Justisministerens avgang

Som de fleste husker gikk justisminister Knut Storberget av for noen dager siden. Når en statsråd går av så er det enten pga en konkret skandale, eller at det blir avslørt at statsråden har gjort en jevnt over dårlig jobb (vi ser bort fra omrokkeringer som skjer av politiske grunner).

Justisministeren har en av de få legitime ansvarsområdene i regjeringen og jobben er svært viktig; justisministeren er ansvarlig for at borgerne kan ha trygghet mot kriminalitet, dvs. han har ansvaret for at kriminelle straffes og at de som begår kriminalitet raskt blir tatt hånd om slik at de ikke lenger utgjør ne fare for tilfeldige borgere.

Hvordan har det vært på dette området etter at Storberget ble justisminister for seks år siden?

Den konkrete grunnen til at Storberget gikk av var det som ble avslørt i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli: politiberedskapen var elendig, varslingsrutinene var nærmest ikke-eksisterende, man hadde ikke nok mannskap på vakt, de hadde ikke tilstrekkelig utstyr tilgjengelig (intet helikopter sto klart, båten fungere ikke), det tok flere timer før det ble satt inn vakthold ved Stortinget, osv.

Alt dette var svært ille, og det var justisminsterens ansvar å sørge for at dette var på plass. Her sviktet han totalt. Dette var altså den konkrete grunnen til at Storberget gikk av (selv om han også har fått kritikk for sin ikke helt gode håndtering av de pårørende etter de som mistet livet 22. juli).

Men det er også en rekke andre saker som bør nevnes i forbindelse med Storbergets tid som justisminister.

Det har i den siste tiden vært en rekke overfallsvoldtekter, spesielt i Oslo. Til tross for at det i visse saker er slik at det for en legmann ser ut som om det finnes bevismateriale så blir saker henlagt. Vi siterer fra VG:

”Malin (25) anmeldte voldtekt - saken ble henlagt ett år senere. Politiet: Ikke tilfredsstillende bevis. … I mannens leilighet fant politiet Malins klær. I sengen hans fant de Malins oppkast. I Malin fant de mannens DNA. Saken ble henlagt …”.

Det finnes en rekke slike saker, men kanskje det verste er at kvinner ikke kan gå trygt omkring i byen eller andre steder. Dette fordi det åpenbart finnes et betydelig antall farlig menn der ute. Og det er rettsapparatets ansvar å sørge for at slike menn ikke går løse. (Vi mener ikke at alle menn skal testes for å finne ut om de er voldelige eller ikke, vi mener at dersom en mann har vært voldelig så skal han idømmes en lang fengselsstraff og ikke slippes løs før den er sonet. Videre, asylsøkere som har fått avslag bør heller ikke gå løse; de har ingen ting å tape på å begå kriminalitet. Urettferdig? Ja, dagens innvandrings- og asylpolitikk er svært urettferdig; den eneste politikk som er rettferdig er DLFs innvandringspolitikk).

Dagbladet foreller om en annen type sak som var vokst frem i Storbergets tid. Vi siterer: ”Totalt ble åtte busser utsatt for grove ran av banden bestående av mindreårige barnevernsbarn. I tillegg var det flere voldsepisoder, samt et bankran.

Kristiansand kommune, hvor dette skjedde, opprettet «Prosjekt respekt» for å hjelpe ungdommene til et liv uten kriminalitet. Totalt var sju ungdommer med i prosjektet, der de enten sonet fengselsstraffer eller bodde på institusjoner andre steder i landet. En av ungdommene er nå over 18 år og ønsker ikke å ha kontakt med barnevernet, mens en ønsker å bli boende på institusjonen han har bodd på det siste året…”

Disse ungdommene har begått svært grov kriminalitet og bør sitte i fengsel svært lenge. Nå skal de slippe ut etter å ha sonet noen måneder. Dette er helt i samsvar med gjeldende lovverk, men den som er ansvarlig for dette lovverket, et lovverk som altså slipper kriminelle løs på en forsvarsløs befolkning, er justisministeren.

Skjønt forsvarsløs? Dagbladet skriver om bussjåførene som denne banden av ”barneranere” overfalt før de ble satt i fengsel .Bussjåfører i Kristiansand varsler at de selv vil ta hevn hvis «Barnevernsbanden» begår nye ran. «Disse jævelungene har sagt de vil kutte opp en sjåfør for å se hvordan han ser ut inni», og det vil bussjåførene naturlig nok ikke finne seg i.

Vi vil sterkt advare mot selvtekt og borgervern, men slike ting vil nødvendigvis dukke opp dersom politiet og rettsapparatet svikter sin jobb som altså er å beskytte borgerne.

Nå er det kommet en ny justisminister. Vil den nye ministeren kunne ordne opp i dette? Vi holder dette som svære usannsynlig, det er faktisk bred tverrpolitisk enighet om den milde og ettergivende linjen som følges i dag overfor de som begår reell kriminalitet, og som den til enhver tid sittende justisminister er den øverste ansvarlige for.

Men DLF vil ha det annerledes: vi vil at de som begår reell kriminalitet skal straffes svært strengt. Vi vil også at det skal være nok politi i gatene til at alle til enhver tid skal føle seg trygge – men dette antallet behøver ikke bli stort i og med at dersom vi har stor innflydelse vil de kriminelle befinne seg ikke som i dag på frifot, de vil befinne seg bak murene.

En kraftig omlegging kan kun skje dersom DLF blir et stort parti. Siden dette dessverre ligger et stykke frem i tid vil vi alle måtte finne oss i og lide under den kriminalpolitikken som Storberget og hans forgjengere og hans etterfølgere vil stå for: en mild og ettergivende kriminalpolitikk som ikke har som det primære mål å sørge for at kriminelle straffes strengt og at folk flest kan være trygge i sine hjem og i våre gater.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10015693

http://www.dagbladet.no/2011/11/16/nyheter/barnevernsbanden/kristiansand...

http://www.tv2.no/play/nyheter/innenriks/storbergets-ettermaele-568797.html

--