Våre barn, vår fremtid

På Aftenposten forside 8/3 kunne men lese følgende overskrift: Advarer mot kvinners deltidsarbeid. …-Jeg etterlyser at man er ærlig om hva kvinner forårsaker hvis de velger å gå hjemme istedenfor å arbeide...

Hvem er det som sier dette? Det er likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV).

Inga Marte Thorkildsen advarer kvinner mot deltidsarbeid. Veien til likestilling går igjennom selvstendig inntekt, siker likestillingsministeren.

Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe – men det er det ikke sier Thorkildsen.

La oss se dette i sammenheng med noen andre ferske avisoverskrifter. Dagsavisen 7/3 hadde følgende på sin forside: Sjokkrapport om norsk helse. Andre land passerer oss i levealder. Barn sliter psykisk og med overvekt. Unge sitter 45 timer i uka foran skjerm. WHO: Psykiske lidelser er et av Norges største helseproblemer.

Inne i avisen kan man lese følgende: … i tillegg ser vi at en tredel faller ut av skolen, og mange av dem fanges ikke opp, sier [direktør i Helsedirektoratet Bjørn] Guldvog. Han mener det nå er grunn til å følge bedre med på barn og unges helse i Norge, og fange opp barn som sliter tidligere.

Hvis vi ser disse to oppslagene i sammenheng så ser vi en oppfordring fra venstresidens skarpeste hjerner om at kvinner ikke bør jobbe hjemme – bla. med å oppdra barn - fordi det å oppdra barn er langt mindre verdifullt enn å jobbe på kontor eller i produksjon i en bedrift eller i en kafe eller i en annen tjenesteytende næring.

Vi er uenige. Å jobbe hjemme med å oppdra og ta seg av barn er en svært viktig og verdifull oppgave.

NB vi sier selvsagt ikke at kvinnens plass er i hjemmet, det vi sier er at barn i sin oppvekst trenger omsorg og hjelp og støtte og råd og veiledning på alle mulige områder, og at det er (en eller begge av) foreldrene som best er i stand til å gi dem den omsorg og støtte de trenger. Videre bør barn helst ha voksne i sin nærhet, voksne som de kjenner og som har anledning og tålmodighet til å ta seg av dem, hele tiden.

Vårt syn er at det tilbudet som barn får gjennom barnehaver ofte er svært bra, men i visse tilfeller vil enkelte barn ha bedre av å ha nær omgang med en eller begge av sine foreldre enn av en som er ansatt i en begrenset periode i en barnehave hvor det er svært mange barn i forhold til antall voksne.

Barn tenger voksenpersoner å forholde seg til, de trenger rollemodeller, de trenger personer de kan stole på og ha full tillit til gjennom en lang periode, og selv om barnehaven kan yte mye av dette vil det ikke sjelden være slik at det er familien og spesielt foreldrene som kan gjøre denne jobben best. Vi har nå hatt en periode hvor svært mange barn er oppdratt i barnehave, og dette faller sammen med de utviklingstrendene som er skissert i Dagsavisens artikkel over.

Nå er det opplagt slik at korrelasjon ikke automatisk gir en årsakssammenheng, men oppdager man en korrelasjon så er dette et hint om hvor man kan begynne å lete etter årsaker.

DLF har ingen mening om foreldre bør ta seg av sine barn selv eller plassere dem i barnehave. Men vi vil ikke oppfordre noen til det ene eller det andre, vi vil ikke som SV si at det å jobbe hjemme er mindreverdig, og vi vil heller ikke at staten skal subsidiere det å plassere barn i barnehaver, slik det i meget stort omfang gjøres i dag.

Det er foreldrene selv som må velge hva som er best for deres barn og dem selv, og dette valget bør de foreta helt uten å bli presset av staten eller av politikerne i den ene eller den annen retning.

Vi vil til slutt minne om at barnehager stort sett er offentlige, i betydelig grad er offentlig finansiert, og er gjennomregulert av det offentlige, med den typiske kvalitet som følger med et slikt regime. VG skriver i går:

Slik brytes loven i 30 barnehager. VGs journalister har gått gjennom over 4500 tilsynsrapporter fra norske barnehager. Dette er noen av lovbruddene vi fant: Fluesopp, brannfeller, rotter og drukningsfare. Her er et utdrag fra VGs funn. Slik er tilstanden i 30 barnehager. … Der hvor tilsyn har funnet sted, er det konstatert lovbrudd i rundt halvparten av de kontrollerte barnehagene.

Vår syn er at mange barn får for lite omsorg og støtte fra voksne de kjenner og stoler på, og at løsningen på dette ikke er å svekke familien ytterligere.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnehager/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnehager/artikkel.php?artid=10108142