Politisk streik i dag

I dag vil et betydelig antall ansatte i norske flyselskaper gå ut i en politisk streik. Den vil vare en time, og vil ramme reisende fra en rekke flyplasser (Gardermoen, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø). Passasjerer vil bli irriterte, mange vil muligens miste sine flyforbindelser videre, og streiken vil skape problemer i flytrafikken ved en rekke flyplasser i Europa.

La oss før vi går videre si at streik kan være et helt legitimt virkemiddel, men det er et virkemiddel som har store konsekvenser for personer som ikke er involvert i konflikten og derfor bør det brukes med måte og forsiktighet.

Hva er tema for streken? Vi siterer fra VG. Robert Eriksson varslet fredag endringer i regelverket blant annet for midlertidige ansettelser. Han vil gjøre det lettere å ansette folk midlertidig enn det er i dag. «– Når arbeids- og sosialminister Robert Eriksson nekter å høre på de sterke faglige innvendingene fra sine egne etater og fra en samlet fagbevegelse, ser vi ingen annen løsning enn å gå til politisk streik», sier Einan.

– Vi har akkurat varslet NHO og arbeidsgiversiden om at vi tar alle våre piloter og kabinansatte ut i politisk streik tirsdag klokken 13, i en time. Det dreier seg om 3500 medlemmer og vi regner med å lamme de flyplassene som tas ut …

Regjeringen vil altså gjøre det enklere å foreta midlertidige ansettelser, fagforeningene aksepterer ikke dette, og går til streik.

Om temaet for streiken skal vi bare kort si at dersom det er vanskelig å si opp en ansatt som ikke fungere i jobben (slik det er i dag), så vil han være forsiktigere med å ansette folk. Dette betyr at en ordning med midlertidige ansettelser vil føre til at folk som står utenfor arbeidslivet lettere vil kunne komme inn i arbeidslivet. Og viser det seg så at de er dyktige og fungerer godt i jobben vil de lettere kunne få en fast jobb.

Fagforeningen ser ikke dette, de er uenige i forslaget og går til streik.
Men hva er det fagforeningene egentlig gjør? Forslaget er noe regjeringen ønsker å gjennomføre. De partiene som sitter i regjering var før valget klare på at de ville gjennomføre noe slikt dersom de fikk mulighet til det. Regjeringen er valgt av Stortinget, og Stortingets sammensetning er som kjent bestemt av folket i valg. Alle disse elementene er i samsvar med gjeldende lover, regler og sedvane.

Se også hvordan fagforeningene argumenterer i VGs artikkel over: – Når arbeidsministeren nekter å høre på de sterke faglige innvendingene, ser vi ingen annen løsning enn å gå til streik [sitatet er noe komprimert].

Men det er ikke slik at statsråden nekter å høre på innvendingene, det som har skjedd er at han av politiske grunner har valgt en annen løsning enn fagforeningene går inn for. Og det er jo nettopp en statsråds oppgave å treffe beslutninger basert på politisk standpunkt. Fagforeningsfolkene fremstiller dette som om det å ha et annet standpunkt enn det de har er det samme som å ikke lytte til argumenter.

Det fagforeningene som går i ut i streik i dag egentlig gjør er da å gå til streik for å protestere mot resultatet av et legitimt, demokratisk valg!

Derfor er etter vårt syn en slik streik helt illegitim. Det er intet grunnlag (i Norge i dag) for å bruke maktmidler, som en streik er, for å hindre gjennomføringen av lovlige, demokratiske fattede vedtak.

Det som har skjedd er at venstresiden tapte valget, deres regjering ble av folket skiftet ut med en regjering bestående av partier som fremstilte seg som og som ble betraktet som et alternativ. Det er ingen tvil om at folket valgte dette alternativet. Men fagforeningene vil allikevel påføre en rekke passasjerer og andre meget stor irritasjon fordi de er misfornøyd med det som ble resultatet av et åpent og legitimt valg.

Dette viser bare enda en gang hvor udemokratiske de venstreorienterte egentlig er. De snakker ofte så fint om demokrati og folkestyre, men dersom folk stemte for noe annet enn de liker så er trusler og tvangsmidler ikke langt unna.

Vi får bare håpe at folk flest nå i enda større grad enn tidligere forstår hvor udemokratiske og hensynsløse de venstreorienterte egentlig er. Det de gjør i dag er intet annet enn å påføre en rekke reisende stor irritasjon og muligens store problemer fordi de ikke liker resultatet av siste Stortingsvalg.

Vårt syn er at dersom man ikke liker resultatet av de valg som skjer så må man arbeide politisk gjennom partier for å få til et bedre resultat neste gang. Vårt syn er at man i ekstreme tilfeller kan gå til steik, men å streike mot muligheten for å få flere inn i arbeidslivet, er helt uholdbart.

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/lammer-sentrale-flyplasser...

http://www.dagbladet.no/2014/12/08/nyheter/arbeidsmarked/politikk/arbeid...

http://stavrum.blogg.no/1418023955_midlertidig_jobb_bedr.html