Økende korrupsjon i staten

46 mislighetssaker er avslørt i staten på tre år. En av ti statlige etater har oppdaget misligheter. Det er Aftenposten som forteller dette. Og ikke nok med dette: De fleste sakene dysses ned.

Så ikke bare har vi en økende mengde korrupsjon og snusk i den stadig mer omfangsrike norske staten, de fleste avsløringene om slike saker blir også dysset ned.

Vi gir igjen ordet til Aftenposten: En kartlegging fra riksrevisor Jørgen Kosmo og Riksrevisjonen viser at en av ti statlige etater har vært rammet av økonomiske misligheter de siste tre årene. … Korrupsjon, underslag og misligheter er mer omfattende i staten enn tidligere kjent.

En kartlegging av misligheter i 220 statlige virksomheter avslører at det er avdekket hele 46 utro tjenere i staten fra 2010 til 2012. …

«Det vil si at hver tiende statlige virksomhet har avdekket misligheter i løpet av de siste tre årene», skriver Riksrevisjonen.

Vi er ikke overrasket over dette, faktisk er dette en nødvendig og uunngåelig utviklingen i velferdsstaten. I en velferdsstat blir staten større og større, dvs. den tar på seg stadig flere oppgaver, den forsyner seg av en stadig større andel av verdiskapningen (dvs. den får tilgang på mer og mer penger), den vil få flere og flere ansatte, og den vil blande seg inn i flere og flere oppgaver. Vanlige borgere vil i stadig større grad bli avhengige av beslutninger fattet i ulike statlige organer. Da vil det være enkelte borgere som ønsker å påvirke en beslutningsprosess som angår dem til sin egen fordel, og noen av disse vil forsøke å - for å si det med rene ord – betale en offentlig ansatt for å få et positivt resultat eller et raskere resultat enn en normal saksbehandling skulle tilsi.

Så jo større staten er jo mer korrupsjon vil det bli. (Artikkelen i Aftenposten tar bare opp korrupsjon i staten; den tar ikke opp den enorme korrupsjon som finnes hos de som mottar ulike ytelser fra staten. Mest kjent av et stort antall slike saker fra de senere år er svindelen som SOS Rasisme ble dømt for.)

Men i tillegg til den rene korrupsjon som er avslørt, er det også kommet for en dag at noen av de som oppdager slikt forsøker å dysse sakene ned. Dette er ekstra ille, dette betyr at de som skal passe på heller ikke er til å stole på, dvs. at kontrollørene ikke kontrollerer slik de skal. Men på den annen side er dette bare et annet utsalg av det samme fenomen; jo større staten blir, jo mer korrupsjon får vi.

Som sagt; dette er et nødvendig resultat av en voksende stat.

Alle de andre partiene vil ha en stat som er større enn den vi har i dag. Hvordan måler man statens størrelse? Et enkelt mål er statsbudsjettets utgiftsside. Når de rødgrønne tok over for åtte pr siden var utgiftene på ca 620 mrd kr. Når de gikk av hadde utgiftssiden vokst til ca 1065 mrd kr.

Dette er en økning på omkring 70 % på åtte år. Det skal bli spennende å se hva økningen blir under FrP-Høyre-regjeringen. Vi vil tro at økningen muligens vil bli noe lavere enn den sannsynligvis ville ha vært under de rødgrønne, men at det blir en reduksjon anser vi som helt utelukket.

Og som sagt, jo større staten er, jo mindre frihet har vi, og jo større blir problemene på alle områder, og jo lavere blir velstanden i forhold til hva den kunne ha vært.

DLF vil ha en stat som kun beskytter borgernes frihet, dvs. en stat som er kontrollør og dommer og som ikke blander seg inn i eller regulerer borgernes fredelige aktiviteter. Dette er full individuell frihet, og et slikt system vil også sikre at slike ting som korrupsjon og annen kriminalitet havner på et lavest mulig nivå. Et slik system med full individuell frihet er også det eneste systemet som kan gi stabilt og harmonisk og velstående samfunn.
.
.
.
.
..

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/46-mislighetssaker-avslort-i-sta...

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fin/Nyheter-og...

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Satsinger/?pid=28448

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/fin/N...

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/fin/N...