Enda en mislykket statlig ordning

Listen over mislykkede offentlige støttetiltak er endeløs, men blir allikevel lenger for hver dag som går.

Det foreløpig siste i rekken er et tiltak som gikk ut på å la spesielt kvalifiserte arbeidstagere komme til Norge. Norge har som kjent sterke restriksjoner på innvandring, men vi trenger allikevel stadig mer arbeidskraft. Kombinasjonen av disse to momentene førte til at det ble innført en ordning som gikk ut på at visse typer arbeidstagere skulle få komme til Norge utenom køen.

Vi siterer fra Aftenposten: ”For å trekke til seg hardt tiltrengt arbeidskraft med høy utdannelse som blant annet ingeniører, ble Utlendingsloven endret fra 2010. Personer kommer forbi køen av arbeidsinnvandrere hvis de kan dokumentere en lønn over 500 000 kroner.”

Som enhver som ikke er sosialdemokrat umiddelbart vil forstå så var dette tiltaket dømt til å mislykkes. Aftenposten: “Når lønnsnivået undersøkes i ettertid, viser det seg flere ganger å være ren bløff. Flesteparten av spesialistene kommer fra Pakistan og Kosovo [og var vaskehjelper og kebab-kokker] …

– Spesialistordningen er en gavepakke til kriminelle nettverk, sier politioverbetjent Christian Berg.

… Berg mener spesialistordningen misbrukes av organiserte kriminelle, som driver med menneskehandel og import av arbeidskraft som blir utnyttet grovt.

– Kontrollfunksjonene i UDI, skatteetat og politi er svake fra før. I tillegg blir arbeidet undergravd av nye forslag. Systemet med spesialister fungerer slik. Det forteller det meste om situasjonen at blant de rundt 300 personene som er kommet inn i landet på den bestemmelsen, er det bare én eneste ingeniør, sier Berg. …

I slutten av februar aksjonerte politiet mot et albansk håndverkerfirma. De var tidligere tatt med 14 ansatte som hadde falske identiteter. Den nye kontrollen avslørte at svindelen hadde oppstått i en ny form. 12 av de ansatte hadde kommet inn i Norge som spesialister. Fire av disse er tatt, og tre er sendt ut av landet.

– Det er fullt av eksempler på misbruk av denne bestemmelsen, og det fører med seg mye annen økonomisk kriminalitet, som fiktiv fakturering og annen skatte- og avgiftskriminalitet. Dette kan også være en indikator for tvangsarbeid. Spesialistordningen undergraver arbeidet mot svart arbeid, og fører til konkurransevridning, sier Berg. …

Politiet viser i sin høringsuttalelse til at det har vært en kraftig økning i spesialistsøknader etter at ordningen trådte i kraft fra 2010. Og det er kun et fåtall som oppfyller kravene til spesielle kvalifikasjoner. De fleste «spesialister» er ufaglærte, mener politiet. …

Asker og Bærum politidistrikt viser til at kebabrestauranter med knapt én million kroner i omsetning tilbyr fast jobb til familiemedlemmer med årslønn på en halv million. De sier rett ut at dette er arbeidsforhold som neppe er reelle.

Oslo-politiet ramser opp yrkesgrupper som kjøkkenassistenter, kokker, butikkmedarbeidere, lagerarbeidere og yrker innen renhold samt bygg og anlegg. Alle disse er kommet inn som «spesialister»” (sitat slutt).

Som sagt, dette er ikke overraskende Alle slike ordninger vil alltid være mislykkede, dvs. alle ordninger som innebærer initiering av tvang/fravær av individuell frihet vil ha negative konsekvenser på sikt. Denne ordningen innebærer statlig initiering av tvang, og er derfor på sikt skadelig for alle.

Det som vil fungere best er at man har fri innvandring for alle som vil komme hit for å jobbe, og at man samtidig ikke har noen statlige støtteordninger. Da vil arbeidsvillige mennesker komme hit så lenge de kan tjene penger her, og dette er bra både for de som kommer og for de som allerede er her; jo flere som jobber jo større blir velstanden.

Nå er vel ikke de direkte skadevirkningene av denne ordningen så store (annet enn at den har oppfordret til svindel og at myndighetene igjen har latt seg lure), men den er enda et eksempel på at de aller fleste både blant politikere og befolkningen som helhet tror at statlig styring er en god ting, dette selv om andelen mislykkede styringstiltak er svært nær 100 %..

Hvor lenge vil dette fortsette? Hvor lenge vil man få stadig nye styringsinngrep, hvor lange vil staten gå inn for frihetskrenkende tiltak i den tro at slike ting vil føre til høyere velstand? Det vil fortsette så lenge folk tror at styring og tvang er en god og nyttig ting. Det vil fortsette så lenge folk flest tror at man kan oppnå positive konsekvenser ved å bruke tvang overfor fredelige mennesker for å få dem til å handle på bestemte måter. Men dette er umulig. Tvang vil alltid ha negative konsekvenser, og dersom en stat er basert på initiering av tvang, slik alle diktaturer og alle velferdsstater er, vil utviklingen gå i negativ retning, først sakte og så raskere etter hvert.

Tilbake til det som var poenget i Aftenpostens artikkel: DLFs syn er at staten ikke skal ha spesielle ordninger for innvandrere. DLF mener at alle fredelige mennesker som vil komme hit for å jobbe bør få anledning til det. DLF er også imot alle statlige støtteordninger. DLF mener at statens eneste oppgave skal være å beskytte borgernes frihet og ikke ha noen andre oppgaver.

Men så lenge DLF er et lite parti, og alle andre - både partier og enkeltmennesker – er sosialdemokrater, vil vi stadig bli utsatt for flere og flere og mer og mer skadelige ordninger, ordninger som vil innskrenke friheten og derved føre til et samfunn som er mer urolig, mindre velstående, mindre harmonisk og mindre trygt.

.
.
.
.
.
.

.

http://www.aftenposten.no/jobb/Kebab-kokk-og-vaskehjelp-med-fiktiv-lonn-...