Borgervern: Folk er gale

Dagens noe underlige tittel har vi tatt fra Dagbladet, som nylig omtalte et slags borgervern som opererer under navnet «Folk er gale».

- Vi vil ha gata tilbake, sier «Folk er gale» til Dagbladet.

Jeg er familiefar, og det startet da sønnen min ble tilbudt sigaretter på Grünerløkka da han var elleve år, sier «Folk er gale» til Dagbladet.

Mannen opplyser at han har drevet med det som framstår som borgervern — et begrep han selv misliker sterkt — siden forsommeren 2012. Han hevder det i Grünerløkka/Grønland-området i Oslo sentrum finnes mellom 15 og 20 unge menn som har fått nok av ulovlig sigarett- og dopsalg, og som er misfornøyde med politiets og politikernes innsats mot problemet.

- Jeg driver ikke med borgervern. Jeg gjør min borgerplikt. Vi vil ha gata tilbake, sier mannen.

- Utgangspunktet vårt er at vi ikke aksepterer at loven flyttes hele tida. Det er forbudt å selge dop og smuglersigaretter, og det burde slås ned på. Når vi parkerer feil får vi svi — men folk slipper unna med å selge dop og smuglerrøyk, og også falske sigaretter som kan være livsfarlige, sier «Folk er gale» til Dagbladet.

Det dette handler om er at det foregår åpenbart ulovlig salg av tobakk og narkotika på gata i Oslo, at slikt tilbys mindreårige, og at politiet ikke reagerer - de er for opptatt med å ta seg av folk som parkerer litt feil, personer som tar med seg for mye alkohol over grensen, menn som besøker prostituerte, personer som jobber svart, utlendinger med ulovlig opphold, folk som selger ikke-godkjente rusmidler, etc.

Derfor reagerer aktverdige borgere, de tar loven i egne hender og sørger for at ulovlighetene stanses!

Hva skal man si til slikt? De som står bak dette borgervernet sier klart at de tar avstand fra slikt, selv om det de gjør er helt typisk for det et borgervern gjør: et borgervern er frivillig ordensvern eller lignende privat virksomhet som har som formål å opprettholde ro og orden eller drive andre former for rettshåndhevelse på offentlig sted. Bruk av borgervern kan oppfattes som et alternativ eller supplement til den offentlige rettshåndhevelse, som i Norge utøves gjennom politiet. Spørsmålet om å etablere borgervern dukker ofte opp i den offentlige debatt, særlig knyttet til politiets prioriteringer og manglende ressurser. (SNL).

Men hvorfor foregår slik salg på gata? Og hvorfor reagerer ikke politiet? Vi skal si hva som er DLFs syn på dette, men la oss først si at DLF tar avstand fra alle former for borgervern eller forsøk på rettshåndhevelse som går utenom politi og det statlige rettsapparatet. DLF er en sterk tilhenger av rettsikkerhet, og alle former for borgervern er i strid med dette.

Hvorfor skjer slikt salg? Hvorfor er det slik at salg av sigaretter etc. skjer på gater og torv, av mer eller mindre tilfeldige selgere? Hvorfor er det ikke tilstrekkelig at slikt selges i butikkene?

Det er fordi det lovlige salget, som foregår i vanlige butikker, er pålagt så store statlige avgifter at sigaretter - for å holde oss til akkurat denne varen - er blitt ekstremt dyre. En pakke sigaretter på taxfree koster ca kr 30, men i en vanlig norsk butikk koster den ca kr 90. Det er altså mye å spare for røykerne dersom de kan kjøpe smuglergods, og det er tilsvarende mye å tjene for de som selger smuglergods; gateprisen er visstnok ca kr 50.

Grunnen til at slike varer selges av tilfeldige selgere på gata er at avgiftene er så enormt høye. Man kan lett fjerne gatesalget helt ved å fjerne avgiftene. Da vil salget komme i ordnede former og slike ting som aldersgrenser etc. vil bli overholdt.

Hvorfor reagerer ikke politiet? Politiet har en kolossal mengde oppgaver som dagens politikere har pålagt dem, og de vil aldri ha tilstrekkelig ressurser til å ta seg av alt. Derfor må de prioritere, og da prioriterer de saker som det er lite fokus på, saker som er enkle å håndtere, saker som er lite farlige, saker som er lite ressurskrevende. Det er derfor de lar denne type småkriminalitet være i fred.

Den saken som Dagbladet skriver er enda et eksempel på noe DLF har sagt en rekke ganger: høye avgifter og omfattende reguleringer av økonomien vil føre til at flere skyves over i den svarte økonomien, til at respekten for lov og rett blir redusert, til at kriminaliteten vil øke, til at rettsapparatet (inkludert politiet) vil måtte nedprioritere en rekke saker, og til at enkelte borgere da vil ta loven i egne hender.

Men må man ikke ha skyhøye skatter avgifter på sigaretter (og bensin og strøm og sukker og formue og biler og arv og eiendom og lønn og flyreiser osv.) for at vi skal få helsetilbud og skole og pensjoner og sosialhjelp og kultur og infrastruktur mer eller mindre gratis? Jo, det må man, men siden et slikt system vil måtte føre til høyere og høyere skatter og avgifter samtidig som (de offentlige) utgiftene øker og øker og etter hvert blir høyere enn (de offentlige) inntektene, er dette systemet ikke bærekraftig.

DLF derimot vil ha et annet system. DLF vil ha et system hvor man betaler for det man bruker direkte, dvs. hvor man ikke betaler for en rekke gratistilbud fra det offentlige ved å ha høye avgifter på sigaretter og alt mulig annet.

Det Dagbladet forteller om er enda et av utallige eksempler på at velferdsstaten, som dagens system heter, er i forfall, og på sikt ikke er bærekraftig.

Og hvis man tror at slike problemer er midlertidige, og at de kan løses ved noen enkle grep fra det offentlige, så tar man feil. Velferdsstaten er et system som innebærer at man tar fra de som er produktive og gir til de som er mindre produktive, og hvor dette prinsippet over tid blir gjennomført i stadig sterkere grad. Et slikt system er ikke bærekraftig. Det er en rekke konkrete eksempler som viser dette, og det Dagbladet forteller om – salg av sigaretter og narkotika på gata, borgervern – er bare det aller ferskeste av mange eksempler som viser dette.

.
.
.
.
.

..

http://www.dagbladet.no/2013/09/26/nyheter/borgervern/sigarettsmugling/i...