Trygdesvindel i stor stil

Norge trygdesvindlet for over 6 mrd. kroner - på ett år forteller VG i går, og vi er overrasket over to ting: dels av at tallet er så lavt, og dels av at myndighetene har satt i gang og publisert resultatet av en slik undersøkelse.

Den viser jo tydelig - enda en gang! – at noe er alvorlig galt med velferdsstaten.

Før vi kommenterer gir vi igjen ordet til VG Onsdag fikk arbeidsminister Anniken Huitfeldt overlevert rapporten som viser at det norske samfunnet hvert år rammes av omfattende trygdesvindel.

Proba samfunnsanalyse har fått i oppgave å undersøke omfanget av trygdesvindel i fem av de norske trygdeordningene. Funnene ble lagt frem på en pressekonferanse onsdag.

Selskapet har sett på ytelsene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. Ordningene hadde i 2011 en samlet utbetaling på 121 milliarder kroner.

Rapportens beregninger viser at det har blitt svindlet for disse summene i 2011:

- Foreldrepenger: 475 millioner kroner
- Dagpenger: 455 millioner kroner
- Uførepensjon: 2,5 milliarder kroner
- Arbeidsavklaringspenger: 2,4 milliarder kroner
- Overgangsstønad: 327 millioner kroner

Proba poengterer at disse tallene er basert på anslag, og ikke er reelle svindeltall. Tallene har blitt beregnet gjennom intervjuer med flere eksperter og NAV-ansatte fra hele landet.

Arbeidsministeren advarer mot at de usikre tallene ikke skal føre til at det tas tak i problemet. - Dette må vi ta veldig alvorlig. Vi har et velferdssamfunn som er bygd på tillit, men det holder ikke alene. Det må også baseres på kontroll, sier Anniken Huitfeldt.

Tidligere i år la Huitfeldt frem en rapport som viste at trygdesvindel har økt betraktelig de siste årene. I 2012 ble det anmeldt trygdesvindel for 210 millioner kroner. Året før var det tallet 189 millioner kroner, mot 134 millioner året før der igjen.

Rapporten som ble fremlagt viste at bedrageri med dagpenger utgjør nesten halvparten av det svindlede beløpet.

Som antydet over er det bare å forvente at det i velferdsstaten forekommer omfattende svindel når dens essensielle poeng er at enhver i minst mulig grad skal holdes ansvarlig for egne valg.

Staten disponerer svært mye penger, og da er kontrollmekanismene med bruken av dem langt dårligere enn de ellers ville ha vært. Allerede Aristoteles erkjente dette. I hans bok Politikken finner vi i følgende spissformulering en meget klok erkjennelse: Det som ingen eier er der ingen som tar vare på.

Når man disponerer og håndterer ting man eier, tar man som regel godt vare på det; det er sjelden at man ødelegger eller sløser bort verdier man selv eier. Men hvis man kan disponere ting andre eier, da er det ofte slik at mange er mindre påpasselige og mer sløsete enn de ellers ville ha vært. Og aller verst er det med ting som ingen eier, og ting som eies i felleskap av alle blir ofte oppfattet som om ingen eier dem.

Dette innebærer at man i stor grad kontrollerer og passer på det man selv eier, mens man ikke i samme grad er påpasselig med det som staten «eier». Det er slik at statens penger blir oppfattet som om ingen eier dem. Derfor vil folk som aldri vil stjele ellers ha en langt lavere terskel for å stjele eller svindle fra statlige ordninger.

Det er derfor slike ting som trygdesvindel - og skattesnyteri og momsunderslag og smugling etc. er så utbredt. Oppfatningen er at da stjeler man fra ... ingen.

Hvis vi går videre på dette så er det slik at dersom trygdeordninger, pensjonsordninger etc., hadde vært private ville kundene i langt mindre grad ha forsøke å svindle fordi da svindlet de et bestemt firma, og dessuten ville det være slik at de ansatte i firmaene ville ha lagt et betydelig arbeid ned i hele tiden å passe på at ingen utbetalinger var for store.

Vi er overbevist om at de aller fleste ansatte i Nav gjør en god jobb og gjør så godt de kan under nærmest umulige forhold, men allikevel vil incentivene der være slik at de ansatte vil være mindre påpasselige enn de ville ha vært hos tilsvarende ansatte i et privat firma, dette bla. fordi de ansatte i Nav er sikret jobb uansett fordi Nav ikke kan gå med underskudd og dermed bli lagt ned; staten garanterer jo for alle utgifter.

Med andre ord; dagens offentlige systemer er i betydelig grad slik at de oppfordrer til juks. Private systemer har de motsatte incentiv; det vil det hele tiden være incentiver som motarbeider juks.

Velferdsstatens organisering er altså slik at den fremmer juks og svindel. Når man ser dette i sammenheng med at i velferdsstaten blir kriminelle svært mildt behandlet, så er det ikke overraskende at det er så mye juks som det er. Det svindles for 6 milliarder kr pr år sier rapporten, men vi vil ikke bli overrasket dersom det vil vise seg at det virkelige tallet er langt høyere.

Og det er ikke bare med trygd det svindles, som kjent svindles det med u-hjelp, med studiestøtte, med støtte til trossamfunn, etc.

DLF vil avvikle alle offentlige støtteordninger. Den som vil kan støtte hva han vil med sine egne penger, men det at staten tar penger fra befolkningen og gir til diverse formål som, det er vi i DLF helt imot.

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10101568