Skjemaveldet vokser og vokser

I mer enn 40 år er det stadig kommet utspill om at skjemaveldet vokser og vokser, at nå er det nok og at nå må noe gjøres! Sist ut er to psykologer som fikk si det de mente om problemet på Dagsrevyen i går. Nrk.no skriver bla. følgende om saken: (Det tas utgangspunkt i at det var et tilsvarende opprør blant leger for noen uker siden):

De følger nå legeopprøret mot organiseringen av helsevesenet, og legger ansvaret på Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre.

Sverre Bryn har jobbet seks år i det offentlige helsevesenet. Det har blitt seks ganske forskjellige år i forhold til det han hadde trodd.

– Jeg må være ærlig å si at jeg hadde ikke forestilt meg det sånn. Jeg hadde trodd at jeg skulle drive med det jeg var utdannet til, altså terapi.

Bryn reagerer på at det blir mer og mer rapportering i helsevesenet, noe som går på bekostning av den tiden han bruker på pasientene sine.

– Jeg mener vi kanskje burde være mer opptatte av hvordan pasientene kanskje opplever behandlingen, og ikke minst om de blir bedre av det og om de blir friske.

– Måler de det da?

– Det måles ikke, sier Bryn.

Både psykologer og helseledere sier seg nå enige med de ti profilerte legene som for en måned siden gikk ut og hevdet at det norske helsevesenet er i ferd med å forfalle. Kjernen i kritikken var at byråkratiseringen spiser opp ressursene, noe som de mener fører til at kvaliteten på tjenestene blir dårligere.

18 skjemaer og målkrav

Både behandlere og ledere forteller NRK hvordan skjemaer og målkrav stjeler mer og mer tid fra møte med pasientene.

Dette er listen over alt psykologene må rapportere om:
• Diagnose per konsultasjon
• Diagnose per telefonsamtale
• Profesjon per konsultasjon
• Ulike utredningsverktøy
• Mål på pasientens fungering
• Epikrisetid
• Personformalia
• Ventetid
• Andel pasienter med IP
• Andel tvungen innskriving
• Antall liggedøgn
• Andel svar på henvisning med timeavtale i første brev
• Andel fristbrudd
• Varighet av ubehandlet psykose
• Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten planlagt kontakt
• Antall usignerte dokumenter eldre enn 14 dager
• Andel pasienter med registrert lovgrunnlag
• Andel utskrevne pasienter uten hoveddiagnose

Også helseledere bekrefter tendensen med økende byråkrati og mindre fokus på selve behandlingen.

– Vi blir målt på hvorvidt vi sender av gårde et dokument til rett tid til rett instans, men vi blir ikke kontrollert på kvaliteten i det dokumentet, sier Paul Møller, forskningssjef ved Vestre Viken, og som sitter i ledergruppa på psykologens arbeidsplass.

Flere skjemaer, mer byråkrati

Møller kjenner på det han opplever som et stadig voksende byråkrati som går ut over pasientbehandlingen.

– Alle skjønner jo at dette er en skjevfordeling. Begge deler er jo i og for seg viktig, men hvis jeg var pasient som skulle valgt, ville jeg jo helst at rapporten først og fremst var god, og ikke nødvendigvis kommer etter seks eller åtte eller ti dager. ….

Tilsvarende er det på alle andre områder innen det offentlige. Men hvorfor blir det slik? Må det bli slik?

Svaret er at ja, det må bli slik. Som vi antydet innledningsvis, har alle vært oppmerksomme på problemet i mer enn 40 år, alle har lovet å gjøre noe med det, og allikevel er det bare blitt verre og verre. Hvorfor?

Når det offentlige bevilger penger til noe, så ligger det bestemte forventinger og krav om hva pengene skal brukes til. Disse kravene er formulert i lover, forskrifter, retningslinjer og rundskriv (og hvis ikke dette er nok, må man se på innstillingene og debattene i Stortinget i forkant av angjeldende vedtak).

Men til tross for dette skjer iblant allikevel at pengene blir brukt til noe annet enn det som var intensjonen, selv om kravene i lovene og retningslinjene er oppfylt!

Derfor må man stadig omorganisere og endre på de lovene og forskriftene etc. som gjelder. Og derfor må de som bevilger pengene finne ut og kontrollere hva pengene egentlig går til, og derfor kommer det stadig mer omfattende krav om rapportering og tilsyn.

Så lenge de pengene som brukes kommer fra det offentlige, vil det derfor nødvendigvis føre til mer byråkrati: stadig flere og mer eksakte retningslinjer og stadig flere krav om rapportering, og stadig flere tilsyn for å kontrollere at rapporteringen stemmer, slik må bare komme hele tiden.

Men finnes det noen vei bort fra dette?

Ja, dersom alle bruker sine egne penger, vil de automatisk, når de bruker dem, passe på at de går til det som er meningen (og passer de ikke på går det bare ut over dem selv).

Skal du kjøpe noe til deg selv så passer du på at du får det du skal ha i en kvalitet som står i forhold til det du betaler. Men skal du kjøpe inn noe for andres penger til andre mennesker enn deg selv – og det er slik offentlig forvaltning skjer og offentlige penger brukes – så har man ikke denne automatiske kontrollen. Og har man ikke denne automatiske kontrollen, må man ha lover og retningslinjer og rundskriv og rapporteringskrav og tilsyn, etc.

Så dersom man hadde et system hvor man bruker sine egne penger, vil man praktisk talt slippe helt de enorme mengder ekstraarbeide som dagens skjemavelde representerer.

(Ja, man kan ha litt av det samme i et fullt ut privat system. Har man f.eks. private helseforsikringsselskaper, vil det kunne bli noe av de samme krav om å følge retningslinjer, det kommer krav om rapportering, etc. Men i et privat system vil det alltid være alternativer, og dersom reglene i et forsikringsselskap blir for omfattende vil det miste kunder til konkurrentene og derfor vil det være automatiske mekanismer og ordninger som sørger for at skjemaveldet ikke blir for ille. Dette vil altså ikke skje i dagens system – dette dels fordi det reelt sett ikke finnes konkurranse, og dels fordi offentlige systemer bare kan be om mer penger fra staten, og fordi praktisk talt alle tror at alle problemer kan løses med noen reformer og større bevilgninger. Og når alle tror dette vil dagens system fortsette som det er, dvs. med et stadig voksende skjemavelde.

Et voksende skjemavelde er derfor en integrert del av velferdsstaten. Vil du ha det ene, så må du regne med også å få det andre.

Det eneste partiet som vil ha en endring på dette er DLF!
.
.
.
.
.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10990089

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10948470