October 2003

Påskudd for tvang og styring

"Rikdommen ødelegger oss" er tittelen på første side av Dagsavisen i dag. En filosof siteres, og han sier følgende: "Vi har ikke rygg til å takle den økende rikdommen".

Et av formålene med oppslaget er selvsagt å legitimere sosialisters styringsiver: "Når (endel) frihet gir rikdom, og frihet ikke er bra, så må friheten reduseres."

Kriminalomsorg

Enda en gang har TV2s Holmgang (i går, 1/10) tatt opp hvordan Norge behandler kriminelle og deres ofre. Enda en gang fikk vi høre hjerteskjærende historier om hva uskyldige mennesker er blitt utsatt for, og enda en gang fikk vi høre at forbryterne slapp unna med svært milde straffer. (98 % av seerne mente at straffene var for milde.)

"Ingen masseødeleggelsesvåpen i Irak"

Denne overskriften kan man i dag finne i samtlige norske aviser. Formålet med denne overskriften er å påstå at USA ikke hadde noen legitim grunn for sin frigjøring av Irak.

Den amerikanske våpeneksperten David Kay fortalte i natt to kongresskomiteer at det foreløpig ikke er funnet noen kjemiske eller biologiske våpen i Irak. Som kjent la president Bush (og statsminister Blair) stor vekt på Iraks masseødeleggelsesvåpen som årsak for sin krig mot Saddam Husseins Irak.

Nitten israelere drept

I går ble Israel nok en gang utsatt for et terroristangrep. Denne gang var målet israelere som tilbrakte ettermiddagen dagen før Yom Kippur på en restaurant i havnebyen Haifa.

En representant for Islamsk Hellig Krig tok seg inn in restauranten, skjøt sikkerhjetsvakten og sprengte seg selv i luften. Alt i alt var det nitten israelere som døde i aksjonen, av disse var det fem barn.

"Mindre til skule og eldre"

Overskriften har vi hentet fra NRKs hjemmeside, og artikkelen fortsetter: "Nesten ein av tre kommunar vil kutte i tilskotet til grunnskulane og eldreomsorga neste år, viser ei undersøking som Kommunenes Sentralforbund (KS) har gjort."

Mange vil muligens bli overrasket over dette, siden vi nettopp har lagt bak oss en valgkamp hvor politikere fra alle de store partiene lovete det stikk motsatte: de lovte mer til skole og eldreomsorg (og alle andre gode tiltak).

Det som politikerne fra de andre partiene gjør etter valg er altså stikk i strid med det de lover før valg.

Statsbudsjettet 2

Et av formålene med et statsbudsjett er det som kalles "å stimulere økonomien", dvs. sørge for at velstanden stiger. Det er en måte å gjøre dette på: å øke indivdets frihet, dvs. ved å redusere skatter og avgifter, og ved å redusere belastninger på næringslivet som ved å kraftig redusere skjemavelde, begrensinger som følge av arbeidsmiljøleven, etc.

Arnold vant

Som ventet vant Arnold Schwarzenegger guvernørvalget i California. Forgjengeren, Gray Davis, hadde lovet å gjøre California til et utstillingsvindu for det demokratiske partiets politikk, og dessverre lykkedes han med det: Staten har en gjeld på 38 milliarder dollar, fagforeningenes ansatte i den statlige administrasjon har fått kolossale lønnstillegg, særgrupper kunne oppnå fordeler ved å gi pengegaver til det demokratiske parti, "ulovlige" innvandrere ble tildelte enkelte "sosiale rettigheter", osv.

Internett og frihandel

Frihandel innebærer at personer i ett land kan kjøpe hva de ønsker i et annet land og ta det med seg hjem uten at staten blander seg inn med toll, avgifter, kvoteordninger etc.

Alle handelsavtaler mellom land i dag kalles frihandelsavtaler, men dette er et skoleeksempel på falsk markedsføring. Hvis man kan ta med seg hva man vil over landegrensene - som frihandel som nevnt betyr - så er det ikke nødvendige med dagens "frihandelsavtaler" på tusenvis av sider som redegjør for et vell av detaljer ang. tillatte mengder, priser, varedeklarasjoner, osv.)

Bush og masseødeleggelsesvåpen

*Dette innlegget, et svar på Aftenpostens leder lørdag 4. oktober, ble sendt til Aftenposten samme dag. Det ble ikke tatt inn.*

Etterpåklokskap er en populær sport blant norske journalister, og sist lørdag (4/10) så vi den praktisert av Aftenpostens lederskribent. Under tittelen «En statsleders alvorlige bedrag» påståes det at president Bush lurte verden ved å påstå at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen: «trusselbildet president Bush tegnet før krigsutbruddet var rett og slett ikke riktig». Tidligere har flere andre rettet samme kritikk mot Bush (og Tony Blair).

Egenandeler og skatt

Et av forslagene i statsbudsjettet gikk ut på at egenandelene ved visse sykdomstilfeller skulle økes (fra ca 1000 kr til ca 2000 kr). Dette innebærer at den syke selv skal betale en noe større andel av det behandlingen koster.

I en rekke kommentarer i pressen er dette fremstilt som en "øket skatt på sykdom". Dette er en fremstiling som er stikk motsatt av sannheten.

Nytt nederlag for eiendomsretten

NRKs nyhetsending opplyste i morges at SV, KrF, V og Ap i Oslo har vedtatt å legge ned Prinsdal skytebane. Riktignok skal dette skje først om halvannet år, etter at en erstatningsbane er funnet.

Dette er et av de mange tegn på at eiendomsretten i dag nærmest har opphørt å eksistere. Skytebanen var der først, og de som flytter inntil skytebanen har ingen rett til å kreve den nedlagt, selv om den forårsraker støy som plager de innflyttede naboene.

"Ulovlige innvandrere lever i frykt"

Dagens Aftenposten innholder en artikkel om ulovlige innvandrere i London: De lever i frykt for å bli oppdaget av fremmedpolitiet.

Etter vårt syn er der forferdelig at folk som ikke gjør noen fortred, skal leve i frykt. Mennesker har en moralsk rett til å oppholde seg hvor de måtte ønske (i samsvar med eierens ønske hvis de befinner seg på en privat eiendom), så fremt de ikke har begått noen reelle forbrytelser.

"Palestinere jublet over attentatet"

I går var det enda en terroraksjon i Midt-Østen: Fire mennesker ble drept av en fjernutløst, nedgravet bombe som ble utløst da en bilkortesje passerte. Tre av de drepte var amerikanere, og ifølge Aftenposten i dag, hvor vi har hentet overskriften, jublet palestinerne over det som skjedde, og når åstedsgranskerne ankom åstedet, kastet palestinere stein mot dem.

Kyoto-avtalen

Det er mye å si om Kyoto-avtalen, en avtale som går ut på at de industrialiserte land skal reduseres sine utslipp av CO2 for å hindre en global oppvarming som følge av en forsterket drivhuseffekt - CO2 fører ifølge enkete til en forsterket drivhuseffekt. La oss aller først si at dette reelt sett ikke er en avtale, det er et forsalg til en avtale. Og nå har også Russland, i tillegg til for eksempel Australia og USA nektet å undertegne avtalen.

De begrunnelser som gis fra disse landenes regjeringer er god:.

Bruddet i Arbeidslovutvalget

Bruddet mellom regjeringen og LO avslører tydelig det spill fagforeninger bedriver.

FN

Med gårsdagens resolusjon i FNs sikkerhetsråd om at Israel bør stanse byggingen av beskyttelsesmuren mot de områdene som palestinernes terrorangrep mot israelske sivile har sitt utgangspunkt, har FN igjen vist at dens hovedanliggende er å hindre de vestlige land i å forsvare seg mot angrep.

Det var kun fire land som stemte imot resolusjonen, blant dem USA og Israel, mens hele 144 land stemte for.

"Elever tyr stadig oftere til vold"

Overskriften så vi i går på forsiden av Aftenpostens aftennummer, og der kunne man også finne følgende: "Antall voldsskader øker kraftig i osloskolene". Inne i avisen finner vi følgende overskift: "Volden brer seg i Oslo-skolen".

For å finne løsningen på et problem må man forstå årsaken.

Det er ikke bare i skolen at volden øker, dette er noe som skjer blant unge mennesker. Og voldsmennene er selvsagt menn. Årsaken er i betydelig grad å finne i manglende forebyggende arbeid. Dette forebyggende arbeidet kan bare skje ett sted: i familien.

Offentliggjøring av inntektslister

I alle år har skattelistene blitt offentliggjort, til stor glede for nysgjerrigperer og snokere. I tidligere tider ble disse offentliggjort i lange lister på ligningskontorene, men i dag er listene lett tilgjengelige på Internett. Nå kan enhver 10-åring med en PC og et modem lett finne opplysninger om inntekt etc. for alle norske statsborgere.

Tragisk

"Elever uten vitnemål etter 12 år" er overskriften på første side av dagens Aftenposten. Artikkelen fortsetter: "Skjønner ikke reglene. Bare i år har 40 fortvilte avgangselever fra videregående skole kontaktet Elevorganisasjonen fordi vitnemålene deres er ugyldige. Reglene for hvilke fagkombinasjoner som er tillatt, er så kompliserte at hverken elevene eller skolene forstår dem. Velger elevene feil, får de ikke godkjent studiekompetanse for høyere utdannelse. ... Hittil har myndighetene vært rause med å gi uhedige elever dispensajson, men nå er reglene skjerpet. ...

26 400 barn lever med vold

Denne grusomme overskriften har vi hentet fra førstesiden av dagens utgave av Aftenposten. Artikkelen som følger inneholder blant annet følgende: "Krisesentersekretariatet regner med at 26.400 barn mellom 0 og 15 år lever i familier hvor det utøves fysisk eller psykisk vold."

I tilegg til disse barna er det selvsagt også et stort antall kvinner som lever sammen med en voldelig mann.

Tobakkindustrien og urettferdighet

Mange påstår idag at tobakkindustrien er kriminell: tobakkindustrien selger en giftig vare; tobakkindustrien lyver om at tobakk skaper avhengighet; tobakkindustrien truer sine kritikere, endog med trusler om drap, osv.

Farlig energiproduksjon

Den siste av de mange gruveulykker opp igjennom de siste århundreder, den i Russland, ser ut til å få en nokså lykkelig slutt. Av de omtrent 40 som var savnet, ser det nå ut til at alle unntatt to er blitt reddet.

Energiproduksjon etter gamle metoder er farlig; titusenvis av mennesker har mistet livet i gruveulykker, og mange har også mistet livet ved at demninger har brutt sammen, mange har mistet livet i trafikkulykker som følge av at f.eks. kull er transportret på veiene, osv.

Tiedemann vant saken

Idag avviste Høyesterett enstemming anken fra Robert Lunds enke, i saken
de har anlagt mot Tiedemanns Tobakksfabrikk. Saksøker påsto at
tobakksprodusenten, heller enn røkeren selv, hadde ansvaret for de
helseskader han pådro seg og senere døde av.