Useriøse aktører

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt tar opp kampen mot det hun kaller «useriøse aktører» i utelivsbransjen. Vi siterer fra Dagbladet:

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil avdekke useriøsitet i utelivsbransjen ved å øke bruken av uanmeldte tilsyn. … Målet er å få et bedre arbeidsmiljø. De fleste i bransjen er seriøse aktører, men de useriøse aktørene gjør konkurransesituasjonen vanskelig, sier Huitfeldt til Dagbladet.

…Huitfeldt mener det er viktig med tett samarbeid mellom etatene, blant annet mellom Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Skatteetaten.

- Det er typisk at de som bryter én lov samtidig også bryter flere. Derfor er det viktig med samarbeid mellom etatene, sier hun.
Huitfeldt sier at korte arbeidsforhold også kan gjøre det vanskeligere å avdekke ulovlige forhold.

- I utelivsbransjen er det ofte snakk om korte arbeidsforhold, og det er mye ungdom og utenlandske arbeidstakere ansatt i denne bransjen. Det er arbeidstakere det kan være lett å utnytte, sier Huitfeldt.

Arbeidstilsynet ønsker et nært samarbeid med den seriøse delen av bransjen.

Formålet med utspillet er å varsle en kamp mot svart arbeid, mot moms- og skatteunndragelse, mot brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, etc. Myndighetene ved arbeidsminister Anniken Huitfeldt beskriver de som bryter disse reglene som «useriøse».

I utgangpunktet vil vi si at «useriøs» burde være merkelappen man setter på bedrifter som gir et dårlig tilbud til kunder og ansatte, men det er altså ikke slik myndighetene bruker dette begrepet, de bruker som antydet «useriøs» om de som ikke makter å følge fullt og helt det hav av regler og forordninger som myndighetene har vedtatt.

Men det er slik at det ofte er svært vanskelig å følge alle de regler som gjelder, og for mindre bedrifter er det kanskje umulig. Så det myndighetene gjør er å stemple de som forøker å klare seg ved å drive en bedrift, men som har små ressurser, for «useriøse». Vi i DLF synes at det er dette som er useriøst; det som er useriøst er å pålegge bedrifter regler som har som formål å tekkes politikernes foretrukne pressgrupper.

DLF tar avstand fra alle lovbrudd, men vi mener at det eneste legitime kriteriet for om en bedrift skal kunne få drive med sitt i fred for politiet og andre statlige myndighet er at alle som er involverte - leverandører, kunder, ansatte, eiere, etc. – gjør dette frivillig.

Dersom f.eks. en arbeidstager har valget mellom å gå ledig og å få trygd på eksempelvis kr 500 kr pr dag eller å jobbe for 800 kr pr dag mens tariffen sier at lønnen skal være 1000 kr pr dag, en lønn som arbeidsgiveren ikke har råd til å betale, så forstår vi godt at han velger å jobbe for en lønn som er lavere enn tarifflønnen. Tilsvarende for andre bestemmelser, f. eks om lengde på arbeidsdagen, etc. (men igjen, DLF forsvarer ingen ulovligheter).

For oss er «useriøse aktører» de som med tvang vil presse andre til å oppføre seg på bestemte måter, og da er det statlige myndighetene som er useriøse. Bedriften vil bare gi kundene et tilbud, de vil tjene penger, og de vil lønne ansatte så godt det er mulig innenfor denne rammen. Myndighetene vil pålegge bedriften å gjøre en rekke ting annerledes, og, som sagt, for mange bedrifter er dette umulig. Alternativet for dem er ofte ikke å følge reglene, men å legge ned. Vi anser dette som en uheldig løsning.

DLF vil ha et fritt næringsliv, og dette betyr at alt skal skje frivillig. Dette innebærer at dersom noen vil arbeide for en annen lønn og med en annen arbeidstid etc. enn det som enkelte politikere ønsker, så bør de ha lov til dette.

Vi vil med andre ord ha en fullstendig deregulering av hele økonomien. Dette vil føre til øket produktivitet og økonomisk vekst, det vil føre til en kraftig reduksjon av reell og skjult arbeidsledighet, og til en øket velstand fordi flere produktive krefter vil komme inn i verdiskapningen. Men den løsningen som arbeidsministeren går inn for er det bare fagforeningspamper som vil tjene på.

.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2013/03/31/nyheter/utelivsbransjen/arbeidstilsyn...