Det vedtatte budsjettet

(Tittelen er en tilsnikelse. Det dette handler om er det budsjettforslaget som de to regjeringspartiene og deres to støttepartier ble enige om sist fredag. Men siden disse fire partiene har flertall regner vi med at det blir vedtatt.)

La oss først nevne et par ting som document.no fokuserer på: De blåblå er kommet til enighet med KrF og Venstre om statsbudsjettet for neste år. Et av resultatene er at pressestøtten ikke kuttes så mye som forventet. Faktisk blir det ikke noe kutt i det hele tatt, bare en videreføring av samme nivå som under de rødgrønne. … Effekten av regjerings-skiftet på dette feltet er dermed lovlig liten. …For NRK-lisensens vedkommende skjer noe lignende: De blåblå øker den mindre enn de rødgrønne ville ha gjort.

Så de gamle venstreorienterte papiravisene som folk kjøper i mindre grad enn tidligere skal nå fortsette å få inntekter via penger som er tatt med tvang fra skattebetalerne i samme grad som under de rødgrønne, og de borgerlige går altså helt og fullt med på dette. Og de blåblå, som altså har FrPs Siv Jensen som finansminister, går inn for å øke NRK-lisensen.

Så kan vi nevne enkelte andre ting: strømavgiften går opp med 0,56 øre pr kWh, avgiften på fyringsolje går opp med 52 øre pr liter – og for de som har fyrt med olje hele sitt liv og som nå egentlig skal presset over på noe som er mer klimavennlig enn olje sier finansminister Siv Jensen (på Dagsrevyen 15/11) at denne utgiftsøkningen kan kompenseres med tilskudd som kan benyttes til å skifte ut oljefyren. Man øker avgifter og vil kompensere med offentlige støtteordninger. Ille.

Videre, kontantstøtten til foreldre til ett-åringer øker fra 5000 til 6000 per måned, u-hjelpen øker til 1 % av brutto nasjonalinntekt, penger flyttes fra veivedlikehold og over til kollektivtrafikk (jernbane), kommunene får 214 millioner mer til omsorg for asylsøkere og spesielt pleietrengende (Dagsrevyens formulering).

Og hva er totalinntrykket? Budsjettforslaget fra de rødgrønne hadde en samlet utgift på 1114 mrd. kr, den blåblå regjeringenes forslag har en utgiftsside på 1118 mrd. Utgiftene øker altså med den borgerlige regjeringen!

Vi tillater oss å sitere hva vi skrev her på stemDLF da tilleggsproposisjonen ble lagt frem:

Det er korrekt som finansministeren sa det; lavere skatt er større frihet. Men skatt er det som det offentlige tar fra borgerne, dvs. samlet skatt er det som stat og kommune bruker. Hvis vi her holder oss til statens forbruk, så sier finansministeren reelt sett at dersom statens utgifter går ned (dvs. dersom skattetrykket ned), så øker friheten. Dersom finansministeren i budsjettforslaget for 2015 klarer å få til en merkbar reduksjon av utgiftene i forhold til Stoltenbergregjeringens opprinnelige forslag for 2014, vil vi anse FrPs regjeringsdeltagelse som en rimelig suksess.

Foreløpig er det - hvis vi holder oss til den økonomiske politikken - kun visse elementer i finansministerens retorikk, sammen med fjerningen av arveavgiften og reduksjon av formuesskatten, som tyder på at det er kommet en ny regjering.

Vi var ikke spesielt optimistiske mht den borgerlige regjeringens poltikk – vi hadde ikke regnet med nedskjæringer, men vi hadde håpet på en lavere vekst enn de rødgrønne gikk inn for for 2014 i forhold til budsjettet for 2013. Men nå går de blåblå inn for en sterkere økning enn de rødgrønne allerede i sitt aller første budsjett! De går ikke en gang inn for en reduksjon i forhold de de rødgrønnes forslag, de vil bruke enda mer av skattebetalernes penger enn den avgåtte regjeringen ville.

Siden enhver bruker egne penger mer klokt enn man bruker andres penger, dvs. privat penger brukes mer fornuftig enn hvordan politikere og byråkrater bruker skattebetalerne penger, så lover ikke dette godt.

Så for å si det på engelsk: «Be prepared: this will be a bumpy ride!»
.
.
.
.
.

http://www.document.no/2013/11/kutter-kutt-i-pressestotten/
http://stemdlf.no/node/5476