Enda sterkere byråkratisering av helsevesenet

Vi siterer fra Aftenposten i går 22/12: «I dag legges Helse- og omsorgsdepartementet frem en ny fastlegeforskrift. Den er preget av at fastlegene i større grad skal kontrolleres. Helseministeren vil etablere jevnlige standardiserte spørreundersøkelser der pasientene sier hva de mener om legene, både om behandling og tilgjengelighet.

Helseministeren vil gjøre det lettere å komme i kontakt med fastlegen. Hun krever at 80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen to minutter.

Kommunen skal kunne straffe fastlegen økonomisk. Vi vet for lite om hva fastlegene gjør. Med den nye forskriften ønsker vi å få bedre oversikt, sier statsråd Strøm-Erichsen. Hun mener en av fastlegeordningens styrke er at legene har kontakt med hver enkelt innbygger. Likevel er hun bekymret for at enkelte, som burde oppsøke fastlegen, ikke gjør det. Hun ønsker derfor at fastlegene skal oppsøke pasienter og komme på hjemmebesøk.

Hun forventer at fastlegene skal ha en oversikt over tjenestebehov og legemiddelbruk til pasientene på listen, og at de har et system som viser hvis noen pasienter ikke går ofte nok til legen, får tilbud om legetime. I praksis betyr dette at legen skal ringe eller sende innkalling i posten.
Enkelte pasienter bruker mer enn seks legemidler hver dag. Derfor vil vi at fastlegene en gang i året skal gå gjennom alle legemidlene sammen med pasienten slik at risikoen for legemiddelrelaterte problemer reduseres.

Vi ønsker også at fastlegene jevnlig skal gjennomføre brukerundersøkelser slik at legene selv og kommunen kan se hvilke erfaringer brukerne og opprørende har med legen sin. Det viktigste med slike brukerundersøkelser er at legen selv kan forbedre sin virksomhet. ...

Hva skjer med fastlegene som ikke følger disse nye reglene? Hvis legene bryter forskriften skal legen få skriftlig advarsel fra kommunen. Legene får en måneds frist til å rette forholdet. Dersom ikke forholdet blir rettet innen fastsatt frisk kan kommunen holde tilbake hele eller deler av det månedlige tilskuddet legen får fra kommunen, regnet ut av hvor mange pasienter de har på listen.»

Aftenposten gjengir noen reaksjoner på forslaget:

- Fastlegene er frustrerte. De må bruke sin tid på et skjemavelde fra Nav i stedet for å stille diagnoser, behandle, trøste og lindre, ...

President i Legeforeningen, Hege Gjessing mener at forslaget vil kunne ødelegge fastlegeordningen.

Dersom forslagene blir vedtatt kan vi ikke forvente at legene ønsker å være fastleger, noe som vil være helt avgjørende for å nå Samhandlingsreformens mål, sier Gjessing.

Hvis vi for eksempel skal ha kun to minutters ventetid på telefonen betyr det at ingen telefonsamtale kan ta lengre tid enn to minutter.

Legeforeningen er sterkt bekymret for konsekvensene av forslagene, og mener at fastlegene pålegges en rekke nye oppgaver som blant annet omfattende møtevirksomhet med kommune, Nav og andre tjenesteytere.

Det foreslås også en rekke nye administrative krav til fastlegene. Signalet fra myndighetene er entydig, fastlegene skal drive mer papirarbeid, og mindre pasientbehandling. De nye oppgavene vil trekke fastlegene ut av kontorene og svekke tilgjengeligheten for fastlegens pasienter, mener Hege Gjessing. (sitat slutt).

Men slik går det med alle offentlige tilbud: det blir dårligere og dårligere, og det må bli slik pga de interne krefter og strukturer som må finnes i offentlige tilbud. Myndighetene vil da forsøke å forbedre tilbudet, men slike «forbedringer» vil alltid bestå av mer kontroll, flere skjemaer, flere regler, flere tilsyn, flere pålegg, flere rundskriv, flere forskrifter, osv. ad infinitum.

Resultatet blir at tilbudet blir enda tregere og mer byråkratisk, at flere og flere som er i bransjen hopper av, og at tilbudet derved blir enda dårligere. Og slik fortsetter det ....

DLF vil ha det helt annerledes. Vi mener at alt ved helsevesenet skal privatiseres fullt ut. Mer om dette kan man lese i vårt program: http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION001700000000000000000

.
.
.
.
.
.
..

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Pasientene-skal-kontrollere-lege...