Vedtekter for DLF av 2002 (med endringer vedtatt i 2012)


§1.1 Navn


Partiets navn er Det Liberale Folkepartiet, forkortet
DLF. Lokallagenes navn er Det Liberale Folkepartiet [fylkes-,
stedsnavn], som forkortes DLF [fylkes-, stedsnavn]. Med lokallag
menes alle underliggende lag.


§1.2 Ideologisk fundament


DLF er sterkt forankret i liberalistisk ideologi. Prinsipprogrammet må
i sin helhet regnes som partiets ideologiske fundament.


§1.3 Formål


DLF vil med basis i sitt ideologiske fundament arbeide for å bringe
samfunnet stadig nærmere DLFs visjoner for et godt og rettferdig
samfunn slik det fremkommer i prinsipprogrammet. Alle politiske
handlingsprogrammer skal ta sikte på å bringe samfunnet mot disse
mål.


DLF vil spre sine visjoner og politikk ved å være aktivt med i
samfunnsdebatten på alle plan. DLF vil jobbe for å skolere medlemmer
og andre i de liberalistiske og kapitalistiske ideer, samt delta i
valg.

§1.4 Medlemskap


Medlemskap er åpent for enhver som har et liberalt grunnsyn,
aksepterer partiets ideologiske fundament og formål, vil arbeide etter
de retningslinjer partiet trekker opp, samt ikke er medlem i noe annet
norsk politisk parti. Dette innebærer at det for medlemmer ikke er
akseptabelt å ha holdninger som vil bringe det bestående samfunn
lenger vekk fra de nedfelte visjoner.


Alle medlemmer plikter å oppdatere sentralstyrets sekretær med
endringer i adresse, telefonnummer og e-mail adresser. Utmeldinger
skjer skriftlig til sentralstyrets sekretær.


Nedre aldersgrense for medlemskap er 15 år.


§1.5 Kontingent


Kontingenten skal være like stor for hele landet. Størrelsen for neste
års kontingent, samt fordelingsnøkkelen fastsettes av
landsmøtet. Sentralstyret skal stå for innkreving av
kontingent. Kontingenten gjelder for et kalenderår og forfaller 15/1 i
gjeldende år. Medlemmer som ikke har betalt innen 1/4 betraktes som
utmeldt.


Ungdomsorganisasjon og studentlag kan, med sentralstyrets
godkjennelse, vedta en lavere medlemskontingent for sine medlemmer.


§2.1 Organisasjon


DLF har følgende organisasjonsledd:


 1. Hovedorganisasjonen

 2. Fylkeslag

 3. Ungdomsorganisasjon

 4. Studentlag

 5. Lokallag


Ovennevnte organisasjonsledd er å anse som selvstendige rettsobjekter
og økonomiske enheter, der styret i hvert tilfelle hefter for
økonomiske disposisjoner og inngåtte avtaleforhold, inntill
vedkommende årsmøte har godkjent regnskapet og fritatt styret for et
slikt ansvar. Det er ikke anledning til å stifte ekstern gjeld.


Hovedorganisasjonen skal alltid forefinnes. Fylkeslag og lokallag
opprettes og nedlegges etter hva medlemsgrunnlaget og aktivitetsnivået
tilsier. Ved eventuelle tvister om dette er sentralstyret
overordnet. Sentralstyret er fungerende inntil nytt er valgt. Dersom
sentralstyret beslutter at landsmøtet ikke avholdes, kan 25% av
medlemmene kreve landsmøtet avholdt. Sentralstyret skal da arrangere
landsmøtet innen 8 uker.


§2.2 Liberalistisk Ungdom


Liberalistisk Ungdom: Det Liberale Folkepartiets Ungdomsorganisasjon,
forkortet LibUng, er DLFs ungdomsorganisasjon. Det er DLFs
sentralstyre som forvalter LibUngs rett til å benytte navnet Det
Liberale Folkepartiet og avledede former, og kan med 2/3 flertall
frata LibUng retten til å benytte DLFs navn.


LibUng er ment som en rekrutterings- og opplysningsorganisasjon for
DLF, i tillegg til at unge liberalister skal kunne få politisk
skolering i et miljø med jevnaldrende.


Nedre aldersgrense for medlemskap er 13 år, øvre aldersgrense er 30
år. Forøvrig se §1.4.


Alle medlemmer har muligheten til å få tillitsverv, så lenge de ikke
vil havne over aldersgrensen for medlemskap i ungdomsorganisasjonen
før vervets periode er over.


LibUng kan ha et eget program rundt saker som spesielt angår ungdom,
så lenge dette ikke er i konflikt med DLFs programmer.


En må velge om en ønsker tilknytning til et fylkeslag eller
ungdomsorganisasjonen. Er man tilknyttet ungdomsorganisasjonen teller
man ikke med i beregningen for landsmøtedelegater for fylkeslaget, og
vice versa. LibUng skal organiseres som et fylkeslag med tilhørende
retter og plikter, og skal følge vedtektene for fylkeslag. Det kan
opprettes fylkeslag under LibUng, som skal følge vedtektene for
lokallag i §2.4.


§2.3 Studentlag


Det kan opprettes studentlag hvor alle betalende medlemmer i partiet
som er tilknyttet lærestedet kan være med. En må velge om en ønsker
tilknytning til et fylkeslag eller studentlaget. Er man tilknyttet
studentlaget teller man ikke med i beregningen for landsmøtedelegater
for fylkeslaget, og vice versa. En landsdekkende
studentorganisasjon skal organiseres som et fylkeslag med tilhørende
retter og plikter, og skal følge vedtektene for fylkeslag. Studentlag
tilknyttet det enkelte lærested eller region skal tilsvarende følge
vedtektene for lokallag.

§2.4 Lokallag


Medlemmer av lokallaget er de medlemmer av DLF som har folkeregistrert
adresse i det geografiske området laget dekker, dvs. en eller flere
kommuner. Fylkesstyret kan dog bestemme at medlemmer som er
folkeregistrert i område uten lokallag kan tilsluttes eksisterende
lokallag i fylket.


Ved dannelse av nye lokallag skal det først dannes et interimstyre som
skal arbeide frem mot et konstituerende årsmøte. Det konstituerende
årsmøtet skal være godkjent på forhånd av fylkesstyret ved gyldig
vedtak og det skal være en representant fra fylkesstyret
tilstede. Alternativt kan fylkesstyret vedta, og gi skriftlig
tillatelse til , at slikt møte holdes.


Lokallaget skal ha følgende organer:


 1. Årsmøtet/nominasjonsmøtet

 2. Styret


A.


Årsmøtet er DLF i kommunens øverste organ, og skal avholdes i
november hvert år og innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. I
innkallingen skal alle komitéinnstillinger være vedlagt. Forslag som
ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3 uker før
årsmøtet. Forslag innkommet etter denne frist kan dog besluttes
behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.


Samtlige medlemmer som har betalt kontingent i kalenderåret og før
utsendelse av innkalling er delegater med stemme- og talerett på
årsmøtet. I tillegg skal det være en delegat fra fylkesstyret
tilstede.


Årsmøtet skal:


 1. Godkjenne innkalling samt saksliste. Årsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra styret.

 2. Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere.

 3. Behandle styrets årsmelding.

 4. Behandle lokallagets regnskap.

 5. Vedta lokallagets budsjett for kommende periode.

 6. Trekke opp retningslinjer for lokallagets virksomhet og
  organisasjon, og gi instruks for lokallagets arbeid i kommende
  periode.

 7. Drøfte aktuelle politiske spørsmål.

 8. Eventuelt vedta lokallagsprogram.

 9. Eventuelt velge programkomité.

 10. Velge styre og valgkomité, samt eventuelt nominasjonskomité

 11. Sette opp delegatlister til fylkesårsmøtet når fylkesstyret har
  vedtatt at fylkesårsmøtet skal avholdes med lokallagsdelegater.


Ekstraordinært årsmøte avholdes når sentralstyret, fylkesstyret,
lokallagstyret eller mer enn 40% av lokallagets betalende medlemmer
krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 2 ukers varsel
og behandler kun de saker som er angitt i innkallingen.


B.


Styret velges for ett år av gangen. Styret skal ha følgende
sammensetning og velges i denne rekkefølge:


 1. Leder

 2. Nestleder

 3. Kasserer

 4. 0, 2 eller 4 styremedlemmer

 5. 0-3 varamedlemmer i rekkefølge


Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste
medlemmene, deriblant leder eller nestleder er tilstede. Lederen
(nestlederen) har dobbelstemme ved stemmelikhet i styret. Styrets
varamedlemmer har observatørstatus, men ikke stemmerett dersom de ikke
erstatter styremedlemmer som ikke er tilstede.


Styret skal:


 1. Lede arbeidet i lokallaget.

 2. Forberede og sende ut skriftlig innkalling og saksliste for
  årsmøtet samt utarbeide alle nødvendige dokumenter for årsmøtet.

 3. Forberede nominasjonsmøter til kommunevalglister.


§2.5 Fylkeslag


Medlemmer av fylkeslaget er de medlemmer av DLF som har
folkeregistrert adresse innenfor fylkets grenser. Sentralstyret kan
dog bestemme at medlemmer som er folkeregistrert i fylker uten
fylkeslag, kan tilsluttes eksisterende fylkeslag.


Ved dannelse av nye fylkeslag skal det først dannes et interimstyre
som skal arbeide frem mot et konstituerende årsmøte. Det
konstituerende årsmøtet skal være godkjent på forhånd av sentralstyret
ved gyldig vedtak og det skal være en representant fra sentralstyret
tilstede. Alternativt kan sentralstyret vedta, og gi skriftlig
tillatelse til, at slikt møte holdes.


Fylkeslaget skal ha følgende organer:


 1. Årsmøtet/nominasjonsmøtet

 2. Styret


A.


Årsmøtet er DLF i fylkets øverste organ, og skal avholdes i
januar/februar hvert år og innkalles av styret med minst 2 ukers
varsel.


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen
3 uker før årsmøtet. Forslag innkommet etter denne frist kan dog
besluttes behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.


Delegerte til årsmøtet er:


 1. Dersom styret har vedtatt at det skal velges delegater til
  årsmøtet fra lokallagene, så skal følgende være delegert til
  årsmøtet:


I.

Styrets medlemmer.

II.

En delegat fra hvert lokallag valgt på lokallagets årsmøte.

III.

En delegat fra hvert lokallag, valgt på lokallagets årsmøte
for hvert påbegynte 5. betalende medlem 3 uker før årsmøtet.


Dvs. totalt: 5 eller færre medlemmer gir 2 delegater, 6 medlemmer gir 3 delegater, osv. • Dersom et vedtak som beskrevet i pkt 1 ikke er fattet, skal alle
  medlemmer som har betalt kontingent for foregående kalenderår være
  delegater med stemme- og talerett på årsmøtet.


 • Årsmøtet skal:


  1. Godkjenne innkalling samt saksliste. Årsmøtet vedtar en forretningsorden etter innstilling fra styret.

  2. Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere.

  3. Behandle styrets årsmelding.

  4. Behandle fylkeslagets regnskap og revisjonsberetning.

  5. Vedta fylkeslagets budsjett for kommende periode.

  6. Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet og
   organisasjon, og gi instruks for styrets arbeid i kommende periode,
   herunder behandle styrets årsplaner.

  7. Drøfte aktuelle politiske spørsmål.

  8. Eventuelt vedta fylkesprogram.

  9. Eventuelt velge programkomité.

  10. Velge styre, revisor, og valgkomité.

  11. Velge delegater til DLF`s landsmøte hvis sentralstyret har
   vedtatt at landsmøtet skal avholdes med fylkesdelegater.


  Ekstraordinært årsmøte avholdes når sentralstyret, fylkesstyret eller
  halvparten av lokallagene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles
  med minst 2 ukers varsel og behandler kun de saker som er angitt i
  innkallingen.


  B.


  Styret velges for et år av gangen. Styret skal ha følgende
  sammensetning og velges i denne rekkefølge:


  1. Leder

  2. Nestleder

  3. Sekretær/kasserer

  4. 2, 4 eller 6 styremedlemmer

  5. 2-4 varamedlemmer i rekkefølge


  Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste
  medlemmene, deriblant leder eller nestleder er tilstede. Lederen
  (nestlederen) har dobbelstemme ved stemmelikhet i styret. Styrets
  varamedlemmer har observatørstatus, men ikke stemmerett dersom de ikke
  erstatter styremedlemmer som ikke er tilstede.


  Styret skal:


  1. Lede arbeidet i fylkeslaget i tråd med instruks fra årsmøtet.

  2. Godkjenne lokallag.

  3. Forberede og sende ut skriftlig innkalling og saksliste for
   årsmøtet, samt utarbeide alle nødvendige dokumenter for
   fylkesårsmøtet.


  §2.6 Hovedorganisasjonens organer


  DLF`s hovedorganisasjon har følgende organer:


  1. Landsmøtet

  2. Sentralstyret


  A.


  Landsmøtet er DLFs øverste myndighet. Landsmøtet avholdes senest i
  april/mai hvert år og innkalles av sentralstyret med minst 4 ukers
  varsel. Innkalling sendes fylkeslagene ved deres styrer, eller direkte
  til alle delegater. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være
  sendt sentralstyret innen 3 uker før landsmøtet. Forslag innkommet
  etter denne frist kan dog besluttes behandlet av landsmøtet med
  simpelt flertall. Saksliste og øvrige dokumenter skal sendes ut senest
  2 uker før landsmøtet.


  Delegerte til landsmøtet er:


  1. Dersom sentralstyret har vedtatt at det skal velges delegater
   til landsmøtet i fylkeslagene, så skal følgende være delegert til
   landsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett:


  I.

  Sentralstyrets medlemmer.


  II.

  En delegat fra hvert fylkeslag valgt på fylkeslagets årsmøte.


  III.

  En delegat fra hvert fylkeslag valgt på fylkeslagets
  årsmøte for hver 10. betalende medlem.


  Dvs. totalt: færre enn 10 medlemmer gir 1 delegat, 11 medlemmer gir
  2 delegater, osv.


  Som betalende medlem i beregningsgrunnlaget regnes medlemmer som har
  betalt kontingent for kalenderåret før landsmøtet.

 • Dersom et vedtak som beskrevet i pkt 1 ikke er fattet, skal alle
  medlemmer som har betalt kontingent for kalenderåret før landsmøtet
  være delegater med stemme- og talerett på landsmøtet.


 • Landsmøtet skal:


  1. Godkjenne innkalling og saksliste. Landsmøtet vedtar en
   forretningsorden etter innstilling fra sentralstyret.

  2. Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps,
   protokollunderskrivere og redaksjonskomité.

  3. Behandle sentralstyrets årsmelding, og revisjonsberetningen.

  4. Behandle endringsforslag til DLF`s vedtekter.

  5. Vedta størrelsen på kontingenten, og dens fordelingsnøkkel.

  6. Trekke opp retningslinjer for partiets virksomhet og gi instruks
   for sentralstyrets arbeid i kommende periode, herunder behandle
   sentralstyrets forslag til årsplaner.

  7. Drøfte aktuelle politiske spørsmål.

  8. Behandle og vedta DLF`s politiske programmer etter reglene i §3 og §5.

  9. Velge eventuelle programkomiteer.

  10. Velge sentralstyre, revisor, og valgkomité på 3 medlemmer og 2
   varamedlemmer.


  Ekstraordinært landsmøte avholdes når sentralstyret eller halvparten
  av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med
  minst 2 ukers varsel og behandler kun de saker som er angitt i
  innkallingen.


  B.


  Sentralstyret er partiets høyeste myndighet mellom
  landsmøtene. Sentralstyret velges for et år av gangen. Sentralstyret
  skal ha følgende sammensetning, og velges i denne rekkefølge:


  1. Leder

  2. Nestleder

  3. Sekretær

  4. 2 eller 4 sentralstyremedlemmer

  5. 2-4 varamedlemmer i rekkefølge


  Sentralstyret er beslutningsdyktig når over halvparten av de faste
  medlemmene, deriblant leder eller nestleder er tilstede. Lederen
  (nestlederen) har dobbelstemme ved stemmelikhet i
  sentralstyret. Sentralstyrets varamedlemmer har observatørstatus, men
  ikke stemmerett dersom de ikke erstatter sentralstyremedlemmer som
  ikke er tilstede.


  Sentralstyret skal:


  1. Ta avgjørelser i de saker som sentralstyret er tillagt etter
   disse vedtektene, eller blir pålagt av landsmøtet.

  2. Ha det daglige ansvar for partiets organisasjonsmessige og
   politiske arbeid og partiets eiendeler.

  3. Behandle regnskap og budsjett for DLF.

  4. Godkjenne opprettelse av nye fylkeslag og eventuelt nedlegge inaktive fylkeslag.

  5. Utarbeide og fremlegge årsberetning og årsplaner for landsmøtet.

  6. Utnevne redaktør for medlemsavisen og ansvarlig for nettsidene.

  7. Fastsette tidspunkt, sted og saksliste for DLF`s landsmøte i tråd
   med partiets vedtekter. Herunder vedta om landsmøtet skal avholdes
   med fylkesdelegater og underrette fylkeslagene om dette før deres
   årsmøter.


  §3 Prinsipprogrammet


  Prinsipprogrammet er partiets fundament og skal derfor ligge fast. Det
  må et flertall på 3/4 til for å vedta endringer i dette
  programmet. Endringer i prinsipprogrammet må vedtas på to påfølgende
  landsmøter med minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av
  disse landsmøtene må være ordinært landsmøte.


  §4 Valgprosedyrer


  A.


  Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres:


  1. Ved valg av leder, nestleder og sekretær.

  2. Hvor det er flere kandidater enn verv.

  3. Hvor minst en person krever det.


  B.


  Valgprosedyre ved hemmelig valg der flere enn en skal velges:


  De kandidater som har fått flest stemmer, anses som valgt. Ved
  stemmelikhet mellom to eller flere kandidater, foretas omvalg mellom
  disse. Ved fortsatt stemmelikhet, foretas loddtrekning. Man kan føre
  opp like mange navn som det antall som skal velges.


  C.


  Valgprosedyre ved hemmelig valg der kun en skal velges:


  1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte
   stemmer. Blank stemme regnes ikke som avgitt stemme.

  2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn
   halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg. Er det flere enn
   to kandidater, strykes kandidatene med minst antall stemmer helt til
   den gjenværende kandidat med minst antall stemmer, med tillegg av
   alle de strøkne stemmer, har 50% av de totale stemmene.

  3. Dersom ingen kandidat etter omvalg har oppnådd 50% av stemmene,
   gjentas prosedyren i punkt 2.

  4. Ved stemmelikhet for øvrig avgjøres rangeringen ved
   loddtrekning.


  §5 Programbehandling


  Landsmøtet eller sentralstyret vedtar partiets stortingsprogram med
  simpelt flertall. Det nedsettes en programkomité som velges på
  landsmøtet et år før programmet skal vedtas, og består av 5 medlemmer
  og 2 varamedlemmer. Programkomiteens 1. utkast sendes ut til
  behandling av fylkes/lokallag og medlemmer med frist for
  endringsforslag på 4 uker. Programkomiteens endelige forslag sendes ut
  til behandling av fylkes/lokallag og medlemmer 8 uker før
  landsmøtet. Endringsforslag fra fylkes/lokallag og medlemmer må være
  sentralstyret i hende innen 4 uker før landsmøtet. Endringsforslagene
  sendes ut sammen med innkalling til landsmøtet. Mindre endringsforslag
  kan fremmes på møtet.


  Fylkesårsmøter/lokallagsårsmøter i lag som stiller med lister i
  fylkestingsvalg og kommunetingsvalg vedtar sine egne programmer i
  forkant av lokalvalg. Disse programmene må være i samsvar med partiets
  prinsipprogram og stortingsprogram.


  Programbehandlingsrutinene vedtas på det årsmøtet som nedsetter
  vedkommende programkomité.


  §6 Nominasjon


  Nominasjon til valglister må foretas i henhold til de frister som
  fremkommer i valgloven. Det avholdes egne nominasjonsmøter. Kun
  betalende medlemmer med folkeregistrert adresse i den gjeldende
  kommunen eller fylket har stemmerett. Avstemningen skal følge §4 punkt
  C, for alle listeplasser der flere enn en er kandidat.


  §7 Eksklusjon


  Forslag om eksklusjon av medlemmer fremmes av styret i det lokallag
  eller fylkeslag vedkommende er medlem, eller av sentralstyret. Med
  eksklusjon menes bortfall av medlemskap, tillitsverv og mulighet til å
  være ansatt i DLF eller organisasjonsledd i DLF.


  Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av sentralstyret med 2/3 flertall
  blant de møtende. Slikt vedtak trer i kraft umiddelbart. Eksklusjoner
  må ha bakgrunn i vedtektsbrudd. Sentralstyret kan dog ekskludere
  medlemmer som aktivt har skadet DLF.


  Eventuell søknad om opphevelse av eksklusjonsvedtak kan av det berørte
  medlem rettes direkte til sentralstyret som med 2/3 flertall blant de
  møtende kan gjenoppta vedkommende som medlem, eller avvise
  kravet. Slik søknad må sendes senest 14 dager etter at
  eksklusjonsvedtaket er bekjentgjort for medlemmet, og skal behandles
  av sentralstyret i møte senest 4 uker etter at søknaden er sendt
  partiet.


  Innkalling til sentralstyremøte hvor vedtak om eksklusjoner og
  oppheving av disse skal gjøres skal varsles skriftlig (brev eller
  e-mail), med minst ti dagers varsel. Ekskluderte medlemmer kan etter
  tre år søke ordinært landsmøte om å bli gjenopptatt som medlem.


  §8 Vedtektene


  A.


  Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 3/4 flertall, og trer
  i kraft umiddelbart etter at landsmøtet er hevet. Avstemningen foregår
  ved håndsopprekning (for og mot) , alle delegatene på landsmøtet har
  stemmeplikt og kan ikke stemme blankt. Endringer i §§ 1.1, 1.2, 1.3, 3
  , 8A og 9 må dog vedtas på to påfølgende landsmøter med minst seks
  måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse landsmøtene må være
  ordinært landsmøte.


  B.


  Hvis det oppstår uenighet og/eller tvil om hvordan vedtektene skal
  forstås, avgjøres dette av sentralstyret. Vedtektsfortolkninger fattet
  av sentralstyret kan ankes til landsmøtet. Sentralstyrets tolkning
  gjelder da til landsmøtet vedtar annet.


  §9.1 Oppløsning av partiet


  Partiet oppløses eller fusjoneres etter vedtak om dette med minst 3/4
  flertall blant de stemmeberettigete på to påfølgende landsmøter med
  minst seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse landsmøtene
  må være ordinært landsmøte.


  §9.2 Oppløsning av lokallag


  Lokallag oppløses etter vedtak om dette med minst 3/4 flertall blant
  de stemmeberettigete på to påfølgende årsmøter med minst seks måneders
  mellomrom, hvorav minst ett av disse årsmøtene må være ordinært
  årsmøte.