Bare norske flagg 17. mai?

Like sikkert som våren, like sikkert som 17. mai, kommer hvert år en diskusjon om hvorvidt man skal bruke bare det norske flagget i 17. mai-toget. Og like sikkert trer skillelinjene frem: noen synes at det er greit å bruke alle mulige flagg, noen vil ha forbud mot andre flagg enn det norske, mens noen bare vil anbefale at kun det norske flagget skal brukes. Og ingen går inn på de dypere årsakene til at denne striden oppstår.

La oss før vi går videre nevne at nordmenn i USA, dvs. etterkommere av nordmenn som utvandret til USA omkring 1900, ofte feirer 17. mai med tog og norske flagg, men vi har ikke hørt om at de bruker det norske flagget som en del av den tradisjonelle markeringen av USAs nasjonaldag 4. juli. Tilsvarende er det i Norge innvandrere fra ulike land som feirer sitt opprinnelige lands nasjonaldag; de fester og lytter til musikk fra hjemlandet og spiser tradisjonell mat fra hjemlandet og pynter med hjemlandets flagg. Så vidt vi vet er det ingen omfattende bruk av norske flagg på slike dager, og dette er selvsagt helt i orden.

De siste tiårene har vi fått et stort antall nye landsmenn som kommer fra en rekke ulike land, og barn fra alle disse landene deltar da i barnetoget 17.mai. Noen av disse ønsker visstnok også bruke flagget til sin families hjemland i toget.

DLFs syn er at det ikke bør komme på tale å beslaglegge flagg fra andre land i barnetoget; det skal ikke skje at politiet eller representanter for 17.-mai-komiteen river flagg fra andre land ut av små barnehender. Dersom et barn går med et annet flagg enn det norske så bør det få lov til det.

Men det prinsipielle: 17. mai er Norges nasjonaldag, eller, som det står i almanakken, det er Norges grunnlovsdag. 17. mai feirer vi Norges Grunnlov. Å feire noe innebærer at man bruker et symbol som representere det man feirer. Bruk av slike symboler er vanlig: i valgkamper bruker man buttons fra det partiet man støtter, er man på fotballkamp vifter man med et skjerf med sitt favorittlags farver, osv.

Å bruke f.eks. det japanske eller det kanadiske eller det mexicanske flagget på 17. mai er derfor noe underlig; det man feirer har ingen ting med disse landene å gjøre.

Det man feirer er altså den norske Grunnloven, og den var i utgangspunktet meget god, den sto i stor grad for opplysningstiden idealer (dog med enkelte stygge feil) om stor grad av individuell frihet, en begrenset statsmakt, rettsstat, næringsfrihet, frihandel, etc. Det er god grunn til å feire Grunnloven. Det gjør man ved å bruke det norske flagget.

Men det er altså noen som vil bruke andre lands flagg. Det er neppe slik at enkelte små barn selv kommer på at de skal bruke andre lands flagg, det er rimelig å gå ut i fra at det står noen voksne – f.eks. foreldre eller lærere – bak, og de er muligens drevet av en bestemt agenda.

Hvilken agenda?

Antagelig er utgangspunktet en oppfatning om at alle land er like (eller likeverdige), ingen land er spesielle og ingen land er bedre enn andre. Dette er uttrykk for en egalitarisme og en relativisme som er svært utbredt i dag. Denne holdningen kommer klarest til uttrykk i FN, hvor alle land sitter som likeverdige partnere; her sitter barbariske diktaturer på like for med siviliserte vestlige nasjoner. At det skal være slik er nedfelt i FNs statutter.

De (voksne) som står bak ønsket om å bruke alle lands flagg i 17. mai-toget ønsker med dette å si at Norge er ikke er spesielt, at alle land er likeverdige, at ingen land er bedre enn andre. De vil si at den styreform som er forankret i Norges Grunnlov kanskje er riktig og god for Norge, men at det ikke er slik at de prinsipper som Norge Grunnlov er basert på – stor grad av individuell frihet, en begrenset statsmakt, rettsstat, næringsfrihet og frihandel – er universelle. Det er derfor de synes at det er riktig å feire alle land 17. mai, og ikke bare Norge.

DLFs syn burde være klart. Vi støtter de prinsipper som Grunnloven bygger på, men som altså dessverre ikke ble konsekvent implementert i Grunnloven (og som senere lovgivning i alt for stor grad har satt til side). Vi mener at disse prinsippene er universelle, dvs. at alle mennesker har krav på og bør få full individuell frihet uansett hvilke land de bor i. Vi mener at disse politiske ideene er alle andre overlegne, dvs. vi mener at andre prinsipper for organisering av samfunn og for omgang og samkvem mellom mennesker er mindreverdige, dvs. vi mener at tvang og vold ikke hører hjemme i forhold mellom mennesker (unntatt i nødvendig selvforsvar).

Vår syn er at de som står bak kampanjer om å bruke andre lands flagg fundamentalt sett betrakter forskjellige land og forskjellige styreformer som likeverdige, og dette er noe vi i DLF tar sterk avstand fra.

Men til slutt; det skal ikke være noen form for forbud mot å bruke andre lands flagg 17. mai.