lave fengselsstraffer, uten at det har foreligget noen sterkt formidlende omstendigheter. Nå senest i Son-saken, der den tiltalte endog ble funnet skyldig "under særdeles skjerpende omstendigheter". Lave straffer i slike saker er en hån mot offeret, de etterlatte og samfunnets rettsfølelse.

Forlovelsestiden er over; ekteskap er inngått

De fleste kommentatorer fremstiller det som historisk når nå, for første gang, det to selvutnevnte hovedmotstanderne i norsk politikk, Høyre og Ap, nå har inngått forlik om statsbudsjettet.

Budsjettet og Bøygen

I forbindelse med at Statsbudsjettet er forhandlet i havn, hagler kommentarer, spådommer og beskyldninger og juks og fanteri fra alle hold. Det er vanskelig for meningmann å danne seg et bilde av hva som reellt sett har foregått, siden tallene er så herlig usammenlignbare. Som vi påpekte i gårsdagens kommentar, vil de faktiske endringene ikke være så dramatiske, da Regjeringens politikk ikke skiller seg fundamentalt fra gjengs sosialdemokratisk politikk.

Trusler mot våre liv

I alle kapitalisters hjerter er det et spesielt rom for begrepet "retten til liv, til frihet og streben etter lykke". Denne vakre formuleringen fra den Amerikanske Uavhengighetserklæring dannet grunnlag for den politiske friheten i USA, og tjener som inspirasjon for andre.

Fundamentalister strammer inn retten til abort

Fundamentalistene i KrF og SV går nå inn for innstramminger av kvinnens rett til selvbestemt abort.

Den nye bioteknologiloven, som ble vedtatt i går, innebærer at den tidligere adgangen til å benytte ultralyd til medisinsk bruk før 18. svangerskapsuke, strammes inn.

Det dette i praksis betyr er at regjeringen ved KrF, med SV som støttespiller, går inn for at blivende foreldre ikke skal kunne benytte ultralyd for å finne ut om et foster er skadet for derved å få utført et abortinngrep.

Kampen mot medisinen

De farmasøytiske selskapene har i meget stor grad bidratt til vestens velferd. Takket være industriens store forskningsinnsats har vi idag medisiner for de fleste lidelser, fra kreft til trivielle plager. Nå rettes det skarpe angrep mot denne velsignelsen fra mange hold, under dekke av å gjøre medisin billigere for fattige.

Venner og fiender

I går mistet mange mennesker livet i nok et terroristangrep i Istanbul, mens 100 000 antikrigsdemonstranter i London la skylden for alt ondt i verden på Bush og Blairs skuldre.

Universitetene og islam

Universitetene bør være steder hvor søken etter sannhet er det viktigste. Enhver forsker som virkelig er en forsker, bør gjøre sitt beste for å finne ut sannheten, koste hva det koste vil, uansett hva opinionen måtet mene, uansett hvilke synspunkter som er populære, osv.

I de siste år har vi dessverre sett at universitetene (dvs. de videnskapelig ansatte) i de vestlige land på fagområde etter fagområde bruker svært mye av sin tid til venstreorientert og/eller anti-Vestlig propaganda.

En vanlig dag, dessverre

I nyhetssendingene i går kunne vi blant annet høre om disse sakene:

- 35 % av alle servitører i Oslo jobber svart

- politiet arresterer flere titalls ulovlige utenlandske arbeidere i Drammen

- lederen for festspillene i Bergen har levd høyt på statsstøtte

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

Et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL kommer ut i disse dager. Av bladets innhold nevner vi en artikkel om liberalismen av Vegard Martinsen, Per-Anton Rønnings kommentar til et utspill i høstens valgkamp under tittelen "Stem på en student!", og en artikkel om det påståtte valgsirkuset i California.

To artikler tar for seg forholdene i to av våre naboland: Per Henrik Hansen beskriver Danmarks tilsynelatende velstand som Potemkins kulisser, og Per-Anton Rønning skriver om suksesshistorien Estland.

Blir man fortsatt overrasket?

Våre politikere er selvsagt klar over mange av de problemer som folk rammes av. Poltikerne forsøker iblant å gjøre noe med disse problemene, men som regel er det dessverre slik at de tiltak som politikerne gjennomfører er av samme type som de tiltak som forårsaket problemene, og at de "løsningene" som blir gjennomført, kun gjør vondt verre.

Man kunne ramset en lang rekke eksempler som viser dette, men det aller ferskeste eksemplet er et som er omtalt i Aftenposten i dag: "Ventelister gir lengre sykehuskø".

Den kjøpeløse dagen.

Idag er det visstnok den internasjonale "Buy Nothing Day". Anti-velstandsorganisasjoner strever idag med å hindre folk i å kjøpe noe for å motvirke "overforbruket" og for å "gi folk bedre tid".

Heldigvis ser folk ut til å gi blaffen i de bakstreverske oppfordringene. Selv tok jeg en tur til nærmeste kjøpesenter for å kjøpe en liten ekstra, ikke-nødvendig glede til meg selv og familien. Det hadde også svært mange andre gjort.