«Dette forsvinner i Høyre-skolen»

Overskriften har vi hentet fra Aftenpostens forside i går, og artikkelen forteller om noen av de endringene som Høyre mener å gjennomføre dersom de kommer i regjering. Aftenposten forteller:

Årets skolestart kan bli den siste med gratis frukt og grønt og lovfestet leksehjelp. Høyre vil også ta bort to nyheter fra i høst: Gratis kulturskoletime og 600 nye lærere i ungdomsskolen.

Videre: Høyres skolepolitiske talsperson Elisabeth Aspaker gjør det klart at en rekke ordninger innført av den rødgrønne regjeringen skal fjernes så raskt som mulig, flere av dem allerede i statsbudsjettet for 2014:
Gratis frukt og grønt for elever i ungdomsskolen.
Lovfestet leksehjelp for elever fra 1. til 4. trinn.
Gratis kulturskoletime i forbindelse med skolefritidsordningen, som innføres fra i høst.
Forsøksordningen der utvalgte ungdomsskoler har fått til sammen 600 ekstra lærere fra i høst

Begrunnelsen for dette er av Aftenposten omtalt slik: Innsparingen vil partiet bruke ti lå styrke lærerne.

De rødgrønne har innført en del ordninger og så vil en regjering med Høyre i spissen ha andre ordninger. Men felles for begge – både for de rødgrønne og for en Høyre-dominert regjering – er at myndigheten skal bestemme pg så skal alle skoler gjøre (omtrent) det samme.

Vi vil tro at det ville vært bedre om hver enkelt skole selv velger hvordan den vil ha det - om den vil bruke penger på frukt og kultur, eller på andre ting som f.eks. etterutdanning av lærerne. Dersom skolen velger slikt selv, vil foreldrene kunne plassere sine barn i den skolen som gir deres barn et tilbud som foreldrene totalt sett finner best for deres barn.

Vi synes mangfold er bra, vi synes at det bør finnes skoler med ulike tilbud og ulike opplegg, og at foreldrene selv bør velge den skolen som passer best for deres barns evner, anlegg og interesser. Dette vil etter vårt syn være langt bedre enn dagens system hvor alle (offentlige) skoler tilbyr akkurat det samme.

Et system hvor foreldrene velger skole for sine barn vil også før til at foreldrene blir mer opptatt av og interessert i den skole dere barn går i, og i større grad følger opp sine barns skolegang enn et system hvor det er et offentlig skolemonopol og hvor barn f.eks. bare blir plassert i den skolen som ligger nærmest der hvor familien bor.

DLF mer det er galt at en regjering skal bestemme at skolen skal være sånn og sånn, og når det kommer en ny regjering så kan den bestemme at viktige elementer skal være annerledes. DLF vil at skolen skal styres av fagfolk, ikke av politikere. DLF vil at skolen skal styres av de som er skolen og eleven nærmes, dvs at de som er ansatte i den enkelte skole, og foreldrene. Vi mener at de som er tett på eleven best vet hvordan en skole skal drives, vi mener at de vet best hva som må til for at deres elever skal lære godt og trives best mulig.

Dette kan bare skje i et system hvor politikere ikke på noe vis er involvert i driften av skolen. DLF vil at hele skolesystemet skal privatiseres, og de første skritt mot dette er en gradvis reduksjon i de tilskudd som skolen får fra det offentlige. Dette skal skje samtidig med at foreldrene i større grad selv kan betale til skolen det som deres barns skoleplass koster. Samtidig vil foreldrene få skattelettelser som gjør at de vil bli i stand til dette. Samtidig vil skolen også bli frigjort fra alle offentlige bestemmelser på alle områder inkludert pålegg om pensum, lærebøker, regler for ansettelse, osv. I denne overgansgperiode skal skolen styres av et råd valgt av de ansatte ved skolen og foreldre til barna som er elever ved skolen.

Noen skoler vil da muligens være som den Høyre vil ha, noen vil være som den de rødgrønne vil ha, noen vil være annerledes og foreldre kan velge akkurat den de mener passer best for deres barn.

Dagens norsk skole trenger et kraftig løft. Resultatene i norsk skole, målt i internasjonale undersøkelser, er svake, frafallet er stort, lærerne er i for stor grad ikke oppdatert mht fag og metode, osv. – og dette skjer samtidig som Norge er et av de land i verden som bruker mest penger pr elev på skolen.

DLFs syn er at drastiske grep må tas. Dette kan ikke skje ved at Kunnskapsdepartementet skifter statsråd, det må skje ved en kraftig omlegging hvor de som er i skolen – på begge sider av kateteret - får avgjørende innflydelse over skolens innhold og drift. Kun DKF ønsker dette.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Dette-vil-Hoyre-fjerne-...