FN og Syria

FN viser sjokkerende maktesløshet i Syria skriver Aftenposten på lederplass i dag 23/8.

Den grusomme borgerkrigen Syria har nå pågått i mer enn to år, og det siste er at det er blitt brukt kjemiske våpen. Man regner med at mer en 100 000 mennesker er blitt drept og ca 4 millioner mennesker er blitt flyktninger i den tiden krigen har pågått. Krigen begynte med fredelige demonstrasjoner (i mars 2011) med krav om demokratiske reformer, og presidenten svarte på dette med sterk maktbruk.

Deretter eskalerte det, og det pågår nå en omfattende og intens borgerkrig. Krigen skjer i hovedsak mellom grupper som er lojale overfor president Assad, som er sekulær allawitt (en variant av shia-islam), og opprørere som sogner til sunni-islam. Borgerkrigen er således essensielt sett en del av krigen mellom sunnier og shiaer, en borgerkrig som med sterkt varierende intensitet har pågått siden Muhammeds død, selv om utgangspunktet her var et opprør mot det diktatoriske Assad-regimet. Ca 10 – 15 % av Syrias befolkning er alawitter/shia, mens resten er sunni. Under Assads regime (den sittende presidenten er sønn av den forrige presidenten, som hadde makten fra 1970 til sin død i 2000) har sunniene med god grunn følt seg dårlig behandlet.

Stormaktene er selvsagt involvert også i denne krigen; Russland og Iran støtter president Assads regime, mens Saudi-Arabia, USA og mange andre vestlige land støtter opprørerne.

Krigen pågår, den er grusom, og FN har ikke gjort noen ting. Det er dette som Aftenposten skriver om i sin leder.

Vi siterer: RYSTENDE BILDER av døde og døende mennesker ser ut til å bekrefte at kjemiske våpen er blitt brukt av de syriske regjeringsstyrkene i angrep utenfor Damaskus. Det gjør et særlig dypt inntrykk at mange av ofrene er små barn. …

Partene i borgerkrigen har beskyldt hverandre for bruk av kjemiske våpen mange ganger i løpet av de to årene konflikten har vart. Det nyeste materialet tyder på et angrep som kan ha krevd flere hundre liv. I så fall er det den mest alvorlige hendelsen av denne typen hittil.

BRUK AV kjemiske våpen er et brudd på folkeretten og en handling som må fordømmes på det sterkeste, uansett hvem som står bak. Dette er en holdning som verdenssamfunnet står samlet om å forsvare – i hvert fall i teorien.

Et minstekrav må derfor være at spesialister får slippe til for å fastslå om nervegass eller andre forbudte stridsmidler har vært benyttet.
Som ventet er syriske myndigheter lite interessert i å legge forholdene til rette for en slik etterforskning [om bruk av kjemiske våpen]. Mye verre er det at FNs sikkerhetsråd, verdensorganisasjonens høyeste organ, ikke makter å legge et sterkere press på Syria….

FN er handlingslammet, og Aftenpostens lederskribent er sjokkert. Men det er slik FN er. I beste fall kan FN vedta resolusjoner, men slike resolusjoner gjør lite inntrykk på mennesker som er i stand til å bruke giftgass overfor sivile mennesker i en (borger)krig.

FN ble opprettet etter annen verdenskrig for å hindre at slike kriger skulle skje igjen. FN skulle gripe inn og forhindre eller dempe kriger. Den første alvorlige styrkeprøven kom i Korea tidlig på 50-tallet, og da støttet FN med militære styrker Sør-Korea, som var blitt invadert av det kommunistiske Nord-Korea. FN gjorde da det som FN var ment å gjøre.

Men etter dette har FN praktisk talt aldri grepet inn for å hindre militære konflikter, og de har aldri hatt en viktig rolle i noen militær konflikt etter Korea-krigen: FN gjorde ingen ting i Vietnam, ingen ting i Jugoslavia på 90-tallet, ingen ting i noen av de mange konfliktene i Afrika, de gjorde ingen ting i krigen mellom Iran og Irak, de gjorde ingen ting i krigen mellom Irak og Kuwait, osv. Og i Midt-Østen, i krigen mellom Israel og noen av dets naboland eller grupper som formelt ikke representerer noen stat, har FN gjort svært lite.

Og om folkemordet i Rwanda, hvor FN hadde soldater til stede, men ikke grep inn, skriver Wikipedia om FNs rolle: …mens General Romeo Dallaire var vitne til at ubevæpnete tutsier og moderate hutuer ble myrdet på de mest grusomme måter, diskuterte man i FN-bygningen om man skulle kalle det et folkemord, hva slags farge FN-kjøretøyene skulle ha, og hvem som skulle betale transportkostnadene til Rwanda.

Så at FN ikke gjør noe mht Syria er hverken overraskende eller sjokkerende, det bare som man kan forvente.

DLF har alltid ment at FN er en fullstendig ineffektiv organisasjon som ikke har noen nyttig oppgave. Men det som er verst med FN er at alle land sitter der på like fot, dvs. at barbariske tyrannier og siviliserte vestlige demokratier sitter der på like for. Dette er å gi disse barbariske diktaturene er aksept og en legitimitet de ikke bør ha.

DLFs program inneholder bla. følgende om FN:

FN likestiller siviliserte land og tyrannier, og er derfor en umoralsk institusjon. FN-paktens paragraf 2.1 sier: «The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members». Dette prinsippet tas fullt ut på alvor, og viktige posisjoner i FN-systemet tildeles etter formelle kriterier og ikke på basis av landenes egne meritter. Sikkerhetsrådet, komiteen for menneskerettigheter, den internasjonale domstolen, o.l. har således deltagere fra de verste og mest undertrykkende regimer på kloden.

FN tiltar seg myndighet til å definere hvilke kriger og konflikter som er legitime basert på rene flertallsavgjørelser i Sikkerhetsrådet. Slike avgjørelser vil i FN ikke bli basert på noen moralsk bedømmelse av de stridende parters legitimitet, og FN tar da regelmessig side med den aggressive og usiviliserte part. Spesielt gjelder dette den såkalte Midt-Østen-konflikten, som i dag primært står mellom det vestlige, demokratiske Israel og aggressive terroristorganisasjoner som Hamas og Hizbolla.

Den moralske og politiske relativismen som preger FN er utelukkende til skade for de frie nasjoner, og gir diktaturene en aksept som DLF finner totalt uakseptabel.

FN oppnår ingen av sine opprinnelige, og til dels høyverdige, mål, og sinker arbeidet med å isolere og avvikle tyranniske regimer. DLF vil derfor melde Norge ut av FN.

.

.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2013/08/22/nyheter/syria/gassangrep/bashar_al-as...

http://www.dagbladet.no/2013/08/22/nyheter/syria/gassangrep/bashar_al-as...

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/FN-viser-sjokkerendeAmakteslosh...