Et typisk Høyre-forslag

Alle ser de problemer som velferdsstaten/sosialdemokratiet fører til, men de som er sosialdemokrater vil aldri finne reelle løsninger på problemene, de vil bare komme med forslag som vil gjøre vondt verre.

Et typisk eksempel på dette er et ferskt utspill fra Høyre. Forslaget er et forsøk å innføre en ordning som skal løse konflikter som oppstår mellom lokaldemokrati og sentral statlig styring. Forslaget går ut på at Høyre vil ha en egen domstol som skal ordne opp i slike saker.

«Høyre vil ha egen statsdomstol» er overskriften i Agderposten, og artikkelen forteller bla. følgende: «Høyre vil opprette en egen domstol som skal ha det endelige ordet i konflikter mellom stat og kommune. Dette forslaget presenterte partileder Erna Solberg på Høyres ordførerkonferanse lørdag.»

Årsaken til problemene er ifølge Solberg at «lokaldemokratiet blir kvalt av rikspolitiske forventninger, pålegg, lover og regler, og dessuten [av] statens representant i fylkene [som er fylkesmannen, og han har rett til å overprøve alle lokale vedtak].»

Vider fra artikkelen: «Høyre ønsker med dette å styrke lokaldemokratiet og unngå at staten har siste ord i konfliktsaker, som i dag. Det er snakk om en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning skal kunne avgjøre forvaltningssaker.– Statsråder fra Høyre vil i framtiden kunne oppleve å trekkes foran lokaldemokratidomstolen, av ordførere fra Høyre, og de kan oppleve å tape. Den dagen gleder jeg meg til. Jeg spanderer kake på den første ordføreren som vinner en slik sak, for han eller hun har også vunnet en viktig seier for lokaldemokratiet, sier Solberg.Høyre-lederen ønsker også å få orden på det hun kaller uryddigheter i dagens praksis, der kommunene tvinges til å rette seg etter regler som ikke har en juridisk forankring, men snarere er byråkratiske konstruksjoner.En domstol vil kreve juridisk hjemmel og vil derfor gjøre slutt på dagens tvilsomme praksis. Ordningen vil oppmuntre kommuner til å utfordre staten, hvis de mener de har jussen på sin side. Det er viktig å styrke kommunene i troen på at de har rett til å styre over seg selv, sier Solberg.
 ...– Dette berører nesten halvparten av Norges landsareal. Mye er kjent stoff for dere ordførere. Hodepinen er at det i konflikter mellom stat og kommune sjelden går kommunenes vei. Og det er her den nye domstolen kommer inn, sa Solberg.

Hun la til at ordførerne må våge konflikter, siden kommunene først og fremst skal forvalte og iverksette den lokale folkeviljen, ikke nødvendigvis rødgrønn politikk.» (sitat slutt)

Det er et velkjent faktum at man i rettsapparatet nesten aldri vil vinne en sak man anlegger mot staten. Videre er det slik at staten har nok av penger å føre en sak for, mens den som anlegger en sak alltid vi ha mindre penger: staten bruker jo skattebetalernes penger, mens de som anlegger en sak bruker egne penger.

Nå gjelder dette privatpersoner, men vil en kommune ha nok penger å gå til sak mot staten for hvis staten mener den har rett og vil stå på sitt? Og staten vil neppe gi seg dersom den lar saken gå så langt som til en rettssak.

Så hvis denne ordninger blir etablert, noe den høyst sannsynlig ikke vil, vil den bare føre til at en del saker havner i retten, at den påfører skattebetalerne ekstra utgifter, og at staten til slutt får som den ønsker allikevel.

Den vil altså bety at saksbehandlingstiden, at tiden fra et forslag kommer til det blir gjennomført, vil bli lenger; at den vil koste enda mer; og at den (i de aller fleste tilfellene) vil gi samme resultat som det ville ha blitt uten denne ordningen.

Men den viktigste innvendingen er at her har man et meget byråkratisk system - og Solberg identifiserer problemene korrekt – men i stedet for å gå inn fort reelle løsninger, velger Høyre å gjøre systemet enda mer byråkratisk ved å innføre enda et nytt organ som skal ta avgjørelser på fellesskapets vegne når konflikter oppstår.

Høyre vil altså styrke lokaldemokratiet. Høyre vil altså ikke styrke friheten. Det er frihet som er løsning på slike problemer, det er ikke mer byråkrati og flere offentlige ansatte og flere regler og flere forvaltningsnivåer å forholde seg til.

Frihet - som omfatter retten for individer til å styre sin eiendom – er løsningen på alle de problemer som alle varianter av fellesløsninger fører til. Dette innebærer deregulering, reelle privatiseringer, skattelettelser, avgiftslettelser, avbyråkratisering, etc.

Dersom Høye virkelig ville ha en løsning på de problemer de tar opp burde de ha gått inn for slike ting som dette. Høyre burde ha gått inn for å øke friheten. Men hadde de gjort det ville ikke Høyre ha vært Høyre, da ville det ha vært DLF.
.
.
.
.
.
http://www.agderposten.no/article/20111119/LOKAL8/111119793/1021/ABONNEMENT