Oslo vokser

Antall innbyggere i Oslo vokser raskt; innen 2030 vil byen ha 200 000 flere innbyggere enn i dag. Men hvor skal disse nye innbyggerne bo? Dette var tema for en reportasje i Dagsrevyen sist lørdag 26/5. FrP i Oslo bystyre ved leder av byutviklingskomiteen Jøran Kallmyr gikk inn for at man skulle bygge nye boliger omkring T-bane-stasjonen i vest, dette fordi det praktisk talt ikke er plass til flere boliger i øst. Han sa også at utnyttelsesgraden i vest var omkring 12 %, mens den i øst mange steder var større enn 100 %. Ved å bygge i nærheten av T-bane-stasjonene i Vest kunne man få plass til ca 40 000 boliger, hevdet han.

Dette vil bety at mange områder som i dag fungerer som grønne lunger i byen blir fortettet, dvs. at i dag åpne områder blir tettet igjen med nye bygninger.

Det var også et innslag i reportasjen om fortetting som allerede pågikk i Oslo vest. En tidligere leder for en velforening ble intervjuet, og han mente at det var ille at haver med plener og epletrær forsvant og ble erstattet av nye hus; de som hadde bodd i området i generasjoner hadde en forventning om at deres bomiljø skulle videreføres, men nå skjer det en utbygging i høyt tempo uten hensyn til estetikk, grøntarealer, byggeskikk, etc.

VI i DLF har stor forståelse for at mange vil bo i by. I byer er det et enormt tilbud på alt man kan ønsker seg; så at byer vokser er ikke noe man bør bli overrasket over. Men vi setter også pris på at byer ikke er så tette, dvs. vi mener at det i byer bør være friarealer, grøntarealer, parker og område som kun er til benyttelse for alt fra barns lek til turgåing, sport, etc.

Men dagens boligpolitikk i Oslo, som innebærer at det skal skaffes boliger til alle nyinnflyttede innenfor det som er dagens reelle bygrense, innebærer at antallet slike grønne lunger vil bli kraftig redusert, og det er svært ille. Byen blir langt fattigere når dette skjer, og en viktig del av det som gjør byen god å bo i, blir borte.

Hva er da løsningen? I USA har man uttrykket “The elephant in the room”, som benyttes når det foregår en diskusjon om et viktig tema, mens det er ingen som never et svært viktig punkt. Og her er det en elefant i rommet.

Omkring Oslo ligger Marka, et kolossalt stort område hvor det er plass til et enormt antall boliger. Men Oslos politikere, og store deler av Oslos befolkning, vil ikke bygge i Marka. Marka fungerer om turområde, og de Oslo-borgere som benytter den vil gjerne fortsette å ha like kort vei til Marka som de har i dag. Dersom det bygges i Marka vil Oslo by vokse og grensen mot Marka vil flyttes utover og det vil bli lenger vei til turterrenget.

Så i stedet for å bygge i Marka og la veien til turområdene bli litt lenger, vil Oslos politikere heller fjerne grønne lunger og friområder inne i byen. Videre vil denne fortettingen føre til at det blir vanskeligere å bygge boliger, at tempoet i utbyggingen blir lavt, og til at boligene således blir dyrere enn de ellers ville ha blitt.

Dette poenget - at man kan bygge tilstrekkelig antall boliger i Marka - ble ikke nevnt i reportasjen i Dagsrevyen. Og det er jo dette - å bygge utover - som er det naturlige; dersom antall innbyggere i en by vokser vil også byens areal vokse.

Så vi i DLF sier: bygg boliger i Marka, og la de grønne lungene i byen fortsatt være tilgjengelige for alt fra lekende barn til sport og spill og annen moro.

Nå er dette ikke vårt primære standpunkt. Vårt primære standpunkt er at eiendomsretten skal gjelde, dvs. at statlige og kommunale restriksjoner på bruk av eiendommer skal fjernes. DLF er for at eieren skal bestemme over bruken av sin eiendom. Men dette innebærer at offentlige pålegg og restriksjoner, som f.eks. reelt sett er, Maksgrensen, skal oppheves.

Og dersom Maksgrensen oppheves vil områdene kunne bli tilgjengelige for boligbygging. Dette vil løse boligproblemet, det vil føre til at boliger blir billigere, det vil føre til at unge kommer lettere inn på boligmarkedet, osv. Men ulempen er at turfolket vil få en litt lengre kjøretur med bil eller T-bane før de kan begynne selv turen. Men dette er noe de bør kunne leve med.

Så derfor sier DLF; bygg i Marka!