Motstand mot innovasjoner

Så lenge samfunn er frie og rasjonelle (eller i betydelig grad er preget av disse prinsippene), vil det være individer som foretar innovasjoner. De observerer virkeligheten, analyserer fakta på en rasjonell måte, induserer teorier, og entreprenører setter så i gang prosjekter som vil ende med produkter som vil gjøre menneskers liv bedre.

Men irrasjonelle krefter - både individer og organisasjoner – vil ofte forsøke å hindre slike innovasjoner i å bli satt ut i livet. Begrunnelsene kan være meget ulike. Her er noe få eksempler fra historien, med motargumenter (de er dog svært kort beskrevet, og de er hentet fra ulike tider, ulike tradisjoner og ulike kulturer).

Det har vært motstand mot helbredelse av sykdom - sykdom var en straff fra Gud og mennesket måtte ikke gripe inn. Senere kom det motstand mot bruk av vaksiner for å bekjempe sykdom.

Bedøvelse, som skal lindre smerte ved medisinske inngrep, ble også møtt med motstand; smerte var noe Gud ga oss og noe som vi bare måtte finne oss i.

Prevensjon ble forsøk forbudt – skal du ha sex må du også risikere den staffen det er å få en kjønnssykdom eller barn. Likeledes var det fra samme livsfiendtlige hold motstand mot kvinners rett til abort.

Surrogati er møtt med motstand og er i mange land forbud.

Maskiner til bruk i masseproduksjon ble møtt med motstand, bla. med det helt uholdbare argumentet at de erstattet og derved fjernet arbeidsplasser.

TV ble møtt med mostand i enkelte land hvor frihet sto svakt, og selv om noen etter hvert godtok TV, kom det ny motstand da TV-sendingene kunne mottas i farver. Som den slagferdige politikeren Einar Førde (Ap) formulerte motstandernes hovedargument: -Vi vet at synden er kommet til verden, vi liker det ikke, og vi vil i hvert fall ikke ha den i farver.

Atomkraft og genteknologi er møtt med motstand basert på totalt urealistiske skrekkscenarier.

Så det dukker (i rasjonelle samfunn) stadig opp forbedringer, men disse blir av irrasjonelle krefter møtt med til dels sterk motstand.

Etter hvert, når innovasjonene som ikke er blitt stoppet viser seg å gjøre liv bedre, så forsvinner noe av motstanden. Men dukker det opp nye ting så kan de bli møtte med motstand fra de samme kreftene som var imot tidligere innovasjoner.

Nå kan det konkrete eksempelet som er foranledningen til denne kommentaren virke noe bagatellmessig i forehold til enkelte av de tingene vi nevnt over, men allikevel.

Moderne datateknologi har ført til at det blir enkelt å koordinere persontransport. Ved hjelp av apper kan man nå langt enklere enn tidligere gjøre det som i tidligere tider var å ringe etter en drosje. Problemet er at denne måten å organisere persontransport på er i strid med dagens statlige reguleringer av drosjemarkedet, og de vanlige motkrefter, hvis forløpere vi kort har nevnt ovenfor, kjemper imot.

Her fra en fersk artikkel på e24:

Haxi lanserer i dag en egen betalingsløsning for persontransport. Norges Taxiforbund frykter at de er en del av et gryende samfunnsproblem. Torsdag kom Haxis nye tjeneste, som gjør at passasjerene kan betale for turene de får gjennom Haxi-appen.

Styreleder Knut Thomassen i Norges Taxiforbund sier at de lenge har ment at dette er svart kjøring satt i system. Styreleder Knut Thomassen [«Svart arbeid» er arbeid som utføres frivillig mellom de involverte (kjøper og selger) uten at de som detter angår tar hensyn til statlige reguleringer og bestemmelser, og uten at staten får en betydelig del av den verdiskapningen som skjer.]

Den konkrete innvendingen er at dette er urettferdig overfor de som blir tvunget til å følge de mange statlige pålegg. Dette er en gyldig innvending, og et viktig poeng.

Videre fra e24: – Vi har hele tiden fulgt regelverket. Vi ønsker å fortsette med det, og levere persontransport som er trygg, miljøvennlig og effektiv til en fornuftig pris, sier Thomassen til E24. Han er bekymret for om tjenesten fører til mer skatteunndragelse. – Dette kan bli et samfunnsproblem. Haxi er anmeldt fra før, og nå når de tar det videre må myndighetene ta tak i dette også, sier Thomassen og viser til at Oslo kommune mandag valgte å anmelde en lignende tjeneste, Uber.

(Les gjerne hele artikkelen på linken nedenfor.)

Faktum er at det er fravær av frihet som skaper problemer, og at løsningen er å øke friheten.

Denne innovasjonen gjør en ting – persontransport – mye enklere enn tidligere, men det er motstand pga. omfattende statlige frihetsinnskrenkende bestemmelser. Motstanden kommer fra de som ikke er tilhengere av frihet, og fra de som har investert ressurser i å følge de eksisterende frihetsbegrensende bestemmelsene.

DLF er for frihet og vi er for velstand: vi er for alt som gjør menneskers liv bedre. Vi er derfor i utgangspunktet for de innovasjonene vi har nevnt over.
Men DLF er også et politisk parti, og vi kan derfor ikke oppfordre til ellet støtte lovbrudd.

Vi vil derfor si at man bør arbeide for frihet, dvs. man bør arbeide for at dagens ordne – velferdsstaten, et system som er umoralsk og ødeleggende for all velstand bli erstattet av et system som gir alle borgere full frihet. Det er velferdsstaten, men dens omfattende regelverk og med begrensninger på verdiskapning som gjør at denne appen kan bli forbudt.

Det er kun i et system med full frihet, som igjen forutsetter og bygger på at rasjonelle verdier dominerer i kulturen - at alle slike forbedringer kan hilses velkommen uten mostand og bli benyttet til å gjøre menneskers liv bedre.
Vi vil ikke oppfordre til lovbrudd, men vi vil oppfordre alle til å være rasjonelle, et prinsipp som innebærer at man ikke skal initiere tvang (eller støtte systemer som innebærer tvang, slik velferdsstaten gjør), at man skal respektere andre menneskers valg uansett hvor ukloke man måtte mene at de er, at man ikke har krav på annet enn å bestemme over seg og sitt, at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige, og at statens eneste oppgave skal være å beskytte alles frihet.

Kun da kan man få en stadig voksende velstand, og kun på et slikt grunnlag vil man få et samfunn preget av fred, harmoni og velstand, Og kun i et slikt samfunn vil innovasjoner som virkelig forbedrer menneskers liv alltid bli hilst velkommen og tatt i bruk.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://e24.no/digital/dette-er-svart-kjoering-satt-i-system/23349016