Ryanair

Det irske lavprisselskapet Ryanair er i hard vær for tiden. Det handler essensielt sett om at de ansatte har lav lønn og lange arbeidsdager, at de ikke har lønn under sykdom, at de har dårlig oppsigelsesvern, etc. (Det hevdes også at selskapet ikke følger gjeldende lover og regler, f.eks. at de ikke betaler riktig skatt, etc., men disse poengene lar vi ligge, bortsett fra at vi at vi vil si at vårt syn er at man absolutt bør følge de lover og regler som gjelder. Vi vil heller ikke si noe om at prisforskjellen mellom Ryanair og de andre er mindre enn man skulle tro pga. måten Ryanair priser sine tilbud på, f.eks. ved at man må betale ekstra for bagasje.)

Enkelte vil da pga. dette boikotte selskapet, eller de vil at staten skal pålegge selskapet å innføre den type lønns- og arbeidsbetingelser som er vanlige i Norge.

La oss innledningsvis at det er billig å reise med Ryanair, og at dette er en fordel for de mange som ikke har råd til å reise med vanlige selskaper som har langt høyere priser enn Ryanair. Skulle alle boikotte Ryanair vil mange miste sin mulighet til å reise med fly.

Men la oss se på forholdene for de ansatte. De ansatte jobber i Ryanair fordi dette er det beste tilbudet de kan få. Ja, betingelsene er dårligere enn for en som har tilsvarende jobb i f.eks. SAS, men alternativet for den ansatte i Ryanair er ikke SAS, det er en jobb som har enda dårligere betingelser. (Hadde han kunnet ta en jobb med bedre betingelser ville han ikke jobbet i Ryanair.)

Dersom alle boikotter Ryanair vil mange av de ansatte da havne i jobber med dårligere betingelser enn de har nå, og dette vil være et tap for dem.

Men kan da staten pålegge selskapet å sette opp lønnen? Da vil selskapet antagelig redusere eller legge ned driften og de ansatte mister jobbene sine. Dette vil da på sikt ha samme effekt som en boikott. Igjen vil de ansatt tape og måtte gå over til jobber som betaler dårligere.

Ansatte i vestlige flyselskaper som SAS har høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser enn de i Ryanair. Hvorfor? Velstanden i et samfunn er resultat av mengden akkumulert kapital i samfunnet. Mye akkumulert kapital gir høy velstand. I Vesten har man i flere generasjoner jobbet godt og effektivt, og derved er i hovedsak alle blir mer og mer produktive (man kan få gjort mer med en traktor enn med en spade), og resultatet av dette er høy velstand/høy lønn for alle. Det er derfor alle jobber i Vesten har relativt høy lønn. (Velstanden/lønnsnivået er altså ikke resultat av fagforeningenes kamp. Fagforeningene bør holde seg til å hjelpe med å få sine medlemmers lønns- og arbeidsbetingelser opp til markedsnivå; går de ut over dette blir deres innsats over tid skadelig for alle, også for medlemmene.)

Men i samfunn hvor man ikke har akkumulert kapital, der er folk mindre produktive, og lønningen er lavere. Det er umulig å øke velstanden kun med politiske vedtak, det som må til er som sagt akkumulering av kapital.

Mange av de som jobber i Ryanair kommer fra land hvor man ikke gjennom generasjoner har akkumulert kapital, og det er derfor deres lønninger er lave.

Men å jobbe i Ryanair i en periode innebærer at man kan dyktiggjøre seg, man vil lære seg hvordan man arbeider i et effektivt selskap, man vil bli mer verd på arbeidsmarkedet og man vil kunne skifte til en bedre betalt jobb i Ryanair eller i et annet selskap senere.

Det er dette som er en av de fine tingene med slike selskaper; de som begynner der har muligens lav lønn en periode, mens etter hvert skaffer de seg kunnskaper og ferdigheter og erfaring som gjør at de kan komme over i bedre betalte jobber.

De som ønsker å boikotte Ryanair, sier reelt sett Nei til folk som vil klatre oppover på velstandsstigen. De forstår ikke at dette er en stige med mange trinn, trinn som må tas ett og ett; de tror at man ved hjelp av politiske vedtak kan heve folk fra et lavt nivå og opp på et høyt nivå uten at de går trinnene på vei opp.

Men alle samfunn må gå disse trinnene for at innbyggerne skal bli mer velstående, og det et ingen snarveier. De boikottilhengerne åpenbart tror er at man ved innstas fra fagforeninger og politiske vedtak kan heve folk opp på et høyere lønnsnivå, men dette er umulig; dersom man forsøker dette havner man i gjeldskrise med store negative konsekvenser for spesielt de minst ressurssterke i befolkningen.

Å nekte folk å jobbe seg opp via jobber med lavere lønn for at de over tid skal kvalifisere seg til mer høytlønnede stillinger er da det samme som å nekte dem å gå opp den stigen som fører til høyere velstand for dem: det er det samme som, etter at men salv har kommet opp, å trekke opp stigen etter seg å si «Dessverre, siden dere ikke er oppe her hos oss så vil vi ikke la dere klatre opp».

Kort sagt: dersom de som er ansatt i Ryanair hadde kunnet velge bedre jobber ville de ikke ha jobbet i Ryanair, og dersom man gjennom politiske vedtak forsøker å innføre vestlige betingelser i Ryanair vil dette kunne føre til at alle mister jobben.

Vi vil tro at de ansatte ikke ønsker noen av disse alternativene, og de som ønsker det er jo ikke ansett i Ryanair i det hele tatt.

Så hvis du ikke vil være med på å hjelpe til med å sikre jobbene til de ansatte i Ryanair, hvis du ikke vil være med på å hindre at de må ta til takke med enda dårligere betale jobber, hvis du ikke vil være med på å gi de ansatte i Ryanair mulighet til å kvalifisere seg for enda bedre betalte stillinger, kanskje i andre selskaper, så må du gjerne boikotte Ryanair.

.
.
.
.
.
.
.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/04/10/stoltenberg-vil-ikke-fly-med...

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3605351.ece