Au pair

I den lange rekken av skadelige ordninger i velferdstatten/sosialdemokratiet skriver avisene i disse dager om au pair-ordningen. Dagbladet skriver:

Dagens au pair-ordning gjør gruppa spesielt utsatt for tvangsarbeid og menneskehandel, ifølge ny rapport.

Dette var det prinsipielle. Artikkelen legger dog ikke størst vekt på det prinsipielle, den legger som man kan vente seg av aviser i dag størst vekt på konkrete enkeltsaker, og den som vil lese om den plagsomme situasjonen en av au pairene i Norge kom ut for kan lese artikkelen som vi har linket til nedenfor.

Denne au pairen er langt fra den eneste au pairen som utsettes for tvangsarbeid, viser en ny rapport fra JURK (Juridisk hjelp for kvinner). Grunnprinsippene i au pair-ordningen gjør kvinnene som kommer til landet spesielt sårbare for tvangsarbeid og andre former for menneskehandel, slår en rapporten fast.

- Vi tenker at hele au pair-ordningen slik den er i dag er problematisk, og bør avvikles, sier Lene Løvdal, forfatter av rapporten og rettighets- og prosjektansvarlig i JURK til Dagbladet.

- Au pairene jobber samme sted som de bor og arbeidskontrakten er en forutsetning for oppholdstillatelsen. I tillegg er de migranter som er her en kort periode og ikke kjenner sine egne rettigheter….

JURK har siden 2011 jobbet med å kartlegge å styrke au pairers rettigheter gjennom et rettighetsinformasjonsprosjekt finansiert av IMDI. Løvdal mener hele ordningen bør avskaffes. …[Et hjertesukk fra en au pair til slutt i artikkelen:] “Selv om vi bor i huset deres kan de ikke behandle oss som slaver”.

Problemet her er at unge kvinner fra land langt unna – Peru, Filippinene, etc. – tar seg jobb som au pair og ofte blir svært dårlig behandlet: de må utføre mye og tungt arbeid, de har lang arbeidstid, de har lav lønn, etc.

Men dette er en spesialordning som Wikipedia definerer slik: Au pair (fransk «på lik fot») er en ung person som bor hos en familie i et fremmed land med den hensikt å lære om kulturen der. Vertsfamilien gir kost, losji og lommepenger, og regner som regel med å få hjelp til barnepass og lettere husarbeid tilbake.”

Dette er altså ikke vanlig arbeid, og de unge kvinnene som tar på seg slike jobber får spesiell oppholdstillatelser av myndighetene. Men, som Wikipedia også sier: “Ordningen kan bli misbrukt for å skaffe underbetalte hushjelper fra utlandet.”

Vi ser at au pairer blir utnyttet og for ofte utsatt for tvangsarbeid; det er dette som sikkert korrekt påstås i JURKs rapport. Hvordan kan dette skje? Og hva kunne ha forhindret det?

Problemer kommer av at det er attraktivt å komme seg til Norge (og andre velstående land), og at det er vanskelig å komme seg til Norge på lovlig vis. Dette fører til at en del av de som kommer hit reelt sett blir ulovlige, dvs. at de lever og arbeider utenfor de vanlige rettsregler som gjelder; de er mao. egentlig rettsløse.

Mer spesifikt ang. au pairer: hvis de ikke gjør som vertsfamilien sier så blir kontrakten oppsagt og de må reise hjem.

Tilsvarende problem har vi også mht alle de som oppholder seg ulovlig i Norge; f.eks. er deres søknader om asyl eller oppholdstillatelse avslått, og det som så skjer er at de bare forsvinner fra alle de sfærer som myndighetene har oversikt over (f.eks. asylmottak).

Det som skjer med disse som er utenfor regelverket er at de, som Dagbladet skriver, er utsatt for “tvangsarbeid og menneskehandel”; dvs. de jobber for lav lønn og har ingen muligheter til å ta opp sine problemer med f.eks. rettsapparatet. De vil også ha problemer med å få f.eks. legebehandling. Dette er svært ille, men det er et resultat av den velferdsstat vi har; problemet med velferdsstaten (i denne sammenhengen) er at alle som er her lovlig har rett til enorme ytelser fra det offentlige. Dette blir dyrt (og stadig dyrere), de ansvarlige myndigheter førsøker til en viss grad å spare, og derfor kan ikke alle som vil bare få komme hit, og derfor vil vi få et stort antall personer som oppholder seg har ulovlig. Disse er altså nærmest totalt rettsløse, og i betydelig grad utsatt for “tvangsarbeid og slaveri”.

Løsningen er å tillate fri innvandring, dvs. å si at alle som vil jobbe her kan få komme hit. Da kan alle inngå de kontrakter de måtte ønske, og jobbe slik de måtte ønske. Men dette er uforenlig med at alle som oppholder seg her lovlig har rett til omfattende ytelser fra det offentlige: gratis helsetilbud, gratis skolegang, pensjoner, barnetrygd, osv. osv.

Det som da må skje er at alle de ytelsene vi i dag får fra det offentlige av den type vi skisserte over ikke kommer fra det offentlige, men via forsikringsordninger som den enkelte har skaffet seg selv.

Problemet også på dette området er forårsaket av velferdsstaten og dens enorme tilbud av gratisytelser, mens løsningen er et system hvor den enkelte har full frihet, men hvor han også har fullt ansvar for seg og sitt og selv må skaffe seg inntekter som kan finansiere skolegang, helsetilbud, pensjoner, osv. Alternativet er altså at mange utsettes for “tvangsarbeid, menneskehandel og slaveri”.

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/09/28/nyheter/au_pair/innenriks/rapport/236...