Tiggerproblemet

I de siste ukene er det kommet et betydelig antall romfolk til Oslo, og det ser ut til at det eneste de kan gjøre er å tigge, eller å spille musikkinstrumenter mens de tigger. Noen selger også magasinet «Folk er folk».

Men i hovedsak er det tigging de bedriver. De har heller ikke noe sted å bo, og sover ofte under broer eller i forfalne, riveklare hus. De må også ofte gjøre sitt fornødne i parker og på gatehjørner, eller de går i flokk til toaletter på kjøpesentre o.l., noe som faller eierne tungt for brystet; de mener at dette skremmer vanlige kjøpesterke kunder bort fra senteret.

Dette er en forferdelig ille situasjon for de som tigger, og det er også ille for de som blir plaget av pågående tiggere eller uønsket musikk, ubudne og uvelkomne overnattingsgjester, flokker av romfolk som benytter kjøpesentres toaletter, osv.

Det er kommet en rekke forslag til løsning (regjeringen skal legge frem et forslag om noen få dager, mens andre er kommet fra politikere som har utalt seg i pressen): forbud mot tigging, forbud mot tigging i visse tider og på visse områder, at kommune skal gi romfolkene kost og losji eller visse fasiliteter, etc.

Det som skjer nå er at politiet jager folk bort dersom de oppholder seg ulovlig i enkelte bygninger eller parker, men da flytter de seg gjerne til et annet sted hvor de heller ikke har lov til å oppholde seg, og da må politiet trå til igjen. Dette krever store resurser fra politiets side. Når det er snakk om straffereaksjoner er det kun bøter; vi kan ikke forestille oss at disse bøtene har noen betydning i praksis; det vil nok være vanskelig å innkreve bøter fra disse menneskene.

Det siste utspillet kom i går: Høyres leder Erna Solberg erklærte at dersom det blir regjeringsskifte ved neste valg og hun blir statsminister, vil det bli iverksatt tiltak som vil føre til at tigging ikke blir noe problem neste sommer.

Vi i DLF mener at ingen av disse planlagte tiltakene vil ha en merkbar effekt. Å ha et forbud mot tigging til visse tider og på visse steder vil føre til at det kreves en kolossal innsats fra politiet for å opprettholde det, og dette vil ikke være mulig i det omfang som er nødvendig for å stanse tiggingen. Å innføre et totalt forbud mot tigging blir også vanskelig; skal dette da omfatte gatesalg av magasiner som «=Oslo» og «Folk er folk», eller skal det omfatte gatemusikanter? Kanskje skal det da bli en offentlig godkjenningsordning for musikanter og gateselgere? Kanskje gatemusikanter må avlegge en prøve for å avgjøre om de virkelig kan spille? Mulighetene er uendelige – for øket byråkrati. Men problemet vil bestå.

Hva er da løsningen? Hvis vi ser på ren tigging først så er det slik at tigging pågår fordi mange gir til tiggere. Dagbladet forteller at 1 av 4 gir til tiggere. Hvis ingen ga til tiggere, ville tiggingen opphøre. Så det er altså slik at så mange gir til tiggere at det lønner seg å tigge, og da vil tiggingen fortsette uansett om det er forbudt eller ikke. Et forbud kan redusere tiggingen noe, men neppe slik at det blir en vesentlig reduksjon; til det finnes det ikke tilstrekkelige politiressurser. Og de som bryter forbudet, hva slags straff vil de få? En bot? Som er umulig å kreve inn? Dette virker neppe avskrekkende. Og dersom de settes i fengsel så er norske fengsler, for å sette det litt på spissen, å sammenligne med spa-hoteller, og vi tror at dette heller ikke vil virke spesielt avskrekkende på romfolk fra Romania. Og har vi et tilstrekkelig antall fengselsplasser til å huse alle de som vil bryte et tiggerforbud? Eller hva med å sende dem tilbake til Romania? På luksusbusser, med overnatting på tre-stjerners hoteller inkludert frokost på den lange veien ned dit? Heller ikke dette vil virke særlig avskrekkende, og dessuten vil de sannsynligvis bare komme tilbake – hva har de å frykte ved å bryte norske lover?

Men over til den reelle løsningen: det disse som nå tigger helst vil ha er et arbeid. Og da bør de offentlige reguleringer som stenger dem ute fra arbeidsmarkedet fjernes. Disse menneskene kan lite, og de er ofte analfabeter, og da er det ikke mange jobber de kan utføre, men det er noen: f.eks. kan de ta på seg enkle rydde- og vaskeoppdrag. Men siden de til å begynne med neppe er svært effektive i slike jobber kan de ikke gjøre seg fortjent til høy lønn. Det som da må gjøres er å deregulere arbeidsmarkedet slik at de kan få enkle jobber i korte perioder med lav lønn. Men fagforeningene vil neppe gå med på dette, de vil heller stenge disse menneskene ute fra arbeidsmarkedet. En deregulering vil få disse menneskene inn i arbeidsmarkedet, de vil da kunne skaffe seg kunnskaper og ferdigheter, og etter hvert kan de komme seg opp til å kunne utføre mer produktive jobber som kan gi dem stadig høyere lønn.

De trenger boliger. Man det er få boliger til leie i Oslo. Dette er fordi det er store offentlige restriksjoner på bygging av boliger (f.eks. Markagrensen). En annen ting er at man løper en risiko ved å leie ut. Leier man ut og leietageren viser seg å være vanskelig - at han lager bråk, at han ikke betaler leien, at han ikke holder boligen og området i orden – er det pga. offentlige reguleringer svært vanskelig å kaste ham ut. Dette gjør at enkelte utleiere kan være skeptiske til å leie ut til folk som har en annen bakgrunn enn den man er vant til. Hadde også dette markedet vært uten offentlige reguleringer, ville det vært svært mye enklere å komme seg inn på boligmarkedet og å bli der hvis man oppførte seg ordentlig og betalte leien i tide.

Nå er det slik at enkelte ikke har annen mulighet enn å gjøre sitt fornødne under broer og i parker. Dette er helt uakseptabelt og må stanses. Men siden man – politiet, rettsapparater – ikke har noen reaksjonsformer overfor de som oppfører seg slik, vil problemet aldri opphøre; det eneste politiet gjør er å vise folk bort, noe som fører til at de gjør akkurat det samme et annet sted. Tilsvarende, hvis et stort antall rom bruker toalettene på et kjøpesenter; kan de bortvises, men de kan ikke nektes adgang og det er ingen straff hvis de tar seg inn på området mot eiernes ønske på et senere tidspunkt. Dette skje i dag fordi eiendomsretten ikke beskyttes.

Vi er også imot at det offentlige, som regel kommunen, skal skaffe boliger og andre fasiliteter til disse menneskene; de bør gjøre som andre mennesker: jobb, tjen penger, spar, og kjøp eller lei en bolig for egne penger. Men med en deregulering av arbeidsmarkedet og boligmarkedet vil dette bli langt enklere enn det er i dag.

Vi har også sett fortalt i avisene at enkelt av romfolkene begår kriminalitet. Men dette er småsaker – lommetyverier, små tyverier fra butikker – og for denne type kriminalitet er straffene så lave at de ikke har noen som helst avskrekkende virkning.

De tiltak som er foreslått (eller iverksatt) for få slutt på en omfattende tiggeraktivitet som mange synes er plagsom, har ingen (eller i beste fall svært liten) effekt. Vårt syn er at det samme vil gjelde de tiltak Erna Solberg varsler dersom hun blir statsminister etter valget.

For å oppsummere: vi regner med at de aller flest rom som kommer hit vil ha en jobb og en bolig. Dette kan kun bli mulig dersom offentlige stengsler fjernes fra arbeids- og boligmarkedet. Dette vil også redusere behovet for tigging. Et tiggerforbud er ikke bare umoralsk, det vil også være umulig å håndheve, og det vil binde opp store politiressurser til ingen nytte.

De som måtte begå kriminelle handlinger – og da tenker vi ikke bare på tyverier, men også på slike ting som å gjøre sitt fornødne i parker og på gatehjørner eller sove på områder uten eiers tillatelse, eller å okkupere toaletter på kjøpesentre – bør idømmes strenge straffer og at disse skal sones under kummerlige forhold i vanlige fengsler; for at straffer skal være avskrekkende må de være slik at man helst vil unngå å måtte sone flere ganger. Kun dette kan løse problemet med at bybildet preges av omfattende tigging og umusikalsk musikanter og pågående gateselgere.

Men dessverre tror vi at ingen av de andre partiene vil gjøre noe av dette. I stedet vil de bare fortsette med den samme type tiltak de har brukt hittil, tiltak som praktisk talt er helt uten effekt.

.
.
.
.
.
.
http://www.nettavisen.no/m/?articleId=3616946

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10109551

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10109647

http://stavrum.blogg.no/1367215942_forby_tigging.html

http://www.osloby.no/nyheter/Politiet-kastet-romfolk-ut-av-hybelhus-pa-S...