Enda en sten til byrden

”NAV bøtelegger 100 bedrifter” fortalte NRKs tekstTV i går. Videre: ”NAV har for første gang tatt i bruk bøter for å tvinge norske bedrifter til å følge opp sykmeldte. Standardboten for hver bedrift er et beløp på seks ganger ett rettsgebyr, drøyt 5 000 kroner. I tilegg har 3 000 norske arbeidsgivere fått forhåndsvarsel om bøtelegging bare i løpet av september. Det betyr at de har tre uker på seg for å sende inn rapport etter de nye og skjerpede retningslinjene som ble satt i verk fra 1. juli i år”.

De nye retningslinjene som man må følge for å få lov til å drive verdiskapning her i landet sier at arbeidsgiver skal følge opp ansatte som blitt bort fra jobben pga sykdom. Oppfølgingen skal om nødvendig skje ved at arbeidsgiver ringer den sykmeldte, ved at han besøker den sykmeldte, ved at de blir enige om endringer i arbeidsoppgavene eller i andre forhold på arbeidsplassen slik at den syke kan komme tilbake på jobb. Under denne prosessen skal arbeidsgiveren rapportere til NAV på et sannsynligvis meget omfattende og komplisert skjema.

De arbeidsgivere som nå blir bøtelagt eller som har fått varsel om bøtelegging har ikke utført denne oppgaven til NAVs tilfredshet.

Antagelig vil store bedrifter latt kunne håndtere et slikt pålegg fra myndighetene, men for små bedrifter vil det antagelig være annerledes. Dette kan være små bedrifter som så vidt går rundt. At myndighetene da pålegger disse bedriftene enda mer ubetalt arbeid vil bare føre til at bedriften vil få enda større problemer med å overleve; kanskje de i utgangspunktet bare så vidt klarer å utføre de oppgavene som har med produksjonen å gjøre, og at de ikke har ressurser til å yte enda mer på et område som sannsynligvis ikke vil gi inntekt for bedriften. Resultatet av dette pålegget kan i mange tilfeller bli at en rekke små bedrifter går over ende, at alle de ansatte mister jobben og at alle som tjener sitt utkomme i bedriften havner på trygd.

DLF er sterkt imot all slike pålegg fra myndighetene. DLF mener at alle slike betingelser for ansettelse må avtales mellom bedriften og de ansatte, og at staten ikke har noen rett til å tvinge bedrifter inn på visse typer avtaler eller ordninger.

Det er de små bedriftene som er grunnfjellet i norsk næringsliv, svært mange arbeidstagere er ansatt i slike. Dette nye tiltaket (innført fra 1. juli) vil føre til at enda flere småbedrifter vil gå over ende, og til at enda flere vil havne på trygd.

Som sagt, DLF er sterkt imot alle slike pålegg fra myndighetenes side; DLF mener at alle betingelser for arbeid og ansettelse må avtales mellom bedrift og ansatte helt uten offentlig innblanding og helt uten offentlige pålegg.
.
.
.
.

.
.

http://www.dagbladet.no/2011/10/17/nyheter/politikk/innenriks/nav/18658224/