En feil dom

Høyesterett har redusert straffen for en mann som er dømt for voldtekt; etter en anke ble forvaringsdommen redusert fra 15 til 12 år.

Vi henter følgende fra Dagsavisen i dag 11/11: Brutale overfallsvoldtekter har som drap en strafferamme på 21 år. Mannen ble dømt for 8 svært grove overfallvoldtekter, og disse var planlagt og gjennomført over en periode på 9 år. Mannen kjørte pirattaxi, og noen av de som ble overfalt var passasjerer i hans bil. Overfallene var svært grove, og et av ofrene begikk selvmord før saken kom opp for retten.

”-Straffenivået er på vei oppover” sier advokat Hega Salomon til Dagsavisen, men ”Høyesterett bremser den utvilklingen som er i ferd med å skje, selv om Høyesterett har uttalt at man ønsker høyere straffer for grove seksuallovbrudd. Jeg synes det er viktig å bruke hele strafferammen i de groveste sakene med serievoldteksmenn, og å bruke forvsring istedenmfor tidsbestemte fengselsstraffer for å gi samfunnet tilstrekkelig vern”.

Vi i DLF slutter oss helt til det Salomon sier her(selv om vi ville sagt at det er borgerne, og spesielt kvinner, som skal beskyttes, og ikke samfunnet).

Voldtekt er en svært alvorlig forbrytelse, og de som er skadelig i dette bør idømmes svært strenge fengselsstraffer; de bør holdes isolert i svært lang tid.

Vi tar sterk avstand fra alle tendenser til å mildne straffene for voldtektsmenn; vi er altså sterkt uenige i den vurdering som Høyesterett har foretatt i denne saken.

Men som det ble nevnt i Dagsavisen har ”brutale overfallsvoldtekter samme starfferamem som drap”. Vi er ikke enige i at det er riktig. Et drap er en verre forbrytelse enn en voldtekt, og drap bør derfor han en strengere strafferamme.

Dessuten, dersom disse to forbrytelsene har samme strafferamme vil gjerningsmannen ikke risikere en strengere straff dersom han dreper sitt offer etter at voldtekten er skjedd.

Derfor: DLF støtter ikke Høyestrette avgjørelse i denne saken, DLF vil ha strenger straffer for voldtekt, og DLF mener at drap bør han enda strengere strafferammer enn voldtekt.