Er det ikke det ene så er det det andre

Vi har alle hørt om de problemer eldrebølgen vil skape: det blir for mange gamle, og dette vil føre til for store belastninger på helsevesenet, på sykehjem, på pensjonssystemet (bla. fordi det er for få som fortsatt er i arbeidslivet i forhold til de mange som er pensjonister) etc.

Men det er ikke bare eldrebølgen som skaper problemer, nå kommer det noe annet som også skaper problemer: nå kommer det en yngrebølge.
Orden “yngrebølge” sto med krigstyper på forsiden av Aften i forrige uke, men her siterer vi fra en artikkel om dette nye store problemet på osloby.no

Yngrebølge gir Oslo pengeproblemer

For å kunne bygge mange nok skoler i årene fremover, vil byrådet kutte driftsbudsjettet med nær en halv milliard kroner

Oslo vokser i rasende fart, og det er særlig barn og unge det blir flere av. Dette skaper hodebry for byrådet, som i dag la frem sitt budsjettforslag for 2013.

- Tidligere har det vært snakk om at Oslo må bygge ett klasserom i uken for å møte elevtallsveksten. De kommende fire årene bygger vi to klasserom i uken, sier finansbyråd Kristin Vinje (H).

I løpet av de neste fire årene må det lages 11 000 nye elevplasser. Det tilsvarer investeringer på 11,8 milliarder kroner. Det meste av utbyggingen skal lånefinansieres. Totalt vil Oslo i 2013 få en gjeld på hele 28,7 milliarder kroner. Økte rente- og avdragskostnadene gjør at det blir mindre igjen til å drifte byen. Økte pensjonskostnader spiser også av kommunens driftsbudsjett.

Totalt kuttes driftsbudsjettet med 450 millioner kroner – 130 millioner mer enn det som ble varslet i fjor.

I praksis er tre områder skjermet for kutt: skolebudsjett, kollektivtrafikk og samarbeid med frivillig sektor. Kuttene fordeles jevnt på kommunens øvrige områder.

Skolenes driftsbudsjett økes med 237 millioner – en realøkning på 12 millioner.

… Budsjettkuttene går særlig ut over bydelene, som har ansvar for barnehager, barnevern og sykehjem. Bydelene og lokalpolitikerne får 316 millioner kroner mindre å rutte med neste år i byrådets forslag.

Dette minner oss om de bortforklaringer som kom da det sosialistiske Sovjetunionen ikke klarte å produsere nok mat til å fø sin befolkning; det var dårlig vær som førte til små avlinger og derved matmangel - i så fall hadde Sovjetunionen kontinuerlig dårlig vær i 70 år.

Man faktum er at det ikke var det dårlige været som var årsaken til de dårlige avlingene, problemene skyldtes organiseringen av økonomien, en organisering som ikke motiverte de som produserte og som koordinerer deres produktive aktiviteter svært dårlig.

Det er det altså dette som skjer her: dårlig organisering og dårlig motivasjon overfor de som produserer, de som står for verdiskapningen, fører til at tilbudene blir mangelfulle. Det er derfor det stadig er det som avisene kaller kriser i de offentlige tilbudene.

Men man kunne ha organisert dette på en annen måte. Man kunne hatt et system hvor den enklete sørget for seg og sitt, og hvor han prioriterte sine inntekter og sine utgifter på en slik måte at han tok seg av sine barn og planla for sin egen alderdom.

Hadde man hatt et slikt system ville alle aktørene i samfunnet hele tiden ha koordinert sin aktivitet - arbeid, sparning, investeringer, forsikringer, etc.- slik at tilbud og etterspørsel hele tiden hadde balansert. Da ville en øknig i antall eldre – eller antall yngre – ikke budt på noe problem. Da ville man ikke fått de plutselige problemene som oppstår i de offentlige tilbudene, og som myndighetene ikke klarer å løse på en grundig måte.

Men et slik fritt og ansvarlig system har vi ikke, det vi har i stedet er et system hvor man overlater en stor del av det man tjener til det offentlige, og så velger man annethvert år politikere som skal styre denne enorme pengesekken ved å organisere og gi oss mer eller mindre gratis tilbud innen skole, helse, pensjoner, osv. Enhver burde forstå at et slikt system ikke kan fungere i det lange løp. Men så lenge folk flest tror at dette systemet vil fungere, og stemmer på de partiene som er for dette systemet, vil vi måtte leve med det. Og det ser ikke ut til at daglige avisoppslag om krisen i helsevesenet, krisen i eldreomsorgen, problemene med eldrebølgen, og nå problemer med yngrebølgen, ser ut til å få folk over på en ansvarlig kurs.

Så vi må nok bare leve med dette systemet en god stund til, vi må leve med dette systemet så lenge folk flest stemmer på de store partiene, som alle er for dette merkelige systemet. Og for ordens skyld, det er bare DLF som vil ha et system hvor den enkelte har frihet til å ta vare på seg og sitt, og hvor han ikke blir prisgitt mer eller mindre tomme løfter fra politikerne, og hvor tilbud kontinuerlig på en smidig og fleksibel måte tilpassess skiftende behov.
.
.
.
.
.
.

http://www.osloby.no/nyheter/Yngrebolge-gir-Oslo-pengeproblemer-7001335....