«Tysk sentralbanksjef senker eurokursen»

En sentralbanksjef har sagt noe, og vips så er det uro i valutamarkedene.

Overskriften har vi hentet fra E24, og artikkelen sier blant annet dette: Den tyske sentralbanksjefen Jens Weidmann overrasker markedene med ikke å utelukke pengetrykking.

Lenge har Tyskland, og ikke minst den tyske sentralbanksjefen Jens Weidmann, blitt sett på som mer katolsk enn paven i sin motstand mot pengetrykking. … Men nå: Derfor utelukker han ikke kvantitative tiltak som øker pengemengden i eurosonen, selv om slike tiltak medfører en fare for høy inflasjon, noe tyskerne av historiske årsaker frykter (se faktaboks).

Faktaboksen inneholder bla. følgende: Da Tyskland etter den første verdenskrig måtte trykke verdiløse pengesedler for å betale de enorme krigsskadeerstatningene som seierherrene forlangte, utløste det en katastrofal hyperinflasjon. I oktober 1923 var inflasjonen på det verste og prisene brukte kun 3,7 dager på å doble seg. Og selv om den tyske hyperinflasjonen ikke er historiens verste - den fant sted i Ungarn i juli 1946 da prisene brukte 15 timer på å doble seg - var det den som har fått de verste konsekvensene. Mange mener hyperinflasjonen la grunnlaget for nazistenes maktovertagelse. Det førte igjen til diktatur, jødeutryddelsen og den andre verdenskrig.

Penger er mål på økonomisk verdi. Når én bil koster 1 million og en annen koster 200 000 så sier dette noe om hvor gode disse bilene er – prisene viser hvor mye ressurser som er gått med til å lage bilene. Penger er videre et byttemiddel, og penger er lager for verdi: man kan spare opp penger/kapital og lagre den i et antall kroner eller pund eller euro.

Da burde enhver forstå at det er viktig at pengene har stabil verdi, dvs. at en krone (for å bruke denne valutaen som eksempel) er verd (omtrent) det samme i dag som i morgen som om 30 år.

Men slik er det ikke. Alle som har levd en stund vet at pengene synker i verdi: for 40 år siden kostet en avis 1 krone, i dag koster den 25 kroner; å sende et brev kostet 50 øre, i dag koster det 9 kroner, osv. (At penger stiger i verdi forekommer langt mer sjelden, og det er også skadelig.)

Hvis man ser på valutaene i forhold til hverandre så er det heller ikke stabilt: i mange år var et pund verd 20 norske kroner og en dollar var verd 7 norske kroner; i dag er et pund verd ca 10 kroner, mens dollaren er verd 6 kroner.

At penger har synkende verdi er svært skadelig: det gjør at oppsparte midler synker i verdi, det gjør at kostandene ved å låne reduseres og at kostnadene vet å låne ut stiger, det gjør at langtidsplanlegging av verdiskapning blir vanskeligere, etc.

Nå er det slik at penger utstedes av sentralbanker, og disse er statlige, dvs. de styres i siste instans av politikere. Politikere er opptatt av gjenvalg, og for å få dette til må de gjerne innfri valgløfter som det ofte ikke er en reell dekning for. En av måtene de får dette til på er å trykke opp penger. Det er dette artikkelen vi siterte fra egentlig handler om.

Men å manipulere verdien av det som er målestokken for økonomisk verdi er alltid farlig og har ofte ført til store økonomisk problemer, dvs. økonomiske kriser som resulterer i slike ting som fattigdom og arbeidsledighet.

Liberalister går derfor inn for at pengene skal ha en stabil verdi. Dette får man til ved å ha et fritt bankvesen, dvs. et system hvor banker kan utstede penger og hvor alle kan bruke de pengene de ønsker å bruke (forutsatt at andre vil godta dem ved kjøp og salg). Dette vil føre til at folk flest velger å benytte penger som er stabile i verdi, dvs. de vil velge å bruke penger som er forankret i en gullstandard.

Dersom en bank utsteder penger og sier at «Vi vil innløse x kroner mot y gram gull når som helst», og kunden merker at banken holder ord, vil disse kronene ha en stabil verdi. (Dersom banken begynner å redusere verdien av sine utstedte penger vil markedet raskt merke dette, folk vil veksle inn sine penger og banken vil gå konkurs.)

I et system hvor man har statlige sentralbanker, og hvor det reelt sett er forbudt å benytte andre valutaer, vil alle være avhengige av de statlige pengene og da finnes det ingen måte man kan beskytte seg mot at sentralbanken etter pålegg fra politikere reduserer pengeverdien.

At man ikke kan beskytte seg mot dette kan man lett se dersom man undersøker bestemmelsene om «tvungent betalingsmiddel, eller «legal tender» (som det heter på engelsk): dette er bestemmelser som sier at man ikke kan la være å akseptere de statlige pengene som betaling.
Her er et utdrag av den norske sentralbankloven: § 14.Tvungent betalingsmiddel. [Sentral]bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. …

Selv om en avtale inneholder klausul om betaling av en pengeforpliktelse i gullverdi, kan skyldneren frigjøre seg med tvungne betalingsmidler uten hensyn til denne klausul.

Alle andre land har tilsvarende lover.

Dette innebærer at det er forbudt å beskytte seg mot en sentralbanks mulige uansvarlige håndtering av de pengene den utsteder.

Det som den tyske sentralbanksjefen uttale seg om var at nå skal til og med Tyskland åpne for å trykke opp penger, og dette er begrunnet med slike ting som å holde valutaen stabil ( hindre deflasjon), men historien viser at politikerne bruker dette for kortsiktige tiltak som på lang sikt er skadelige.

Liberalister vil ha en stabil valuta som ingen kan tukle med. Det som kan sikre dette er at den enkelte kan velge hvilken valuta han vil bruke, og at enhver bank kan utstede penger – noe som vil føre til at de pengene som er stabile vil «vinne» i konkurransen i markedet..

DLFs program sier bla. følgende om dette tema:

Et fritt banksystem med private penger vil føre til stabile forhold i økonomien og vil være grunnlaget for langsiktig økonomisk planlegging, noe som er en forutsetning for fremgang og velstand. I dagens system fører en politisk styrt pengeenhet og andre reguleringer til ustabilitet, usikkerhet og økonomiske nedgangsperioder.

Penger bør være en pålitelig målestokk, et byttemiddel og et lager for verdi. Dette er bare mulig i et fritt banksystem. I et fritt system vil markedet selv velge den målestokk for pengenes verdi som er mest egnet. Historien viser at dette er gull, og vi fikk derfor gullstandarden. DLF vil fjerne de statlige bestemmelser som i dag blokkerer en gjeninnføring av gullstandarden.

.
.
.
.
.

http://e24.no/makro-og-politikk/tysk-sentralbanksjef-senker-eurokursen/2...

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-05-24-28
http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION001300000000000000000