Kampanjen for øket valgdeltagelse

Som ved de siste valg kjører nå myndighetene og pressen en intens kampanje for å få øket oppslutningen ved valget. Man kan se annonser med budskap av typen «Det er viktigere at du stemmer enn hva du stemmer på» og «Vær med å bestemme over din fremtid og ditt liv: Stem!». De har til og med tatt i bruk moderne teknologi og lansert siden http://www.minstemme2013.no/ !

Tydelig er Aftenposten, som i går ga oss en ekstra forside med følgende tittel i krigstyper: Nesten halvparten under 30 år stemmer ikke ved valg. Inne i avisen sier sjefsredaktør Hilde Haugsgjerd at Det er ikke greit at halvparten mangler.

Hvorfor er det så viktig for myndighetene og for pressen at valgdeltagelsen er høy? Det er fordi lav valgdeltagelse gir myndighetene mindre legitimitet og autoritet. En regjering som kan si at «mer enn 90 % av velgerne stemte og langt mer enn halvparten stemte på oss» vil ha en større autoritet enn en som bare kan si at «det var bare litt over halvparten av de stemmeberettigede som stemte og vi fikk godt under halvparten av de avgitt stemmene, men takket være valgordningen som ga styringstillegg til de store partiene og takket være utjamningsmandater og en valgordning som gjorde det vanskelig for små partier å komme med, og en presse som holdt de små partiene utenfor valgdekningen, så klarte vi så vidt å få et flertall i Stortinget».

Høy valgdeltagelse gir autoritet og legitimitet til makthaverne; det er derfor de etablerte ønsker flest mulig til urnene. Slagordet alle skal med peker på det samme; man han liten eller ingen respekt for de som heller vil gå sin egen vei.

Hvorfor ønsker pressen det samme? Fordi den er et talerør for de etablerte maktgrupperinger, pressen er nærmest helt entydig sosialistisk eller sosialdemokratisk, og derfor vil den også at statens politiske ledelse, som den også håper å få mest mulig pressestøtte fra, ikke blir utsatt for en reell opposisjon.

I tidligere tider var pressen omtalt som «den fjerde statsmakt», et uttrykk som den skulle gjøre seg fortjent til ved å kontrollere og passe på de tre legitime statlige maktområder – den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt. Slik er det ikke lenger

I et system med maktfordeling og «checks and balances» skulle pressen passe på og kontrollere statens tre legitime oppgaver. Men i Norge har vi ikke lenger maktfordeling - den opphørte med innføringen av parlamentarismen, og vi har altså ingen reelt sett uavhengig presse som energisk og objektivt passer på alt staten gjør, i stedet har vi en presse som støtter opp om makten og som i alt for liten grad slipper til nyheter som ikke passer godt inn i det sosialistiske/sosialdemokratiske konsensus. (Slike nyheter kan man finne på det heldigvis fortsatt uregulerte og frie Internett.) Denne vinklingen i pressen er en av grunnene til at pressen synker i opplag og til at journalister som yrkesgruppe har liten tillit blant folk flest.

Men hvorfor synker valgdeltagelsen? Fordi de politikerne som slipper til har et budskap som er både irrelevant og uinteressant for de fleste.

Når stortingspartiene legger vekt på slagord som «Venstre satser på skolen» (som om ikke alle stortingspartiene vil dette, og som om de ikke har gjort dette etter tidligere valg, selvsagt med nedslående resultater), og når Høyre og Arbeiderpartiet har fullstendig intetsigende slagord som Nye ideer, nye løsninger?, og Vi tar Norge videre, mens SV, KrF og Senterpartiet er noe mindre intetsigende med slagord som Velg miljø og rettferd og Menneskeverd i sentrum/ og Vi tar hele Norge i bruk - så er det lite håp om at folk flest vil se politikkens relevans.

Men la oss kort se på hva en ung velger sier. Nettavisen skriver:

I ly for regnet inne på Pigen kafé sitter B … K… (19) fra Lier, og rister oppgitt på hodet. Hun kan stemme for første gang i år, men er så oppgitt over politikerne at hun ikke ønsker å benytte seg av stemmeretten.
- Jeg vil ikke stemme, og har gitt opp å følge med på valgkampen. Politikere sier og gjør så mye rart, men det er ingen som treffer meg med det de sier, forteller Kaur, og legger til: De sier ikke rett fram hva de vil. Alt er svevende. De pynter på sannheten istedenfor å si ting som det er. Det gjør debatten forvirrende. Jeg vil vite punktvis og konkret hva de har tenkt til å gjøre.

Det er lett å slutte seg til dette.

La oss ta med et poeng til slutt. Alle stortingspartiene sier at de satser på de unge, at de satser på fremtiden. Men hva er realitetene? Pussig nok kan man finne noe om dette i Aftenposten i går, den samme avisen som vi henviste til ovenfor. På den egentlige forsiden leser man følgende: Den norske staten kan gå i minus i løpet av 20 år. Dagens unge får regningen som må betales med økt skatt, mer arbeid, eller kutt i velferdstilbudet. Dette er altså et budskap som er stikk i strid med det som politikerne fra stortingspartiene gang på gang har lovet, men som er et uunngåelig resultat av den samfunnsmodellen som alle stortingspartiene ønsker: velferdsstaten: stigende byrder vil bli veltet over på fremtidige generasjoner – inntil det hele bryter sammen.

Bare for å ha nevnt det: DLF er det eneste partiet som har innsett at velferdsstaten ikke er en bærekraftig modell, og som vil ha en modell som innebærer at man selv har ansvar for seg og sitt og ikke kan, som i velferdsstaten, skyve det man selv skulle tatt seg av over på andre.

Det er som antydet over lett å forstå at mange gir blaffen i å stemme. Men dette er ikke den beste løsningen.

Det man bør gjøre er følgende, (i prioritet rekkefølge):

1) Stem på det eneste opposisjonspartiet, stem for frihet og ansvar, sten for den enkeltes rett til å styre og ta ansvar for sitt eget liv, stem for å ta makten fra politikere og byråkrater og gi den tilbake til den enkelte: stem på DLF.

2) I fylker hvor man ikke kan stemme på DLF: Stem blankt. Å sitte hjemme kan bli oppfatte som likegyldighet, men en blank stemme er et direkte signal til stortingspartiene om at man er imot det de holder på med av løftebrudd, utenomsnakk, ansvarsfraskrivelse, kameraderi, etc.

3) Bli hjemme!
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/politikk/article3660953.ece

http://stavrum.blogg.no/1376286270_hvorfor_stemmer_ikke_.html

http://www.aftenposten.no/meninger/Vi-mangler-halvparten-7276533.html#.U...