Kostnaden

Beregninger fra SSB viser at det store antall migranter som kommer fra Syria og områdene omkring kan koste om lag 750 milliarder kroner

Sitat fra nrk.no: - Jeg tror det er viktig å bevisstgjøre folk på at snillhet koster. På lang sikt har man ikke noe valg. Man må øke skattene eller skjære ned på offentlige utgifter. Det vi har i oljefondet er ikke nok, sier forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå (SSB) til NRK. Han mener summen på 750 milliarder i langtidskostnader er et realistisk tall.

Utlendingsdirektoratet (UDI) regner med at det i år kommer minst 30.000 asylsøkere til Norge og at det trolig kommer flere enn 35.000 til neste år og året etter. Til sammen kan det bli 100.000 asylsøkere i resten av inneværende storingsperiode.

La oss skyte inn to ting: 750 milliarder kroner – hvor mye er dette på hver nordmann? Hvis vi deler 750 milliarder på 5 millioner så får vi: 150 000. Hvis vi regner med ca 2 millioner skattebetalere, så blir dette 375000.

Dette betyr at hver skattebetaler – direkte eller indirekte - må betale kr 375 000 mer i skatt de kommende år (eller at han vil få et redusert tilbud av goder fra det offentlige som sammen med økede skatter og avgifter vil utgjør dette.)

Vi vil også nevne at slike beregninger fra det offentlige som regel undervurdere kommende kostander. Så det er all grunn til å regne med at de virkelige beløpene blir langt større. Så, hvis du er ung, forbered deg på å betal innpå 400 000 mer i skatt enn du ellers ville ha gjort de kommende årene. (NRK-artikkelen sier at dette er langtidskostnader, men hvis vie regner ti år blir dette 40 000 per år. Antagelig vil dette komme som en økning av en rekke avgifter, og som et enda dårligere tilbud frem det offentlige mht infrastruktur, skole- og helsevesen.

Få snakker om dette. Noe som ikke er overraskende i og med at svært få er i stand til eller villige til å se langsiktige konsekvenser av det de mener og det de gjør

Men ingen bortsett fra oss sakker om det som er den fundamentale årsaken til den kommende elendigheten.

Den er å finne i etiske og politiske prinsipper som har oppslutning fra alle unntatt oss.

Vi siterer igjen det som betraktes som moralske autoriteter:

Jesus: «Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham.»

FN: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

De som har ansvaret for denne håpløse sitasjonen er alle de som har støttet de prinsippene som Jesus og FN har gitt uttrykk for og som vi sitert over. Og igjen, dette er så å si alle unntatt oss.

For å gjøre det klinkende klart: den politiske implikasjon av det som Jesus og FN sier over er velferdsstaten, og som alle vet har denne nærmest universell oppslutning - det er bare vi som er imot denne måten å organisere samfunnet på.

En stor hærfører ble en gang forelagt en håpløs militær situasjon og spurt hvordan han ville komme seg ut av den. Han svarte at løsningen var å ikke komme inn i slike håpløse situasjoner.

Det er mye som tyder på at vi nå er i ferd med å komme inn ei en håpløs situasjon, og vi vet at ingen i etablerte miljøer –partiene på Stortinget, akademia, pressen - har noen som helst forståelse av hvor problemene ligger, eller hva som må til for å kunne komme inn på en kurs som må til for å unngå en katastrofe.

.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nrk.no/norge/flyktningene-kan-koste-750-milliarder-kroner-1.1...