Kriminalitet i byggebransjen

Det foregår omfattende og alvorlig kriminalitet i byggebransjen. Dette var tema fra en reportasjene i Dagsrevyen i går.

Hva er det som skjer? Blir bygningsarbeidere overfalt? Eller blir materialer stjålet? Forsvinner redskaper og maskiner?

Men det er ikke noe av dette. Det som foregår er ifølge reportasjen mye verre. Det som skjer er at noen arbeider uten å følge de regler om lønn, arbeidsforhold, arbeidstid etc. som fagforeningene har fått staten til nærmest å lovfeste.

Fra reportasjen: Svart arbeid truer næringen…Seriøse aktører mister oppdrag til de som ikke betaler skatt eller moms på det de gjør … Den svarte omsetningen i bygg- og anleggsbransjen kan være opp i 120 -130 mrd kr … 30 % av omsetningen er svart … Den lovlige delen av byggebransjen kan forsvinne dersom vi ikke får bukt med den svarte useriøse delen av dette.

Av løsninger som kan komme ble følgende tiltak foreslått: strengere straffer, elektroniske identitetskort slik at vi kan få all informasjon i sanntid … Blant de som uttalte seg var skattedirektør Hans Christian Holte, riksadvokat Tor Aksel Busch, og adm. dir. i Byggenæringens Landsforening Jon Sandnes.

Det som skjer er altså at noen arbeider for en lavere lønn og jobber flere timer pr dag enn det som de lovlydige gjør. Og dette fører til at de entreprenører som ikke følger de nærmest lovpålagte reglene får et kolossalt konkurransefortrinn fordi de som følger reglene blir dyrere å benytte for oppdragsgiverne.

I Dagsrevyen i går var det flere som uttalte seg, men alle var enige om hva som måtte gjøres for å komme dette alvorlige problemet til livs. Og det som må gjøres, ifølge dem, var å iverksette enda mer omfattende og strengere kontroller og å innføre strengere straffer.

Men dette vil ikke løse problemet, tvert imot, det vil bare gjøre de som opererer utenfor lovverket enda mer oppfinnsomme slik at de ikke bare vil fortsette å la være å følge reglene, men også slik at de unngår å bli tatt.

De foreslåtte løsninger vil være meget kostbare, og de vil ikke løse problemet.

Det som må til er å gjøre det lettere for de lovlydige, slik at konkurranse kan skje på like betingelser – og da vil de som gjør der beste arbeidet i forhold til pris få oppdragene.

Der som altså må til er deregulering og skatte- og avgiftslettelser. Da vil der bli enklere for de lovlydige å drive, og det vil bli mindre å tjene på å ikke følge regler. Det som aller helst bør skje er en fullstendig deregulering og at alle skatter og avgifter fjernes, men det er vel dessverre et stykke før man når helt frem. Men som sagt, det som må skje for å bekjempe dette ondet er at skatter og avgifter reduseres eller helst fjernes, at byråkrati avvikles (dvs. at de som driver næringsvirksomhet slipper å sende stadig mer omfattende og kompliserte rapporter til myndighetene, at man er avhengig av tillatelser fra myndighetene for å gjøre den minste ting, etc.), og at arbeidsbetingelser blir avtalt mellom de som er direkte involvert, dvs. mellom arbeidstagere og arbeidsgivere.

Har man en gal teori om hvordan økonomien fungerer vil man løse de problemer som oppstår som følge av den gale teorien med tiltak som bare vil gjøre problemene verre. Det er dette som nå skjer. De gale teoriene går ut på at man kan oppnå elle øke velstand gjennom statlig tvangsregulering av virksomheter, men som man ser vil dette i stadig økende grad føre til mer kriminalitet.

Det som er en riktig teori er at all økonomisk aktivitet skal skje frivillig slik at alle betingelser - inkludert lønns- og arbeidsforhold - avtales mellom de involverte. Dersom man har et system og et lovverk basert på dette vil de fordeler som de som i dag driver ulovlig forsvinne, og markedet vil da favorisere de som tilbyr kvalitet; dette fordi den prisfordelen som de som opererer utenfor dagens lovverk vil forsvinne.

Altså; de foreslåtte tiltak vil ikke løse problemene, de vil bare gjøre dem større. Det som kan løse problemene er full frihet, dvs. at statlige reguleringer av alle typer blir fjernet og at alt som skal skje blir basert på frivillige avtaler mellom de involverte. Denne tilnærmingen ble ikke nevnt i Dagsrevyens reportasje.
.
.
.
.
..
.

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19112014/20-11-2014#t=14m6s