Markagrensen og prinsipper

Det er ikke ofte det er grunn til å være enig med Kåre Willoch, men i sitt siste utspill er han inne på noe som er korrekt.

Vi siterer fra E24: ”De høye boligprisene [i Oslo] er et stort samfunnsproblem, og krever storstilte tiltak, mener Kåre Willoch. For å temme den galopperende prisutviklingen i boligmarkedet - boligprisene steg nesten 10 prosent fra august i fjor til august i år - mener Kåre Willoch at noe må gjøres med tilbudet, heller enn å begrense etterspørselen [sic, ?]. …

- Myndighetene må åpne for utbygging av marka, og så må det gjøres store investeringer i infrastruktur. Det må legges T-banelinjer og veier inn til de nye boligområdene, sier Willoch.

Han vet at markagrensen for mange nærmest er hellig, men mener at dagens grenser er foreldet.

- Dette er grenser som er arvet fra andre tider og som man tviholder på. Ja, det er mange som bruker marka, men samtidig er det store deler av disse grøntområdene som ikke brukes i nevneverdig grad, sier Willoch. …” (sitat slutt).

Ja, de høye boligprisene er et enormt problem. Og den eneste måten å møte dette problemet på er å la det bli bygget flere boliger. Grunnen til at boligprisene generelt er høye er at det er for få av dem, og den eneste måten prisene kan blir lavere på er å øke antall boliger som tilbys. Så problemet er egentlig ikke prisene, problemet er statlige hindringer på produksjon av boliger.

(La oss kort før vi går videre kommentere et noe merkelig poeng i det vi siterte ovenfor. Det står: ” noe må gjøres med tilbudet, heller enn å begrense etterspørselen”. Hvordan skal man begrense etterspørselen? Skal staten forby folk å kjøpe boliger? Skal alle som ønsker å kjøpe en bolig velges ut av et offentlig direktorat slik at kun verdige kjøpere kan komme inn på markedet? Ikke vet vi, men vi synes at forslag om å ”begrense etterspørselen” virker merkelig.)

Antall boliger som tilbys må altså økes. For å få dette til må det bygges flere boliger, og det er det ikke plass til i Oslo innenfor markagrensen. Derfor må man bygge utenfor markegrensen.

Willoch sier altså at eneste måte å få prisene ned på er å bygge i marka. Willoch sier også at ”han vet at markagrensen for mange nærmest er hellig [og at] dagens grenser er foreldet. - Dette er grenser som er arvet fra andre tider og som man tviholder på...”.

Her er vi uenige med Willoch. Det ser ut til at han mener at markagrensen var akseptabel for noen tiår siden, men ikke lenger, nå er den ”foreldet”.

Vi i DLF har en prinsipiell holdning til slike ting. Vi mener at eiendomsretten må gjelde. Vi mener at det er galt at myndighetene pålegger innbyggerne slike begrensninger som markagrensen er, dvs. at myndighetene forbyr visse typer bygging i visse områder. Willoch ser ut til å mene at slikt er OK.

Videre sier Willoch at markagrensen var Ok i tidligere tider – da behovet for boliger var mindre. Men da var det vel ikke noe stort behov for markagrensen? I dag, derimot, hvor det er behov for flere boliger i og nær Oslo, da setter markagrensen en stopper for dette - men det er vel dette som er poenget med markagrensen? Hvilket annet poeng enn å hindre bygging i marka kan den ha?

Uansett, dersom man hadde hatt privat eiendomsrett, dersom man hadde hatt et system hvor staten ikke satte begrensninger for hva en eier kan gjøre med sin eiendom, ville vi det vært et stort antall boliger i marka, prisene på boliger ville ha vært langt lavere, og de unge ville ikke hatt så store problemer med på komme inn på boligmarkedet, og de ville ha sluppet å ta opp så store lån som de må i dag.

Men slik er det alltid: begrensninger i frihet vil føre til kortsiktige fordeler for noen få, men de vil over tid føre til negative konsekvenser for alle. Og de som ramme av markagrensen i dag er de som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet, spesielt i Oslo. Kun full individuell frihet vil minimalisere alle slik problemer.

Vi avslutter med å sitere fra vårt program for Oslo:

DLF vil derfor blant annet gå inn for å oppheve markagrensen, noe som vil åpne for bygging av et betydelig antall boliger i nærheten av Oslo. Dette vil føre til at flere får tilgang til bolig.

DLFs primære standpunkt er å avvikle alle offentlige restriksjoner på bygging i marka. Subsidiært mener vi at markagrensen må justeres av hensyn til fremtidig boligbygging. Nåværende og kommende boligsøkere straffes hardt økonomisk ved at man år etter år opprettholder denne hellige ku, noe som sterkt begrenser tomtetilgangen innen byens grenser og som igjen resulterer i høye boligpriser. En slik justering innebærer ikke at det tillates bygging hvor som helst i marka, men at den nåværende markagrensen, som har stått stille i lang tid, flyttes et stykke innover i terrenget for å avhjelpe tomtemangelen. Med en slik justering vil det fortsatt være igjen flere hundre ubebyggede kvadratkilometer av marka.

DLF vil gjøre boliger i Oslo billigere ved å

• avvikle alle restriksjoner på boligbygging
• oppheve markagrensen

.
.
.
.
.
.
.
http://e24.no/makro-og-politikk/kaare-willoch-vil-bygge-boliger-i-oslo-m...