Blir sexkjøpsloven stående?

Sexkjøpslova kan leve lengre enn forventa. Venstre fryktar ny reservasjonsrett-sak Venstre lar lova ligge skrev Klassekampen nylig.

Og vi vil ikke bli overasket dersom de får rett i at loven vil virke lenger enn forventet. Som kjent er det nå flertall på Stortinget for å oppheve loven - dersom vi går etter partienes programmer; både Venstre, FrP og Høyre har programfestet å oppheve loven. Det er en stor puritansk koalisjon bestående av blant annet gammelkristne og nyfeminister som vil beholde loven - men for å stå oppreist når det blåser litt må man ha ryggrad, og det er noe disse partiene helt mangler.

Riktignok forutsetter disse partienes programformuleringer at en kommende evaluering vil vise at loven ikke virker, og nå er denne evalueringen, foretatt av Vista Analyse, kommet. Den sier at loven er en suksess. En kommentator i Aftenposten oppsummerer: Sexkjøpsloven virker. Gå videre. Sexkjøpsloven er en suksess. Det er det vanskelig å se bort fra, selv med ideologiske skylapper.

Men det er ikke så enkelt. To forskere, Anette Brunovskis, Fafo, og May-Len Skilbrei, professor i kriminologi, skriver i Aftenposten for et par dager siden: Vi vet ikke om loven virker. Faglige svakheter og snevre rammer gjør at den evalueringen som nå er lagt frem ikke gir mer kunnskap om prostitusjonsmarkedet. … Vi har lang og bred erfaring fra forskning på prostitusjon og menneskehandel gjennom flere titalls prosjekter, men da dette oppdraget ble utlyst valgte vi å ikke søke, fordi vi mente rammene var uforsvarlige.

Evalueringen Vista Analyse har utført er for smal, og det er knyttet altfor stor usikkerhet til de sentrale konklusjonene. Dermed er vi kommet dit vi fryktet; vi har fått en evaluering som ikke bringer kunnskapen om utviklingen i prostitusjonsmarkedet videre. Kanskje stemmer mye av det som står i rapporten, men i altfor mange tilfeller er grunnlaget for svakt til å vite om det faktisk gjør det.

Vista har gått sjeldent hardt ut i et komplekst felt ved å si at det ikke var vanskelig å trekke konklusjonen om at loven i det store og hele har fungert etter hensikten, og at funnene var klare og entydige.

Dette har forbauset mange som har lest hele rapporten, for der uttrykkes det tvert imot svært mye tvil og usikkerhet om grunnlaget for konklusjonene. Urovekkende er det også at rapporten påpeker forhold som tyder på at situasjonen kan ha blitt betydelig verre for personer i prostitusjon, uten at dette ser ut til å tillegges særlig vekt eller drøftes. Dette gjelder for eksempel at kvinner i gatemarkedet opplever økt utrygghet og at forholdet til politiet er forverret.

Flere har allerede pekt på svakheter i rapporten og konklusjonene den trekker, men vi er skuffet over mangelen på kritisk refleksjon hos flere kommentatorer. Det mye refererte estimatet over nedgangen i prostitusjon er, som rapportforfatterne selv sier, forbundet med betydelig grad av usikkerhet.

Så evalueringen er ikke faglig holdbar. Men slik vi vurderer det vil denne evalueringen allikevel være et tilstrekkelig stort fikenblad til at Venstre, Høyre og FrP kan begrunne en 180 graders helomvending med den.

DLF er imot hele loven. Vårt syn er at voksne skal kunne ha sex på de betingelser de selv frivillig måtte bli enige om. Og om dette inkluderer kontant betaling så er dette kun opp til de involverte, ingen andre har noen som helst rett til å blande seg opp i slikt.

Men hva med det viktigste påskuddet for loven (lovens formelle begrunnelse er altså ikke puritanisme) – at den skal hindre menneskehandel? Menneskehandel består i at personer fra som regel fattige land blir tvunget av kriminelle i hjemlandet til å arbeide i rikere land for så å måtte sende penger tilbake til disse kriminelle. Spesielt skal dette ramme kvinner som blir tvunget til prostitusjon. Dersom disse kvinnene ikke gjør som disse kriminelle sier vil dette gå ut over kvinnenes familier i hjemlandet.

Slik menneskehandel er forferdelig, men det er ukjent i hvilken grad det forekommer. Inger Marie Olsen skriver i Aftenposten 19/8 at etterforskingen her er skjev: Det er ganske klart at politiet overfokuserer på menneskehandel i prostitusjonsmarkedet … I «Koordineringsgruppen for ofre for menneskehandel» finnes det ikke en eneste person som har tvangsarbeid, eller menn, som ansvarsområde. … [Politiet sier selv] at menneskehandelbrillene først og fremst er på når de jobber med prostitusjon.

Med andre ord; menneskehandelargumentet er meget svakt.

Etter DLFs syn er det en helt gal tilnærming å forby prostitusjon (eller kjøp av sex) for å hindre menneskehandel. Skal man bekjempe menneskehandel må man fokusere på dette, og ikke på noe helt annet som kan være en mulig virkning av menneskehandel. Menneskehandel er forferdelig, og må bekjempes, men dette er en oppgave for politiet i de landene hvor de kriminelle opererer.

Vi vil ikke bli overrasket dersom en andel av de prostituerte driver prostitusjon fordi de er tvunget til det, men en andel gjør også dette frivillig – og det har de all rett til. Det blir helt galt å forby prostitusjon for å komme menneskehandel til livs.

Å forby prostitusjon (eller salg av sex) fordi noen av de som bedriver dette er ofre for menneskehandel er som å forby bilkjøring fordi noen sjåfører kjører uansvarlig.

DLFs syn er at enhver bør ha frihet, og dette inkluderer spesielt retten til å bestemme over sitt sexliv. Sex mellom mennesker som elsker hverandre er det beste, men dette er allikevel ingen grunn til å forby alle andre former for sex. Sex mot betaling er antagelig nokså trist, men vi er ikke helt fremmede for at noen få vil kunne betrakte dette som på et vis tilfredsstillende.

DLF går inn for at sexkjøpskove fjernes. Men vi må dessverre regne med at den vil bli videreført; vi ser ikke for oss at de tre partiene Venstre, FrP og Høyre har nok integritet til å stå ved sine programformuleringer og gå inn for å oppheve loven.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Sexkjopsloven-virker-Ga-v...

http://klassekampen.no/article/20140814/ARTICLE/140819975#sthash.MmZ7DR4...

http://klassekampen.no/article/20140814/ARTICLE/140819975

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Vi-vet-ikke-om-loven-virker...