Feilaktig kritikk av liberalismen

(Dette innlegget er skrevet av DLFs leder Vegard Martinsen.)

Alle vet at det er store problemer på en rekke felter i samfunnet: det er forfall i skolen, det er betydelig arbeidsløshet/mange på trygd, det er voksende statlig gjeld/underskudd, det er voksende byråkratisering og skjemavelde, det er økende kriminalitet, antall tilfeller av korrupsjon og skatteunndragelser vokser, osv.

Svært mange tar for gitt at det er en økende liberalisering som er skylden i dette, og vi ser stadig artikler og innlegg i pressen som hevder noe slikt.

Men sannheten er at det er fravær av liberalisme, og de verdier den bygger på, som er årsaken til disse problemene, og at problemene kan vesentlig reduseres dersom politikken endres i liberalistisk retning.

Et av de siste eksemplene på et slikt innlegg er et skrevet av RL og publisert i VG 17/3. Jeg sendte et svar på dere innlegget til VG samme dag, og dagen etter fikk jeg en mail fra VG hvor de ba meg kutte innlegget kraftig. Siden en slik reaksjon ikke er uventet, var det opprinnelige innlegget skrevet slik at det inneholdt en del daukjøtt, så det kunne foretas betydelig kutt i lengde uten at meningsinnholdet i vesentlig grad gikk tapt.

Her er innlegget slik det opprinnelig ble sendt inn. Den forkortede versjonen sto i VG i går, søndag 23/3, under en noe annen tittel enn den jeg har satt på innlegget.

RETTER BAKER FOR SMED
RL retter baker for smed når han i VG 17/3 gir liberalismen skylden for kriser i amerikansk økonomi. Krakket i 1929 skyldtes ikke liberalismen, men i hovedsak innføringen av «The Smooth Hawley Tariff Act» i 1930, som økte tollen på mer en 20 000 importvarer. Investorer som forsto at denne ville medføre store handelsproblemer ved at andre land da også ville innføre tollrestriksjoner, solgte seg ut i forkant av at den ble vedtatt. Dette var utgangspunktet for krakket i 1929 og «de harde «30-åra». Under liberalismen har man ingen tollbarrierer.

L. sier at den nylige finanskrisen skyldtes nyliberalismen under Reagan og Bush. Men denne krisen skyldtes dels at staten påla banker å låne ut penger til folk som ikke var kredittverdige, og dels at sentralbanken manipulere pengeverdien. Under liberalismen gir ikke staten bankene pålegg om noe, og det finnes ingen statlig sentralbank. Videre er pengeverdien stabil med en gullstandard. De statlige utgiftene økte sterkt under Reagan og Bush jr, men det skyldtes i hovedsak at statlige velferdsordninger ble eskalert – og under liberalismen er det ingen slike, der er all velferd frivillig og privat.

Å si som L. at OECD står for liberalisme er bare merkelig. Og ang. den norske modellen så har ikke de økonomiske problemene meldt seg med full kraft ennå (slik de har begynt å gjøre f.eks. i Hellas), men la meg bare ha nevnt at oljefondet langt fra er stort nok til å innfri statlig inngåtte pensjonsforpliktelser. Under liberalismen er pensjonene private.

L. impliserer at egoisme er noe negativt, men egoisme innebærer bare at man skal handle slik at man selv virkelig tjener på det på lang sikt. Alternativet er å handle slik at man ødelegger for seg selv, og det kan vel ikke være noe å anbefale?

Problemene L. påpeker skyldes statlig innblanding i økonomien, og liberalismen sier at det ikke skal være noen slik innblanding. L. legger skylden for problemene på liberalismen når det er fravær av liberalisme som er årsaken til problemene. Et mer opplagt eksempel på å rette baker for smed skal man lete lenge etter. (Innlegget slutter her.)

Men det er et tragisk element her. At man uten videre, slik L. gjør, kan legge skylden for problemene på liberalismen når det foregår omfattende statlig styring og innblanding i økonomen, og at det er disse som er årsaken til problemene, viser både at skolen gjør meget dårlig jobb mht. å opplyse folk om fakta, og at liberalister har en stor oppgave foran seg mht. å fortelle hva som virkelig skjer. Men antallet liberalister som er rede og villige til å gjøre denne jobben er stadig økende, så dette er i hvert fall et positivt tegn.